1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 30 de maig del 2018
(Data de publicació dels acords: 11 de juliol del 2018)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 30 de maig del 2018.

3. Concessió de medalles de la UPF
(Data de publicació dels acords: 11 de juliol del 2018)

A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial a aquells professors que han servit a la UPF des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat  en l'àmbit acadèmic, el Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació als professors següents:

- Carles Singla Casellas, degà de la Facultat de Comunicació (2014-2018).
- Àlexandre Alsina Keith, director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (2011-2018).
- Miquel Oliver Riera, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2016-2018).

4. Inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF
(Data de publicació dels acords: 11 de juliol del 2018)

Vista la proposta del rector de concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra a la Sra. Maria João Pires, el Consell de Govern designa la Comissió de Professors Doctors que ha de valorar la proposta, que estarà formada pels professors següents:

- Josep Lluís Marti Mármol, que la presidirà
- Jordi Galí Garreta
- Xavier Serra Casals
- Isabel Valverde Zaragoza
- Eulàlia de Nadal Clanchet

5. Aprovació de temes de l'àmbit docent i d'ordenació acadèmica
(Data de publicació dels acords: 11 de juliol del 2018)

Modificació de la programació universitària de títols oficials

S'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2018-2019, que consta com a annex 1.

Entrada en vigor de la modificació dels noms de l'Escola Superior Politècnica, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de la Facultat de Traducció i Interpretació.

Vista la proposta de resolució que la Secretaria d'Universitats i Recerca ha tramès a la Universitat Pompeu Fabra, en data 30 de maig de 2018, per la qual s'autoritzarà el canvi de denominació de la Facultat de Traducció i Interpretació, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de l'Escola Superior Politècnica d'aquesta Universitat, per tal que la Universitat hi faci les consideracions que cregui oportunes, abans de passar-la a la signatura del secretari d'Universitats i Recerca;

Atesa la implicació tècnica que aquest acord tindrà sobre dels aspectes organitzatius de la gestió acadèmica dels plans d'estudi, que ja s'estan desenvolupant per al curs 2018-2019, d'aquells plans d'estudis vinculats a la proposta de Resolució, així com al desenvolupament de la matriculació del curs 2019-2020;

El Consell de Govern

ACORDA

- Establir com a data d'efecte d'implantació de la resolució als efectes dels aspectes organitzatius de la gestió acadèmica dels plans d'estudi afectats, el mes de desembre de 2018.

- Sol·licitar a la Direcció General d'Universitats que incorpori aquest aspecte a la resolució per la qual s'autoritzarà el canvi de denominació de la Facultat de Traducció i Interpretació, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de l'Escola Superior Politècnica de la Universitat Pompeu Fabra.

6. Aprovació del segon Pla d'Igualtat "Isabel de Villena (2018-2022)"
(Data de publicació dels acords: 11 de juliol del 2018)

S'aprova el segon Pla d'Igualtat Isabel de Villena (2018-2022) de la Universitat Pompeu Fabra, que s'adjunta com a annex 2 .

7. Creació del centre interuniversitari "Center for Cybersecurity Research of Catalonia (Cybercat)"
(Data de publicació dels acords: 11 de juliol del 2018)

Primer. S'aprova la creació del centre interuniversitari "Center for Cybersecurity Research of Catalonia" (CYBERCAT), integrat per la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, que es regirà pel conveni que consta com a annex 3.

Segon. Se'n sol·licita l'informe favorable del Consell Social.

8. Modificació del Programa de Recercadors Visitants "Visiting Scholars"
(Data de publicació dels acords: 11 de juliol del 2018)

L'any 2009, per acord del Consell de Govern de 15 de juliol, la Universitat Pompeu Fabra va establir el Programa de Recercadors Visitants (Visiting Scholars) per tal de donar visibilitat a les persones que feien estades de recerca a la Universitat com a investigadors doctors o investigadors predoctorals i garantir que aquestes estades es poguessin dur a terme de forma satisfactòria.

Efectivament, l'establiment del Programa i la posterior consolidació del procediment d'acollida i acreditació va facilitar i ordenar la presència dels investigadors visitants en els diversos departaments de la Universitat. Tanmateix, amb el pas del temps, la norma que regula el Programa ha esdevingut obsoleta. D'una banda, s'han produït canvis en el marc normatiu de la UPF que no es veuen recollits en les provisions del Programa. Són canvis relatius, per exemple, a les condicions que afecten l'emissió de certificats d'estada per als investigadors visitants, l'articulació organitzativa dels estudis de postgrau o al règim de cotutela de les tesis doctorals; en aquest darrer cas, fins i tot, s'entra en contradicció directa amb la normativa de la UPF sobre cotutela de tesis doctorals vigent des de 2013 (Acord de Consell de Govern de 19 de juny). De l'altra banda, s'ha fet palès, amb l'experiència acumulada, que és convenient, dins el marc general del Programa, que cada departament pugui establir condicions més específiques sobre les propostes i el desenvolupament de les estades dels investigadors visitants del seu àmbit.

