PAUTES D'ELABORACIÓ i PRESENTACIÓ

Pla d'Estudis modificat 2016

Treball de Fi de Màster MET                                         

 

ORIENTACIONS SOBRE L'ELABORACIÓ i PRESENTACIÓ DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER (TFM)

1. Què és?

El Treball de Fi de Màster (TFM) és un projecte, estudi o informe original, sobre un tema específic en estudis de traducció, en el qual l'estudiant, amb la supervisió de professorat de l'àmbit, integra, aplica i desenvolupa les competències adquirides al si del màster. El TFM és de 10 crèdits obligatoris.

Per als estudiants que únicament hagin matriculat el TFM de 10 ECTS (i no l’assignatura Treball de Recerca), el treball ha de ser una exposició sistemàtica, raonada i crítica d'un tema de l'especialitat triada per l'estudiant, amb la qual demostri la seva capacitat per a l'activitat acadèmica i el coneixement de la bibliografia bàsica sobre el tema. En aquest sentit es valorarà un treball amb un plantejament i objectius clars, i viables, que portin a una anàlisi bibliogràfica i una reflexió sobre un tema molt concret relacionat amb la pràctica o la teoria de la traducció. Pot ser un estudi d'una traducció, una comparació de traduccions o una traducció pròpia que cal que sigui també comentada i justificada; així mateix pot ser un estudi sobre alguna teoria o disciplina relacionada amb la traducció, per exemple, l'estudi d'un/a teòric/a de la traducció o la aplicabilitat de models teòrics provinents d'altres disciplines afins (com teories lingüístiques, literàries, culturals o socials aplicades al camp de la traducció).

El tema ha d'estar relacionat amb la traducció en algun aspecte pràctic o teòric, i ha d'incloure aspectes d'una o més assignatures fetes al llarg del curs. En aquest punt, és recomanable que l'estudiant assenyali dins la seva proposta de TFM quina/quines assignatura/es són les mes fortament relacionades amb el treball que es proposa.

Per aprovar el TFM cal defensar-lo amb èxit en un acte públic davant d'un tribunal compost per tres professors doctors.

L'assignatura Treball de Recerca, de 5 ECTS, pot integrar-se en un sol treball de recerca, per part de l'estudiant, sumant els 10 ECTS del TFM i els 5 crèdits del Treball de Recerca per ser avaluada conjuntament com un sol treball integrat. Els estudiants d'orientació en recerca hauran de mostrar la seva capacitat i potencial per fer recerca en algun tema afí a la disciplina dels estudis sobre traducció. Han de mostrar coneixement de la bibliografia bàsica sobre el tema i demostrar que saben plantejar una pregunta de recerca, que pot implicar la presència d'hipòtesis per validar, i combinar això amb una metodologia que permeti enfocar i resoldre les qüestions plantejades d'una manera compatible amb el mètode científic, afegint unes conclusions finals que puguin contestar les qüestions plantejades com a punt de partida, o explicar satisfactòriament per què no s'han pogut contestar. El TFM ha de representar una aportació original de l'estudiant en l'àmbit de recerca en el qual s'ubiqui el treball.

 

2. Qui supervisa l'elaboració del TFM?

El TFM es duu a terme sota la supervisió d'un director/a de treball de TFM, la funció del qual es orientar i guiar l'estudiant en el desenvolupament i consecució del seu objectiu i donar el vistiplau al projecte un cop aquest estigui enllestit.

El/la director/a o directors de treball de fi de màster s'assignen amb l'aprovació del Coordinador del Màster, a proposta del tutor/a acadèmic/a, en funció dels interessos de l’ estudiant, havent estat assessorat pel seu tutor/a acadèmic. El tutor/a acadèmic, si escau, ha de facilitar el contacte de l'estudiant amb els membres del professorat que es considerin adients i ha d'assegurar que l'estudiant i els possibles directors de treball s'hagin posat d'acord. L’estudiant aportarà la informació (director i tema del TFM) via Moodle abans de l’últim dia del mes de febrer.

L'estudiant i el director/a del TFM han d'acabar de definir el tema del TFM i l'enfocament metodològic i han d'acordar un pla de treball i el seu seguiment com més aviat millor. Si hi ha desviacions significatives del pla de treball, es detecta qualsevol altre element que faci sospitar que el TFM pot no cloure's de forma adient i dins del termini previst, o, si per causa justificada, es considera que cal fer canvis en la direcció del TFM, cal que el director/a del TFM o l'estudiant ho comuniquin al coordinador/a del màster i al tutor/a acadèmic com més aviat millor.


