Treball de Fi de Màster MET Pla d'Estudis modificat 2016

SOBRE LA ELABORACIÓ i PRESENTACIÓ DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER (de 10 ECTS)

 1. Què és?

El treball de fi de màster (TFM) és un projecte, estudi o informe original, sobre un tema específic en estudis de traducció, en el qual l'estudiant, amb la supervisió de professorat de l'àmbit, integra, aplica i desenvolupa les competències adquirides al si del màster. El TFM és de 10 crèdits obligatoris.


Els estudiants d'Orientació Acadèmica i Orientació Pràctica (TFM de 10 ECTS) hauran de demostrar la seva capacitat per fer activitat acadèmica, encara que no porti a producció científica. Han de mostrar coneixement de la bibliografia bàsica sobre el tema. En aquest sentit es valorarà un treball amb un plantejament i objectius clars, i viables, que portin cap a un a feina de reflexió i anàlisi bibliogràfica sobre un tema molt concret relacionat amb la pràctica o la teoria de la traducció. Pot ser, amb una orientació més acadèmica, un estudi d'una traducció, comparació de traduccions o, amb una orientació més pràctica, una traducció pròpia que cal que sigui també comentada i justificada. Es preveuen altres alternatives, com pot ser un estudi sobre alguna teoria o disciplina relacionada amb la traducció, per exemple, l'estudi d'un/a teòric/a de la traducció o la aplicabilitat de models teòrics provinents d'altres disciplines afins (com podrien ser teories lingüístiques, literàries, culturals o socials aplicades al camp de la traducció). El Treball de Fi de Màster ha de ser una exposició sistemàtica, raonada i crítica d'un tema de l'especialitat triada per l'estudiant, amb la qual demostri la seva capacitat per a l'activitat acadèmica, ja sigui pràctica (p.e. traducció comentada) o teòrica (p.e. treball de recerca).


El tema ha d'estar relacionat amb la traducció en algun aspecte pràctic o teòric, i ha d'incloure aspectes d'una o més assignatures fetes al llarg del curs. En aquest punt, és recomanable que l'estudiant assenyali dins la seva proposta de TFM quina/quines assignatura/es són les mes fortament relacionades amb el treball que es proposa.


Per aprovar el TFM cal defensar-lo amb èxit en un acte públic davant d'un tribunal compost per tres professors doctors.


L'assignatura Treball de Recerca, de 5 ECTS, pot integrar-se en un sol treball de recerca, per part de l'estudiant, sumant els 10 ECTS del TFM i els 5 crèdits del Treball de Recerca per ser avaluada conjuntament com un sol treball integrat. Els estudiants d'orientació en recerca (sumant 15 ECTS del TFM+ Treball de Recerca) hauran de mostrar la seva capacitat i potencial per fer recerca en algun tema afí a la disciplina dels estudi sobre la traducció. Han de mostrar coneixement de la bibliografia bàsica sobre el tema i demostrar que saben plantejar una pregunta de recerca, que pot implicar la presència d'hipòtesis per validar, i combinar això amb una metodologia que permeti enfocar i resoldre les qüestions plantejades d'una manera compatible amb el mètode científic, afegint unes conclusions finals que puguin contestar les qüestions plantejades com a punt de partida, o explicar satisfactòriament per què no s'han pogut contestar. En l'orientació de recerca, el TFM ha de representar una aportació original de l'estudiant en l'àmbit de recerca en el qual s'ubiqui el treball.

 

2. Qui supervisa l'elaboració del TFM?

El TFM es duu a terme sota la supervisió d'un director/a de treball de fi de màster, la funció del qual es orientar i guiar l'estudiant en el desenvolupament i consecució del seu objectiu i donar el vistiplau al projecte un cop aquest estigui enllestit.


El/la director/a o director(e)s de treball de fi de màster s'assigna amb l'aprovació del Coordinador del Màster, a proposta del tutor/a acadèmic/a, en funció dels interessos del estudiant, havent estat assessorat pel seu tutor/a acadèmic. El tutor/a acadèmic, si escau, ha de facilitar el contacte de l'estudiant amb els membres del professorat que es considerin adients i ha d'assegurar que l'estudiant i els possibles directors de treball s'hagin posat d'acord. El coordinador/a del màster i el tutor/a acadèmic, un cop estudiades les propostes i fets els ajustaments necessaris, comuniquen als directors i als estudiants l'assignació definitiva.


L'estudiant i el director/a del TFM han d'acabar de definir el tema del TFM i l'enfocament metodològic i han d'acordar un pla de treball i el seu seguiment com més aviat millor. Si hi ha desviacions significatives del pla de treball, es detecta qualsevol altre element que faci sospitar que el TFM pot no cloure's de forma adient i dins del termini previst, o, si per causa justificada, es considera que cal fer canvis en la direcció del TFM, cal que el director/a del TFM o l'estudiant ho comuniquin al coordinador/a del màster i al tutor/a acadèmic com més aviat millor.