Vist el gruix dels canvis esmentats, s'opta per un acord pel qual s'estableixi un nou Programa d'Investigadors Visitants (Visiting Scholars), que determini les condicions generals sota les quals investigadors d'altres universitats i centres de recerca poden fer estades de recerca a la Universitat Pompeu Fabra. Aprofitant el canvi normatiu, es proposa fer servir, en la denominació del programa, el terme investigador, que és el terme d'ús habitual en l'àmbit universitari i definit pel TERMCAT com a principal, en lloc de recercador, terme definit pel TERMCAT com a sinònim complementari.

És per això que el  Consell de Govern

ACORDA

Article únic

S'estableix el Programa d'Investigadors Visitants (Visiting Scholars) de la Universitat Pompeu Fabra, la regulació del qual consta com annex.

Disposició derogatòria única

Aquesta normativa deixa sense efecte l'Acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009 pel qual s'estableix el Programa de Recercadors Visitants (Visiting Scholars).

Disposició final primera

Es faculta al vicerector o vicerectora competent en matèria de recerca per desplegar aquesta normativa.

Disposició final segona

Aquesta normativa entra en vigor l'endemà de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.

ANNEX:

Programa d'Investigadors Visitants (Visiting Scholars) de la Universitat Pompeu Fabra

Article 1. Condició d'investigador visitant

1.1. Poden ser investigadors visitants (visiting scholars) les persones que tinguin la condició d'investigador doctor o investigador predoctoral en una altra universitat o centre de recerca i que, durant el gaudi d'un període sabàtic, llicència d'estudis, programa de mobilitat o altra situació anàloga, demanin realitzar una estada de recerca mínima d'un mes seguit i màxima de dos anys a la Universitat Pompeu Fabra.

1.2. La condició d'investigador visitant és incompatible amb qualsevol tipus de contracte o nomenament a la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2. Registre d'investigadors visitants

La Universitat porta un registre d'investigadors visitants, on hi ha de constar, entre altres dades, la seva categoria en relació a la possessió del doctorat: postdoctoral o predoctoral.

Article 3. Autorització prèvia i acceptació de condicions

3.1 L'estada a la Universitat Pompeu Fabra de qualsevol investigador o investigadora visitant ha de comptar amb l'autorització prèvia del director o directora d'un departament o membre de l'equip de direcció en qui delegui. Els departaments poden establir mecanismes específics per gestionar les sol·licituds que es puguin rebre i també per vehicular les invitacions que es puguin fer a persones determinades. En qualsevol cas, les invitacions han de tenir l'aval d'algun membre del professorat permanent o en vies de permanència o del col·lectiu d'investigadors ICREA vinculats al departament.

3.2. Un cop obtinguda l'autorització del departament, els investigadors visitants, abans d'incorporar-se a la Universitat Pompeu Fabra, han de signar un document d'acceptació de les condicions generals de la seva estada, en el qual hi ha de constar, si escau, l'import que han d'abonar per a l'emissió del certificat d'estada, segons preu públic vigent establert pel Consell Social de la Universitat.

Article 4. Compromisos dels investigadors visitants

4.1. Els investigadors visitants es comprometen a dur a terme les activitats de recerca per a les quals han sol·licitat o acceptat l'estada de recerca i a respectar les dates de començament i acabament de l'estada. Així mateix, durant la seva estada, es comprometen a observar les normes de funcionament de la Universitat que els siguin d'aplicació.

4.2. Qualsevol canvi en la durada de l'estada que pugui afectar les condicions inicials previstes haurà de ser autoritzada pel director o directora del departament corresponent o membre de l'equip de direcció en qui delegui.

4.3. Els departaments, sempre dins el marc normatiu de la Universitat, poden establir obligacions addicionals específiques relacionades amb l'activitat de recerca dels investigadors visitants (publicitat de l'estada i les dades de contacte dels investigadors a la web i altres mitjans, esment del departament i la Universitat Pompeu Fabra a les publicacions que puguin originar-se de la recerca feta durant l'estada, elaboració d'informes finals, etc.).

4.4. Els investigadors visitants són responsables de garantir les seves despeses personals, inclosos viatge, allotjament, manutenció i cobertura mèdica i d'accidents, així com de l'obtenció del visat pertinent per a poder dur a terme la seva estada a la Universitat Pompeu Fabra. 