3. Quina és la dedicació de l'estudiant al TFM?

El TFM comporta una dedicació d'unes 250 hores. Aquestes hores inclouen la fonamentació bibliogràfica, la discussió amb el director/a, la recollida de dades, comprovació d'hipòtesis i altres tasques, inclosa la redacció del producte final.

L'estudiant pot començar a dedicar-se al TFM de seguida que s'hagi concretat qui actuarà de director/a. Llevat d'alguna excepció puntual, la docència presencial de les altres assignatures del programa es concentra en el primer i segon trimestre, de manera que el tercer trimestre es pugui dedicar de manera preferent a la consecució del TFM.

El gruix de les hores que l'estudiant dedica al TFM són hores de treball autònom. És responsabilitat de l'estudiant advertir el director/a del TFM i, si escau, el tutor/a acadèmic de cap mena de dificultat acadèmica o personal que pugui interferir en el compliment del pla de treball i el mètode de seguiment acordat. No s'admetrà a defensa cap TFM que no hagi estat objecte de seguiment per part del director/a i per al qual no s’hagi obtingut el vistiplau corresponent.

 

4. Com ha de ser, el TFM?

El TFM de 10 ECTS pot ser un projecte de recerca com el descrit per al TFM de 15 ECTS, però de menor envergadura, o pot consistir, també, en una exposició sistemàtica, raonada i crítica d'un tema determinat, amb la qual demostri un bon coneixement de la bibliografia i els conceptes clau en la seva especialització, i la seva capacitat per a l'activitat acadèmica. El TFM ha de tenir les característiques formals pròpies de la disciplina; com a norma general, es pot esperar un producte final de 20 o 25 pàgines impreses a doble espai, amb un cos principal de lletra de 12 punts (annexos a banda).

El TFM (10 ECTS) + Treball de Recerca (5 ECTS) ha de representar una aportació original de l'estudiant en l'àmbit de recerca. Una guia útil per pensar en el contingut i la forma del TFM + Treball de Recerca és que pugui ser un article publicable en una revista de l'àmbit de recerca corresponent. Les característiques concretes del TFM poden variar segons l'especialització, però, com a norma general, es pot esperar un producte final de 30 o 40 pàgines impreses a doble espai, amb un cos principal de lletra de 12 punts (annexos a banda).

El document escrit del TFM ha de complir amb uns apartats propis d'un treball de nivell de màster, que pot variar lleugerament en funció de l'orientació i les especificitats del treball. El TFM de 15 ECTS ha de tenir els següents apartats obligatòriament:

 1. Portada (model aportat pel Màster) amb el títol i les dades personals i identificatives del departament i el seu programa de màster, i el nom de la/el director/a del treball. La data de lliurament.

 2. Introducció al (document del) treball fi de màster (aquí es poden especificar les assignatures relacionades)

 3. Objectiu(s) del treball. Hipòtesis i/o pregunta de recerca.

 4. Marc teòric (autors i models de referència, i breu motivació per l'elecció) i metodologia (tipus d'anàlisi o tractament de dades).

 5. Presentació de dades i la seva anàlisi. Presentació d'exemples i comentari o anàlisi d'aquests. Discussió i reflexió sobre les anàlisis fetes.

 6. Conclusions generals (obligatori) i conclusions parcials (segons el treball). Les conclusions no podran incloure ni dades ni exemples nous. Les conclusions han ser deduïbles dels apartats anteriors.

 7. Bibliografia i fons d'informació.

 8. Annexos (segons el treball)


Pel cas dels TFM de 10 ECTS es recomana seguir tots aquests punts amb una interpretació ajustada dels punts 3 (potser no sempre s'han de formular hipòtesis), i 4 (que podria incloure només la metodologia).

A banda dels requisits d'extensió mínima i màxima, el TFM pot tenir el tipus de presentació que millor s'ajusta a una exposició clara i entenedora. No hi ha cap límit  (més enllà de la prudència i els consells de la/el director/a del treball) d'espai per a gràfics o il·lustracions, com podrien ser captures de pantalles o fotogrames, que no comptaran per l'extensió del treball. L’extensió podrà ser avaluada negativament si el tribunal considera que és insuficient o excessiva per als objectius proposats i/o segons la normativa que regula els TFM (per exemple, i sobretot pel que fa al nombre de crèdits matriculats per al treball).


