Visualització del contingut web

La signatura electrònica s'aplica de forma interna indissociable al document, però segons el mètode i el programa de signatura que s'utilitzi es representarà de formes diferents en el cos visible del document, i fins i tot pot no tenir cap marca gràfica visible (signatura invisible).

Per a validar l'autenticitat i integritat d'un document signat electrònicament podeu fer servir diferents eines:

Visualització del contingut web

Preguntes freqüents

  • No veig cap signatura en el document. Com comprovo si té una signatura electrònica vàlida?

Fent servir qualsevol dels mètodes anteriors.

  • El document té una signatura electrònica en un format que no és l'habitual. És vàlid?

La representació gràfica d'una signatura electrònica pot tenir diferents formes, fins i tot ser invisible. Si la signatura va associada a un certificat (comprovable per algun dels mètodes anteriors) la signatura serà vàlida, sigui quina sigui la seva forma externa.

  • És legalment vàlid un document on no es visualitza la signatura a simple vista?

Sí, si el document té una signatura electrònica vàlida.

  • En validar el document em diu que no hi ha signatures electròniques vàlides, però jo les veig en el document.

Si després de comprovar el document diverses vegades no hi ha signatures electròniques vàlides, vol dir que aquesta versió del document no és un original electrònic sinó una còpia, i en aquest cas no pot ser validat. Si el document té un codi segur de verificació (CSV) es pot utilitzar a la Seu electrònica de l'emissor per obtenir l'original electrònic. Si és un document emès per la UPF, es pot obtenir des del Verificador de Documents de la Seu Electrònica.

  • Qué vol dir que una signatura electrònica és vàlida o no? 

Quan parlem de validesa, tècnicament parlem de que la signatura s'ha mantingut dins un entorn segur i no pot haver estat alterada o corrompuda. Per tant, si en el procés entre les signatures de diverses persones el document es treu d'aquest entorn segur, el resultat és que s'elimina tota possibilitat de validar qualsevol de les signatures que ja hi havia. Això invalida les signatures d'aquella versió del document.

  • Qué vol dir validesa "desconeguda" en una signatura electrònica?

Una signatura electrònica amb "validesa desconeguda" (p.e. l'avís taronja a Adobe) no implica necessàriament que aquella no sigui vàlida, sinò que simplement al programa o sistema que estem usant, li manca informació per validar-la. Aquesta informació poden ser unes claus públiques per reconèixer el certificat, per exemple.

  • Signatures electròniques en documents físics

1. Una signatura electrònica (en quan a electrònica) no es pot aplicar sobre un document físic.

2. Una signatura electrònica (en quan a que conté dades electròniques) no es pot imprimir en suport físic.

3. Un document electrònic pot contenir signatures en ambdós formats si les manuals es fan primer, algú transforma el document en electrònic, escanejant-lo de forma certificada, i les signatures electròniques s'apliquen a posteriori. El circuit invers no és viable a causa del punt 2.