Article 5. Compromisos de la Universitat Pompeu Fabra

5.1. Els departaments faciliten als investigadors visitants un document acreditatiu de la seva condició.

5.2. Els investigadors visitants postdoctorals i predoctorals gaudeixen del mateix nivell de serveis de biblioteca, internet, recursos en línia i serveis esportius i culturals, respectivament, que el personal investigador doctor i el personal investigador en formació de la Universitat Pompeu Fabra. Els departaments poden oferir als investigadors visitants serveis addicionals específics per facilitar la seva activitat de recerca.

5.3. Els investigadors visitants poden participar en les activitats formatives de postgrau sense ser considerats estudiants, ni obtenir crèdits ni qualificacions, si les circumstàncies ho permeten i ho autoritza el director o directora del departament corresponent o membre de l'equip de direcció en qui delegui.

Article 6. Certificació de l'estada

Al final de l'estada de recerca, els investigadors visitants reben de la Universitat Pompeu Fabra un certificat de reconeixement de dita estada.

9. Proposta de modificació de la Comissió de Relacions Internacionals
(Data de publicació dels acords: 11 de juliol del 2018)

Atesa la proposta de modificació de la composició de la Comissió de Relacions Internacional creada per Acord de la Junta de Govern de 23 d'octubre i reestructurada per Acord del Consell de Govern d'1 d'abril del 2009 amb la incorporació de 3 nous membres, designats pel Consell de Govern a proposta del rector:

- Un representant de l'equip de Gerència.
- Un representant dels graduats UPF amb experiència internacional.
- Un representant de les entitats del grup UPF.

El Consell de Govern

ACORDA

Primer. La composició de la Comissió de Relacions Internacionals restarà integrada pels membres següents:

- El rector o rectora, o el vicerector o vicerectora en qui delegui, que la presideix.
- El vicerector o vicerectora competent en matèria de Relacions Internacionals.
- Un membre del Consell Social, designat per aquest òrgan.
- Vuit professors de diversos àmbits del saber designats pel Consell de Govern a proposta del rector.
- Un representant dels estudiants, designat pel CEUPF.
- Un representant de l'equip de Gerència.
- Un representant dels graduats UPF amb experiència internacional.
- Un representant de les entitats del Grup UPF.
- Un representant del PAS designat pels representants del PAS al Claustre.

Exerceix la secretaria el cap o la cap del Servei de Relacions Internacionals.

Segon. Es designen els vocals següents:
- Sra. Coro Pozuelo Batista, vicegerent de l'Àrea de Docència, com a representant de l'equip de Gerència.
- Sra. Carme Martinell Gispert-Saúch, directora general de Barcelona School Of Management, com a representant de les entitats del Grup UPF.
- Sr. Eduardo Martínez Gil, graduat en Ciències Polítiques i de la Administració per la UPF, com a representant dels graduats UPF amb experiència internacional.

10. 'Adhesió a l'associació SICELE (Sistema internacional de certificación del español como lengua extranjera)
(Data de publicació dels acords: 11 de juliol del 2018)

SICELE és una iniciativa multilateral d'una xarxa d'organitzacions d'ensenyament de grau superior de països de parla hispana que, juntament amb l'Institut Cervantes, es comprometen, en un esforç conjunt, a l'harmonització, la transparència i la coherència en el reconeixement mutu del domini de la llengua espanyola a parlants d'altres llengües.

El sistema vetlla perquè els productes o serveis relacionats amb l'espanyol com a llengua estrangera que ofereixen aquestes organitzacions es regeixin per criteris de qualitat i compatibilitat, i estiguin, al seu torn, d'acord amb la utilització de bones pràctiques i els estàndards internacionals del sector.

Les organitzacions que formen part del SICELE es comprometen al suport i al reconeixement de les certificacions de la competència lingüística en espanyol que portin el Segell SICELE.

És per tot això que el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Sol·licitar l'adhesió de la Universitat Pompeu Fabra a l'Associació SICELE (Sistema internacional de certificación del Español como lengua estrangera) i acceptar els Estatuts que regeixen el funcionament d'aquesta Associació, que consten com a annex 4, i la resta de documents incorporats al seu Acte fundacional, en particular, el Procediment de nomenament dels vocals del Consell i dels membres de la Comissió Acadèmica, el Reglament de l'Assemblea, i la quota ordinària per a l'any 2018 per import de $ 1.000.

Segon. Designar la professora Cristina Gelpí Arroyo, vicerectora encarregada de la direcció de projectes per a la docència perquè en nom de la Universitat pugui sol·licitar l'adhesió a l'Associació SICELE i adoptar els acords necessaris per formalitzar aquesta adhesió.

11. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 11 de juliol del 2018)

11.1
Amb efectes del 31 de juliol de 2018 finalitza l'actual contracte, de procediment obert, de servei de monitorització remota durant 24 hores, els 7 dies de la setmana, del conjunt de sistemes d'informació crítics ubicat en els Centres de Procés de dades que la Universitat disposa en els diferents campus, així com les tasques d'operació d'aquests sistemes fora de l'horari laboral del personal de la Universitat, ja sigui de manera remota, o en cas d'ésser necessari, amb presència en els locals de la Universitat, assegurant i garantint d'aquesta manera el funcionament i la continuïtat del servei informàtic durant les 24 hores, els 7 dies de la setmana. Aquest contracte preveu la possibilitat de dur a terme pròrrogues anuals, sense que el termini de les pròrrogues superin el període inicial del contracte.

La Universitat no compta amb personal propi que pugui desenvolupar aquest servei de monitorització 24x7. És precís contractar aquest servei a empreses especialitzades, per això es proposar iniciar un expedient de contractació específic per aquest concepte.

La durada de la pròrroga és de  l'1 d'agost de 2018 fins a 31 de juliol de 2019.

L'import de la pròrroga del contracte i les seves anualitats són les següents:

Anualitat

Clau econòmica

Base Imposable

IVA

Total

2018

227.64

40.000€

8.400€

48.400€

2019

227.64

56.000€

11.760€

67.760€

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018 - 2019) per a la contractació del servei de monitorització remota durant 24 hores, els 7 dies de la setmana del conjunt dels sistemes d'informació de la Universitat Pompeu Fabra.

11.2
La Universitat Pompeu Fabra precisa renovar tots els elements i els mòduls comuns que faciliten la gestió dels processos de  l'administració electrònica per tal de poder donar total compliment als requeriments de les lleis 39 i 40 i fer-ho de la manera més eficient i eficaç possible (tramitador, portafirmes, notificació electrònica, gestió d'expedients, etc.)

Els elements de la plataforma actual provenen de l'any 2011 i no són adequats per donar resposta a les necessitats actuals. A més, el manteniment del sistema actual  implica un elevat i continuat esforç en diners i recursos, ja sigui per mantenir la integració entre els diferents elements com  per poder implementar nous tràmits.

Actualment, existeixen productes al mercat que ofereixen tots els elements de manera totalment integrada i que es poden contractar com a servei.

Disposar d'aquest nou tipus de plataforma per als processos permetrà adequar-se fàcilment a les noves lleis i implementar els nous tràmits de manera molt més ràpida i efectiva, estalviar dedicació i recursos al manteniment de la plataforma,  assegurar també el compliment dels requeriments de seguretat marcats per l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI) i, molt important, millorar considerablement l'experiència de l'usuari.

El Servei d'Informàtica considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals. Es proposa la licitació d'un contracte de 2 anys (24 mesos)  a partir de l'1 de desembre de 2018 amb possibilitat de pròrrogues anuals per un període màxim de 3 anys addicionals.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 221.540,00€ IVA exclòs, desglossat en les següents anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Cost plataforma

Cost implementació

IVA

Total

2018

201.30

6.795,00

50.000,00

21%

68.721,95

2019

201.30

40.770,00

90.000,00

21%

158.231,70

2020

201.30

33.975,00

-

21%

41.109,75


Per tot l'exposat, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018 - 2020) per a la contractació del servei al núvol de la nova caixa d'eines per l'administració electrònica a la UPF.

11.3.
La Universitat Pompeu Fabra precisa incorporar una aplicació per a gestionar els processos de contractació de Tenure Track i de personal a càrrec d'ajuts de recerca que faciliti tant la publicació de les convocatòries en els portals d'Internet que marca la normativa, com la gestió de les inscripcions i de tot el procés de tria i selecció dels candidats. Així mateix, la plataforma ha de facilitar l'elaboració dels informes de justificació d'aquests processos de selecció.

Disposar d'aquest tipus de plataforma per als processos de captació de personal és un tema d'obligat compliment per a la justificació de les contractacions a càrrec d'ajuts provinents de  fons europeus, però també permetrà gestionar la resta de processos estalviant temps i recursos al personal de les Unitats de Coordinació Acadèmica i als serveis de la UPF implicats.

