El programa d’ajuts a l’estudi de la comunitat UPF té com a objecte cobrir el pagament dels preus públics de matrícula i d’altres preus públics que es deriven d’aquesta, a aquells estudiants que, de manera puntual i fortuïta, es troben davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial dels pagaments establerts per la Universitat.

Els ajuts van adreçats als estudiants dels centres integrats de la UPF (exclosos els centres adscrits) matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màster.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria els sol·licitants la situació econòmica dels quals hagi estat causada per decisions personals individuals, com pot ser l’emancipació de l’estudiant de la residència familiar.

Aquests ajuts només es poden atorgar una vegada, a excepció dels casos en què la Comissió de Selecció consideri que s’ha produït una nova situació que afecta la situació econòmica familiar. En qualsevol cas, es prioritzaran les sol·licituds que no hagin gaudit d’aquests ajuts amb anterioritat.

Les modalitats dels ajuts són les següents:

a) Preu dels crèdits matriculats durant el curs acadèmic objecte de la convocatòria.
b) Exempció de les despeses de gestió per falta de pagament dels preus de matrícula a la Universitat.
c) Complement a la minoració dels preus públics dels estudis universitaris obtinguts per la beca Equitat del curs de la convocatòria dels ajuts a l’estudi.
d) Preu dels crèdits repetits no coberts per la beca de caràcter general concedida durant el curs objecte de la convocatòria.
e) Altres ajuts als preus públics que consideri la Comissió.

Consulta les bases del programa d'ajuts a l'estudi de la Comunitat UPF, aprovades per l'acord del Consell de Govern del 23 de febrer del 2022, modificades per l’acord del Consell de Govern del 21 de febrer del 2024.
Consulta la convocatòria del programa d'ajuts a l'estudi de la Comunitat UPF - 2023-24

Important: consulta la base 8, article 1 per saber quina documentació has d'aportar. Sense la documentació corresponent no es podran valorar les sol·licituds.

Termini de presentació de sol·licituds: Des del dia 1 de març fins a les 24.00 hores del dia 31 de març del 2024.
 

Lloc de presentació de la sol·licitud:

Pots presentar la sol·licitud electrònicament, amb la documentació acreditativa, adjuntant-la a la instància general electrònica que trobaràs a la seu electrònica

Abans de començar el tràmit s’informa de com et pots identificar electrònicament (idCAT Mòbil, idCAT, Cl@ve, T-Cat, DNi-e, etc).

Has d'omplir aquesta instància general electrònica indicant:

  • A l'apartat DEMANO: Sol·licitud de l'Ajuts a l’Estudi de la Comunitat UPF (2023-2024)
    (en minúscules i en català, tal com està escrit)
  • A l'apartat ÒRGAN O SERVEI A QUI ADRECEU LA SOL·LICITUD: VICERECTOR DE PLANIFICACIÓ ACADÈMICA I D’ESTUDIANTS
    (en majúscules i en català, tal com està escrit)

En data 2 de maig del 2024 es fa pública la Proposta de resolució del Programa d’ajuts a l’estudi de la comunitat UPF - curs 2023-24.

En data 13 de maig del 2024 es fa pública la Resolució definitiva del Programa d’ajuts a l’estudi de la comunitat UPF - curs 2023-24.