5. Quin és el procediment per lliurar el TFM i preparar-ne la defensa?

El TFM s'ha de lliurar cap a la part final del curs en què l'estudiant acaba els estudis de màster (és a dir, primer any per als estudiants a temps complet i segon any per als estudiants a temps parcial). Correspon al director/a o directors determinar si el TFM reuneix tots els requisits per poder ser lliurat i avaluat.

El lliurament es pot fer en qualsevol moment a partir de la quarta setmana lectiva del tercer trimestre i com a mínim 8 dies feiners (dl-dt-dc-dj-dv) abans de la data de l'acte de defensa, per tal que els membres del tribunal tinguin temps de llegir-lo i avaluar-lo degudament. Si la defensa té lloc el setembre, Es recomana lliurar el TFM abans del període de vacances d’agost (agost es considera no feiner a efectes de TFM).

L’estudiant aportarà la següent informació via Moodle:

 1. Nom de l’estudiant, títol definitiu.

 2. Resum del TFM (150 paraules com a màxim).

 3. Paraules clau (10 paraules, com a màxim).

 4. Una còpia en format PDF del treball, d’acord amb els requisits formals establerts.

 5. Autorització signada (e-Repositori).


6. Com és i quan es fa l'acte de defensa?

El TFM es presenta en una defensa pública davant d'un tribunal compost per tres professors doctors. És recomanable que un d'aquests professors sigui el director/a del treball. També és recomanable que un dels professors sigui extern al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, i un professor d’un especialitat diferent a la del TFM (sobretot en el TFM de 15 ECTS). El Coordinador del Màster nomena els tres membres de cada tribunal, segons la proposta presentada pel director/a del treball.

L'acte de defensa no ha de durar més de 50 minuts, dels quals un màxim de 20 minuts són per a la presentació oral per part de l'estudiant. Un cop acabada la presentació, el tribunal pot formular preguntes a l'estudiant i fer observacions sobre el TFM, que l'estudiant ha de respondre de manera adient. En acabar l'acte de defensa, el tribunal delibera i acorda una qualificació, que es fa constar en l'acta corresponent. La qualificació del TFM, igual que la de qualsevol altra assignatura, es fa mitjançant una valoració numèrica del 0 al 10 (amb un decimal) i el corresponent equivalent verbal (suspens, aprovat, notable, excel·lent).

Las defenses es realitzaran a la primera quinzena de juliol i, excepcionalment, als primers dies de setembre.

 

7. Se'n fa difusió externa, d'alguns TFM de 15 ECTS? Què és RecerCat?

La difusió de la pròpia recerca és un ingredient essencial en l'activitat investigadora. Per tal d'iniciar l'estudiant en l'hàbit de la publicació, el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge recomana la inclusió dels TFM de 15 ECTS que reben la qualificació d'excel·lent a l’e-Repositori, el Repositori Digital de la UPF, on es recull, es difon i es preserva la producció intel·lectual en format digital que resulta de l'activitat acadèmica i investigadora de la UPF, les revistes científiques i les publicacions institucionals. La seva finalitat és contribuir a augmentar l’impacte de la recerca realitzada a la UPF.

El Departament publica els TFM de 15 ECTS (qualificats amb un Excel·lent) en una col·lecció denominada "Treballs i projectes de fi de màster de recerca" dins del Repositori. Malgrat que no és obligatòria, es tracta d’una manera senzilla i eficient de difondre la feina de l'estudiant entre la comunitat acadèmica en general i afegir un element més al seu currículum, sense cap mena de perjudici. Aquests treballs presents en el Repositori també tindran enllaç a la web del MET.

Abans de la defensa, la Secretaria del Departament demanarà als estudiants el seu consentiment d’inclusió del TFM en el Repositori, en cas de rebre la qualificació d’Excel·lent.

 

8. Calendari: resum

8.1 La proposta de treball i l'elecció de la/el director/a.

Abans de la fi de febrer. Dates de presentació a secretaria d'una "proposta de treball de fi de màster" que inclourà el nom de la /el director/a del treball (i signatura d'aquest) i el tema (amb títol provisional prou descriptiu i clar com per donar una bona idea del tema).

8.2 Tutories amb la/ el director/a

La/ el director/a presentarà a l'estudiant un calendari de visites per fer un seguiment efectiu del progrés del treball.

8.3 Lliurament del treball als membres del tribunal

Per tots aquells membres del tribunal que no són professors del MET, és responsabilitat del director/a i de l’estudiant assegurar la recepció de l’arxiu PDF del TFM.

8.4 Defensa oral

30 juny – 15 juliol: preferentment, i com a norma general.

 1 - 8 setembre: excepcionalment, i amb justificació.