El Servei d'Informàtica considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals. Es proposa la licitació d'un contracte de 4 anys a partir del 1 de gener de 2019 amb la possibilitat d'un any addicional de pròrroga.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 168.795,00 € IVA exclòs, desglossat en les següents anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2019

201.30

36.000,00

21%

43.560,00

2020

201.30

33.000,00

21%

39.930,00

2021

201.30

33.500,00

21%

40.535,00

2022

201.30

35.500,00

21%

44.770,00

Per tot l'exposat, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019 - 2022) per a la contractació del servei al núvol de la plataforma de gestió dels processos de contractació de personal amb càrrecs a fons d'ajuts de recerca i de Tenure Track.

11.4.
La Universitat Pompeu Fabra es veu amb la necessitat de fer la contractació del subministrament en forma de lloguer i manteniment d'equipaments audiovisuals per la docència al Campus del Poblenou amb l'objectiu de facilitar un espai educatiu i de generació de coneixement alineat amb el nou model d'innovació docent de la Universitat, i que reflecteixi els trets essencials del model educatiu de la UPF: un espai d'espais, de gestió de l'aprenentatge i la producció cultural, on se citen zones compartides, abocades al treball col·laboratiu i interseccional entre la docència, la recerca i l'empresa, i on tenen lloc dinàmiques educatives que van més enllà de la formació reglada.

El Campus del Poblenou concentra en un mateix espai tots els equipaments tècnics audiovisuals dedicats a la docència en les disciplines impartides en el Campus, l'obsolescència d'aquests equipament fa inviable aconseguir els objectius citats anteriorment. S'inclouen, entre altres: estudis de so, platós audiovisuals, estudis de ràdio i sales de redacció periodística.

Aquest projecte està contemplat al Pla Estratègic de la UPF 2016-2025 com una de les mesures de docència per la construcció d'un model educatiu propi. Es preveu amb un termini de vigència de  quaranta-vuit (48) mesos sense possibilitat de pròrroga.

Atesa la creixent importància de la realització de pràctiques, el treball en equip i la formació continuada en els nous plans d'estudis que està desenvolupant la UPF dins el marc de l'adaptació a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior és indispensable, per part de la Universitat, garantir al màxim la disponibilitat i fiabilitat dels espais tècnics existents a la Planta Tallers.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 1.360.853,00 € IVA exclòs, desglossat en les següents partides i anualitats:

Partida corresponent al subministrament de l'equipament en forma de lloguer:

 

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2019

201.21

 285.213,25 €

59.894,78 €

345.108,03 €

2020

201.21

 285.213,25 €

59.894,78 €

345.108,03 €

2021

201.21

 285.213,25 €

59.894,78 €

345.108,03 €

2022

201.21

 285.213,25 €

59.894,78 €

345.108,03 €

Partida corresponent al manteniment de l'equipament subministrat:

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2019

219.21

 55.000,00 €

11.550,00 €

66.550,00 €

2020

219.21

 55.000,00 €

11.550,00 €

66.550,00 €

2021

219.21

 55.000,00 €

11.550,00 €

66.550,00 €

2022

219.21

 55.000,00 €

11.550,00 €

66.550,00 €

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019 - 2022) per a la contractació  d'un servei de desplegament, manteniment i gestió de tecnologies audiovisuals al Campus del Poblenou.

11.5.
La Universitat Pompeu Fabra disposa actualment d'un servei al núvol per gestionar els continguts multimèdia, integrat amb l'Aula Global, la web i el canal UPF de Youtube,  on s'emmagatzemen i cataloguen aquests continguts de la Universitat. El sistema permet també la ingesta i creació dels continguts, ja sigui directament o de manera integrada dins de l'Aula Global.

Donada la importància que els continguts multimèdia (vídeo, àudio, imatges) tenen en els processos de docència i de comunicació actuals i futurs a la UPF, necessitem continuar disposant d'aquest tipus de servei a partir del 31 de desembre del 2018, quan venç el contracte de la plataforma actual.

El Servei d'Informàtica considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals. Es proposa la licitació d'un contracte de 3 anys (36 mesos)  a partir de l'1 de gener del 2019 amb possibilitat de pròrrogues anuals.

Donat que aquesta mateixa necessitat és compartida per altres universitats del sistema universitari català i la volumetria resultant ens ha de permetre un cost més econòmic que l'actual, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha proposat la licitació conjunta del servei d'un sistema de gestió de continguts multimèdia amb aquestes condicions.

L'import total de sortida per a la UPF proposat per a la licitació de l'expedient és de 71.100,00€ IVA exclòs, desglossat en les següents anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total IVA

Total

2019

201.30

23.700,00 €

21%

4.977,00 €

28.677,00 €

2020

201.30

23.700,00 €

21%

4.977,00 €

28.677,00 €

2021

201.30

23.700,00 €

21%

4.977,00 €

28.677,00 €

Per tot l'exposat, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019 - 2021) per a la contractació del servei al núvol d'un sistema de gestió de continguts  multimèdia per a la UPF.