 

3. Quina és la dedicació de l'estudiant al TFM?

El TFM comporta una dedicació d'unes 250 hores. Aquestes hores inclouen la fonamentació bibliogràfica, la discussió amb el director/a, la recollida de dades, comprovació d'hipòtesis i altres elements, inclosa, evidentment, la pròpia redacció del producte final. Quan l'estudiant lliuri el TFM, ha de presentar també, per separat, un breu informe de dedicació en PDF de 1 o 2 pàgines en què especifiqui en quines tasques s'han dedicat les hores de feina.


L'estudiant pot començar a dedicar-se al TFM de seguida que s'hagi concretat qui actuarà de director/a. Llevat d'alguna excepció puntual, la docència presencial de les altres assignatures del programa es concentra en el primer i segon trimestre, de manera que el tercer trimestre es pugui dedicar de manera preferent a la consecució del TFM.


El gruix de les hores que l'estudiant dedica al TFM són hores de treball autònom. És responsabilitat de l'estudiant advertir el director/a del TFM i, si escau, el tutor/a acadèmic de cap mena de dificultat acadèmica o personal que pugui interferir en el compliment del pla de treball i el mètode de seguiment acordat. No s'admetrà a defensa cap TFM que no hagi estat objecte de seguiment per part del director/a i per al qual se n'hagi obtingut el vistiplau corresponent.

 

4. Com ha de ser, el TFM?

El TFM+Treball de Recerca (segons l'Orientació Recerca i per 15 ECTS) ha de representar una aportació original de l'estudiant en l'àmbit de recerca en el qual s'ubiqui el projecte o estudi, amb plantejament investigador i metodologia adients i les característiques formals pròpies de la disciplina. Una guia útil per pensar en el contingut i la forma del TFM-Orientació Recercaés que pugui ser un article publicable en una revista de l'àmbit de recerca corresponent. Cal valorar la qualitat de l'aportació per sobre de l'extensió. Les característiques concretes del TFM poden variar segons l'especialització, però, com a norma general, es pot esperar un producte final d'unes 30 o 40 pàgines impreses a doble espai (annexos a banda). Tenint en compte les noves tecnologies i la diversitat de temes possibles, no es marcarà un màxim pel que fa al número de pàgines sinó de paraules. En aquest sentit es demana un màxim de 22.000 paraules, i un mínim de 10.000, sense comptar annexos.
 

El TFM d'Orientació Acadèmica o Pràctica (10 ECTS obligatoris) pot ser un projecte de recerca com el descrit per al TFM de 15 ECTS, però de menor envergadura, o pot consistir, també, en una exposició sistemàtica, raonada i crítica d'un tema determinat, amb la qual demostri un bon coneixement de la bibliografia i els conceptes claus en la seva especialització i la seva capacitat per a l'activitat acadèmica. El TFM ha de tenir les característiques formals pròpies de la disciplina; com a norma general, es pot esperar un producte final d'unes 20 o 25 pàgines impreses a doble espai (annexos a banda).

El document escrit del TFM ha de complir amb uns apartats propis d'un treball de nivell de màster, que pot variar lleugerament en funció de l'orientació i les especificitats del treball. El TFM de l'orientació de recerca (15 ECTS) ha de tenir els següents apartats obligatòriament:

  1. Portada, amb el títol i les dades personals i identificatives del departament i el seu programa de màster, i el nom de la/el director/a del treball. La data de lliurament. Heu de fer servir la portada que us adjuntem.
  2. Introducció al (document del) treball fi de màster (aquí es poden especificar les assignatures relacionades)
  3. Objectiu(s) del treball. Hipòtesis i/o pregunta de recerca.
  4. Marc teòric (autors i models de referència, i breu motivació per l'elecció) i metodologia (tipus d'anàlisi o tractament de dades).
  5. Presentació de dades i la seva anàlisi. Presentació d'exemples i comentari o anàlisi d'aquests. Discussió i reflexió sobre les anàlisis fetes.
  6. Conclusions generals (obligatori) i conclusions parcials (segons el treball). Les conclusions no podran incloure ni dades ni exemples nous. Les conclusions han ser deduïbles dels apartats anteriors.
  7. Bibliografia i fons d'informació.
  8. Annexos (segons el treball)


Pel cas dels TFM de 10 ECTS es recomana seguir tots aquests punts amb una interpretació ajustada dels punts 3 (potser no sempre s'han de formular hipòtesis), i 4 (que podria incloure només la metodologia).

A banda dels requisits d'extensió mínima i màxima, el TFM pot tenir el tipus de presentació que mes bé s'ajusta a una exposició clara i entenedora. No hi ha en aquest sentit un màxim (mes enllà de la prudència i els consells de la/el director/a del treball) d'espai ocupat per gràfics o il·lustracions, com podrien ser captures de pantalles o fotogrames, que no comptaran de cara a l'extensió del treball. La extensió del treball podrà ser avaluada negativament si el tribunal considera que és insuficient o excessiu pels objectius proposats i/o segons la normativa que regula els TFM (per exemple, i sobre tot pel que fa al número de crèdits matriculats per al treball).


