Per obtenir el títol de màster cal cursar un mínim de 60 crèdits. Depenent de les necessitats de l'estudiant i dels seus estudis completats, es poden sumar fins a 10 crèdits d'anivellament i fins a 20 crèdits addicionals d'"ampliació de matrícula". El màster es pot realitzar amb dedicació completa, per a finalitzar en un any acadèmic o a temps parcial (amb un màxim de 40 crèdits per curs). A l'apartat de dedicació hi trobeu més detalls.

La tria de l'especialització (Traductologia, traducció especialitzada i traducció especialitzada i interpretació), així com l'orientació (recerca, acadèmica, pràctica), determinen parcialment les assignatures que cal cursar, així com el tipus de treball de fi de màster que cal realitzar o la necessitat de realitzar pràctiques en empreses. Les assignatures es configuren en 6 Matèries. Hi ha 6 Matèries que agrupen les assignatures segons la seva afinitat i caràcter obligatori o optatiu.
 

Altres enllaços