11.6.
Per tal d'assegurar la conservació de les centrals de seguretat i de la instal·lació de CCTV i antirobatori i mantenir-la en el seu estat original , així com donar resposta a les obligacions de caire legal en matèria de manteniment de les instal·lacions, la Universitat ha de procedir a la prorroga del contracte del servei de manteniment preventiu de les centrals de detecció d'incendis i de la instal·lació complerta de CCTV i antirobatori dels seus edificis.

Aquest servei fa referència al manteniment preventiu de les instal·lacions, (operacions planificades de revisió, neteja, ajust, etc.), el manteniment correctiu (avaries llevat material), el manteniment normatiu (obligatori d'acord amb la legislació vigent) i l'atenció a les avaries 24 hores.

L'import total de contracte per al període de l'1 d'agost de 2018 al 31 de març de 2020 és de 85.833,34 euros (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

213.00

21.458,33 euros

4.506,25 euros

 25.964,58 euros

2019

213.00

51.500,00 euros

10.815,00 euros

62.315,00 euros

2020

213.00

12.875,01 euros

2.703,75 euros

15.578,76 euros

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 213.00  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018-2020) per a la prorroga del contracte del servei de manteniment preventiu de les centrals de detecció d'incendis i de la instal·lació complerta de CCTV i antirobatori dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

11.7.
Les necessitats administratives a satisfer, es justifiquen per la necessitat d'aplicar plans de manteniment preventiu i solucionar les avaries dels equips d'instrumentació científica per tal de garantir la seva plena operativitat. Per altra banda la Universitat no compta amb personal propi que pugui desenvolupar les operacions i activitats requerides.

Atesa la esmentada necessitat, es proposa prorrogar el contracte per un període de dos anys i dos mesos, el servei de manteniment dels equips d'instrumentació científica de la Universitat Pompeu Fabra.

Import total de la prorroga del contracte període gener 2019, febrer 2021 és de 154.440,00 € (IVA exclòs) d'acord amb la següent distribució anyal:

Anualitat

    Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

Observacions

2019

219.22

71.280,00 €

14.968,80 €

86.248,80 €

 

2020

219.22

71.280,00 €

14.968,80 €

86.248,80 €

 

2021

219.22

11.880,00 €

2.494,80 €

14.374,80 €

 

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 219.22 corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal 2019-2021) per a la prorroga del contracte del servei de manteniment dels equips d'instrumentació científica de la Universitat Pompeu Fabra.

11.8.
La Universitat  s'ha plantejat, dins de la seva política estratègica, reformular i millorar el seu model educatiu a l'àmbit dels estudis que es desenvolupen al campus del Poblenou: Aquesta acció requereix de la modificació dels espais tècnics de l'Àrea de Tallers per tal d'adequar-los a aquest nou model educatiu (UPF EDvolució).

Aquesta proposta, fruit del treball d'un ampli equip multidisciplinari, de Personal docent i tècnic, es concreta en el document, "avantprojecte Reforma de l'Àrea de Tallers del Campus del Poblenou de la UPF".

L'avantprojecte estima les inversions en obres en 783.850 € + IVA amb un termini total previst d'execució del projecte de dos mesos i de 21 mesos de direcció d'obres i coordinació de seguretat, dividits els treballs constructius en tres fases .

Així mateix, aquestes obres de reforma requereixen, d'acord amb la normativa vigent en matèria d'edificació, de la intervenció d'una sèrie de tècnics que desenvolupin les tasques de Redacció del Projecte executiu (necessari per licitar les obres), Direcció d'obres (arquitecte i arquitecte tècnic) i Coordinació de seguretat en la fase d'execució de les esmentades obres.

Aquests treballs es quantifiquen en un import total  de 53.695.20 € + IVA, s'han d'adaptar a les fases previstes de construcció que abasten des de el present exercici fins l'any 2020, d'acord amb la següent distribució:

Anualitat

Import

IVA 21%

Total

2018

        19.624,64 €

4.121,17 €

   23.745,82 €

2019

        23.610,90 €

4.958,29 €

   28.569,19 €

2020

        10.459,66 €

2.196,53 €

   12.656,19 €

Total

        53.695,20 €

11.275,99 €

   64.971,19 €

L'import de les despeses aniran a càrrec del pressupost general de la Universitat, aplicació pressupostària 620.00. 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per la contractació dels serveis tècnics necessaris per les obres de remodelació dels espais de l'Àrea de Tallers del Campus del Poblenou.

