Aquests ajuts van adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF, matriculats en  ensenyaments oficials de Grau, que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula o d'altres preus públics d'obligat pagament a la universitat, com a resultat de:

  • a) una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l'any 2015 i durant l'any 2016, que afecti de manera greu a l'economia familiar.

  • b) denegació de la beca de la convocatòria general, per motius acadèmics de nota mitjana i necessitat de complementar la beca equitat obtinguda.

  • c) concessió de la beca general, amb uns ingressos familiars compresos entre el llindar 1 i 2 que estableix la convocatòria d'aquestes beques i que han d'abonar assignatures amb recàrrec per estar matriculades per segona vegada al curs 2016-2017, en els termes que figuren en aquesta convocatòria.

Els estudiants beneficiaris no podran gaudir de cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat, concepte o curs acadèmic, llevat dels casos contemplats a l'apartat b) i c) de l'article 1.1.

Aquests ajuts es podran atorgar només una vegada, a excepció dels casos en que la comissió de selecció consideri que s'ha produït una nova situació. En qualsevol cas, es prioritzaran les sol·licituds que no hagin gaudit d'ajuts UPF amb anterioritat.
 

Queden exclosos d'aquesta convocatòria els sol·licitants si la situació sobrevinguda ha estat causada per decisions individuals, com pot ser l'emancipació de l'estudiant de la residència familiar.

 

Consulta les bases de la convocatòria del programa UPF d'ajuts a l'estudi. Curs 2016-2017, aprovada per l'Acord del Consell de Govern de 19 d'octubre del 2016.

 

Termini de presentació de sol·licituds: ampliat fins al 31 de març del 2017.

Caldrà presentar la sol·licitud del programa UPF d'ajuts a l'estudi acompanyada de la documentació acreditativa al Punt d’Informació a l’Estudiant.

Consulta la resolució de la beca 2016-2017 

Consulta la resolució de l'al·legació de la beca 2016-2017

Model al·legació / recurs  Termini per presentar recurs: fins el 14 de juliol del 2017.