Els delegats i les delegades són portaveus o representants dels grups o cursos dels estudis i són el vostre principal canal per a transmetre suggeriments, fer propostes de millora o resoldre les incidències que puguin anar succeint al llarg del curs, ja que tenen relació directe amb el deganat dels estudis i s’hi reuneixen periòdicament. Per tant, és necessari que cada grup o curs tingui representants.