11.9.
Les diferents unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) necessiten proveir-se de manera habitual de reactius de diferents característiques tècniques (material fungible de laboratori), indispensable per als seus processos de recerca i de pràctiques docents.

L'adquisició d'aquests reactius, que s'adquireixen de manera regular al llarg de l'any, necessita d'una licitació de contractació pública per al seu subministrament,  que es planteja realitzar-la de manera consorciada amb L'Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM), degut a la seva experiència en compres de material fungible i pels objectius comuns amb la UPF.

Es considera com més adient la licitació d'un Acord Marc, que permeti l'adquisició d'aquests articles mitjançant l'homologació de diversos catàlegs de proveïdors, amb els corresponents preus  de venda al públic preestablerts i amb un descompte comercial mínim per a la UPF definit en el contracte.

Per tal d'obtenir un preu adient, es considera que la vigència d'aquest Acord Marc ha de ser per dos anys, amb possibilitat de pròrroga, preveient-se que la licitació pot estar adjudicada amb efectes d'1 de novembre de 2018. Per tal motiu, l'Acord Marc abastaria des de l'1 de novembre de 2018 fins al 31 d'octubre de 2020.

Atesa la complexitat de la licitació, i de la composició de cada ú dels lots, es contempla la licitació per separat d'una sèrie de lots que, a excepció del corresponent a reactius, el seu import s'avalua en la quantitat d'1.210.000 € anuals, IVA inclòs. Aquest import es determina en base a la mitjana de compres realitzades en els últims dos anys.

Atès que la vigència de l'Acord Marc és de 24 mesos, preveient-se que pugui estar en vigor l'1 de novembre de 2018, i que l'import total màxim, IVA inclòs, és de 2.420.000 €, el repartiment per anualitats és el següent:

 

Anualitat

Mesos

Import

IVA (21%)

Import total

2018

2

166.666,67 €

35.000 €

201.666,67 €

2019

12

1.000.000,00 €

210.000,00 €

1.210.000,00 €

2020

10

833.333,33 €

175.000,00 €

1.008.333,33 €

  

  

2.000.000,00 €

420.000,00 €

2.240.000,00 €

 

L'import d'aquest subministrament anirà a càrrec de les partides pressupostàries incloses en els corresponents projectes de recerca. Les diferents comandes necessitaran com a pas previ per a la seva tramitació la corresponent sol·licitud econòmica, amb indicació del segment i partida pressupostària, sent aquest el requisit imprescindible d'existència de crèdit.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal període 1 de novembre de 2018 a 31 d'octubre de  2020, per a la contractació del subministrament de reactius de diferents característiques tècniques (material fungible de laboratori) per a les unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i de la Vida (CEXS), de la Universitat Pompeu Fabra.

11.10
La Universitat s'ha plantejat, dins de la seva política estratègica, re formular i millorar el seu model educatiu a l'àmbit dels estudis que es desenvolupen al campus del Poblenou: Aquesta acció requereix de la modificació dels espais tècnics de l'Àrea de Tallers per tal d'adequar-los a aquest nou model educatiu (UPF EDvolució).

Aquesta proposta, fruit del treball d'un ampli equip multidisciplinari, de Personal docent i tècnic, es concreta en el document, "avantprojecte Reforma de l'Àrea de Tallers del Campus del Poblenou de la UPF".

L'avantprojecte estima les inversions en obres en 783.850 € + IVA amb un termini total previst de 21 mesos, dividits els treballs constructius en tres fases d'acord amb la següent distribució:

Anualitat

Import

IVA 21%

Total

2019

  543.300,00 €

      114.093,00 €

   657.393,00 €

2020

    240.550,00 €

        50.515,50 €

    291.065,50 €

Total

    783.850,00 €

      164.608,50 €

    948.458,50 €

L'import de les despeses aniran a càrrec del pressupost general de la Universitat, aplicació pressupostària 620.00. 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per la contractació de les obres de remodelació dels espais de l'Àrea de Tallers del Campus del Poblenou.

11.11
La Universitat Pompeu Fabra (UPF), en la seva activitat diària, requereix de serveis postals per a la recollida, distribució i lliurament de la seva documentació i paqueteria, per a les seves unitats administratives, docents i de recerca, així com per a les seves relacions amb tercers, a l'àmbit local, nacional i internacional.

A tal efecte, la UPF necessita dotar-se d'un servei postal que permeti poder trametre la seva correspondència, com poden ser notificacions, certificacions, correspondència en general i paqueteria.

La UPF valora la possibilitat d'adherir-se a l'Acord Marc dels serveis postals i de missatgeria, licitat per la Comissió Central de Subministrament de la Generalitat de Catalunya, de la qual la UPF participa del seu sistema central d'adquisicions des del 5 de març del 2002. Aquesta adhesió permetria a la UPF tenir cobertura contractual d'aquests serveis i beneficiar-se dels preus ja acordats amb diferents empreses del sector.