5. Quin és el procediment per lliurar el TFM i preparar-ne la defensa?

El TFM s'ha de lliurar cap a la part final del curs en què l'estudiant acaba els estudis de màster (és a dir, primer any per als estudiants a temps complet i segon any per als estudiants a temps parcial). Correspon al director/a o directors determinar si el TFM reuneix tots els requisits per poder ser lliurat i avaluat.

El lliurament es pot fer en qualsevol moment a partir de la quarta setmana lectiva del tercer trimestre i com a mínim 8 dies feiners (dl-dt-dc-dj-dv) abans de la data de l'acte de defensa, per tal que els membres del tribunal tinguin temps de llegir-lo i avaluar-lo degudament.


6. Com és i quan es fa l'acte de defensa?

El TFM es presenta en una defensa pública davant d'un tribunal compost per tres professors doctors. És recomanable que un d'aquests professors sigui el director/a del treball. També és recomanable que un dels professors sigui extern al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (sobretot d'Orientació Recerca, 15 ECTS).

L'acte de defensa no ha de durar més d'una hora, de la qual un màxim de 20 minuts són per a la presentació oral per part de l'estudiant. Un cop acabada la presentació, el tribunal pot formular preguntes a l'estudiant i fer observacions sobre el TFM, que l'estudiant ha de respondre de manera adient. En acabar l'acte de defensa, el tribunal delibera i acorda una qualificació, que es fa constar en l'acta corresponent. La qualificació del TFM, igual que la de qualsevol altra assignatura, es fa mitjançant una valoració numèrica del 0 al 10 (amb un decimal) i el corresponent equivalent verbal (suspens, aprovat, notable, excel·lent).

La data límit per dur a terme la defensa del TFM és dins dels primers dies de juliol, i excepcionalment, setembre; i es fixa cada any en funció de la data de tancament d'actes del curs corresponent, que estableix la Universitat a començament de curs. Es recomana que, com a norma, es facin els actes de defensa del TFM abans de les vacances d'agost. Cal tenir present que l'agost no compta com a feiner de cara als termini previs a la defensa (lliurament del treball, proposta de tribunal, comunicació de dia i hora de la defensa).

 

7. Se'n fa difusió externa, d'alguns TFM de 15 ECTS? Què és RecerCat?

La difusió de la pròpia recerca és un ingredient essencial en l'activitat investigadora. Per tal d'iniciar l'estudiant en l'hàbit de la publicació, el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge recomana la inclusió dels TFM de 15 ECTS que reben la qualificació d'excel·lent a RecerCat, el Dipòsit de la Recerca de Catalunya (http://www.recercat.net). RecerCat és un dipòsit cooperatiu de documents de recerca digitals produïts per les universitats i els centres d'investigació a Catalunya. La iniciativa està coordinada pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i pel Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i compta ja amb la participació de totes les universitats públiques catalanes.

El Departament publica els TFM de 15 ECTS (qualificats amb un excel·lent) en una col·lecció denominada "Treballs i projectes de fi de màster de recerca" dins de la seva comunitat a RecerCat > UPF                                                                        
(http://www.recercat.net/handle/2072/4853).

Els documents de RecerCat són d'accés lliure i normalment es difonen subjectes a la llicència Creative commons de reconeixement no comercial. Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar lliurement l'obra sempre que se'n citi l'autor original i la institució que l'empara, i no se'n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. La difusió del TFM de 15 ECTS mitjançant RecerCat no és obligatòria, però si que és una manera senzilla i eficient de difondre la feina de l'estudiant entre la comunitat acadèmica en general i afegir un element més al seu currículum, sense cap mena de perjudici.

Després de la defensa els estudiants que hagin rebut la qualificació d'excel·lent en el TFM de 15 ECTS rebran la documentació per tal de procedir a la inclusió del TFM a RecerCat.

 

8. Calendari: resum

8.1 La proposta de treball i l'elecció de la/el director/a.

15 de febrer - 15 de març. Dates de presentació a secretaria d'una "proposta de treball de fi de màster" que inclourà el nom de la /el director/a del treball (i signatura d'aquest) i el tema (amb títol provisional prou descriptiu i clar som per donar una bona idea del tema).

8.2 Elecció del tema i el enfocament (marc teòric i metodologia)

11 de maig. La/ el director/a del treball i l'estudiant acordaran de manera definitiva el tema i el tractament d'aquest tema, enfocament del treball, etc. Que comunicaran al Coordinador del MET (via secretaria del departament).

8.3 Tutories amb la/ el director/a

La/ el director/a presentarà a l'estudiant un calendari de visites per fer un seguiment efectiu del progrés del treball. Es recomana un mínim de tres visites entre maig i juny.

8.4 Lliurament de còpies per al tribunal

Dues setmanes abans de la data prèviament acordada pels membres del tribunal per la defensa oral, en convocatòria de juny-juliol. Deu dies en convocatòria de setembre.

8.5 Defensa oral

1 - 15 de juliol, preferentment, i com a norma general. 
1 - 8 setembre, excepcionalment, i amb justificació.