La vigència d'aquest Acord Marc és fins al 30 de setembre de 2019. Atès que les previsions d'adhesió de la UPF a aquest Acord Marc és amb efectes d'1 de setembre de 2018, el termini d'adhesiu és per 13 mesos, dels quals 4 mesos corresponen a l'exercici 2018 i 9 mesos corresponen a l'exercici 2019.

D'acord amb les despeses realitzades durant els últims anys, i el pressupost de despeses postals per a l'exercici 2018, la distribució per anualitats és la següent:

 

Anualitat

Mesos

Import

IVA (21%)

Import total

2018

4

17.686,24 €

3.714,11 €

21.400,35 €

2019

9

39.794,05 €

8.356,75 €

48.150,80 €

  

  

57.480,29 €

12.070,86 €

69.551,15 €

 

L'import de les despeses postal aniran a càrrec del pressupost general de la Universitat, aplicació pressupostària 222.10. 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal, període 1 de setembre de 2018 a 30 de setembre del 2019, per a la contractació dels serveis postals de la Universitat Pompeu Fabra.

12. Designacions de membres a òrgans i comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords: 11de juliol del 2018)

Es designa la professora Gema Revuelta de la Poza, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, com a vocal , en representació del PDI, a la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere, en substitució de la professora Núria Boada Centeno.

13. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 11 de juliol del 2018) 

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 5 .

14. Afers de tràmit
(Data de publicació dels acords: 14 de juliol del 2018) 

Modificació de l'acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018 sobre el requisit d'acreditació d'una tercera llengua per tal d'obtenir el títol de graduat o graduada.

Per Acord del Consell de Govern de data 30 de maig del 2018 es va aprovar  la modificació de l'aplicació del requisits d'acreditació d'una tercera llengua per tal d'obtenir el títol de graduat o graduada.

En dit acord s'expressa que es modifiquen el títol de l'article 3bis i el paràgraf introductori del preàmbul de la Normativa de reconeixement de crèdits per aprenentatge de llengües,

Atès que la modificació no afecta al preàmbul sinó al primer paràgraf de l'article 3bis, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. La modificació de l'Acord del Consell de Govern de data 30 de maig del 2018 es va aprovar  la modificació de l'aplicació del requisits d'acreditació d'una tercera llengua per tal d'obtenir el títol de graduat o graduada. en els termes següents:

On diu:

"Es modifiquen el títol de l'article 3bis i el paràgraf introductori del preàmbul de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau (Acord del Consell de Govern de 26 de gener de 2009, modificat pels acords del Consell de Govern d'11 de març, de 6 de maig de 2015 i de 21 de febrer de 2018), que queden redactats de la manera següent:"

Ha de dir:

"Es modifiquen el títol de l'article 3bis i el primer paràgraf de l'article 3bis de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau (Acord del Consell de Govern de 26 de gener de 2009, modificat pels acords del Consell de Govern d'11 de març, de 6 de maig de 2015 i de 21 de febrer de 2018), que queden redactats de la manera següent:" 

1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 30 de maig del 2018.

2n. Informe del rector. 

3r. Proposta de concessió de medalles de la UPF.

4t. Proposta d'inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.

5è. Propostes d'aprovació de temes de l'àmbit docent i d'ordenació acadèmica:

-Proposta de modificació de la programació universitària de títols oficials.
-Proposta d'entrada en vigor de la modificació dels noms de l'Escola Superior Politècnica, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de la Facultat de Traducció i Interpretació.
-Proposta de Normativa sobre l'equivalència al nivell acadèmic de Doctor de títols emesos per universitats no espanyoles.


6è. Proposta d'aprovació del segon Pla d'Igualtat "Isabel de Villena (2018-2022)".

7è. Proposta de creació del centre interuniversitari "Center for Cybersecurity Research of Catalonia (Cybercat)". 

8è. Proposta de modificació del Programa de Recercadors Visitants "Visiting Scholars".

9è. Proposta de modificació de la Comissió de Relacions Internacionals.

10è. Proposta d'adhesió a l'associació SICELE (Sistema internacional de certificación del español como lengua extranjera).

11è. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

12è. Proposta de designacions de membres a òrgans i comissions de la Universitat. 

13è. Ratificació de convenis.  

14è. Afers de tràmit. 

- Modificació de l'acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018 sobre el requisit d'acreditació d'una tercera llengua per tal d'obtenir el títol de graduat o graduada.

15è. Torn obert de paraules.