Aquests ajuts van adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màsters (per aquest nivell d'estudis complint uns supòsits). Els destinataris s’han de trobar davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula o d’altres preus públics d’obligat pagament a la universitat, com a resultat de:
  1. una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l’any 2020 i durant l'any 2021, que afecti de manera greu a l’economia familiar;
  2. denegació de la beca de la convocatòria general, per motius acadèmics i necessitat de complementar la beca equitat obtinguda;
  3. concessió de la beca general, amb uns ingressos familiars compresos entre el llindar 1 i 2 que estableix la convocatòria d’aquestes beques i que han d’abonar assignatures amb recàrrec.

 Els estudiants beneficiaris no podran gaudir de cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat, concepte o curs acadèmic, llevat dels casos contemplats a l’apartat b) i c) de l’article 1.1 de la convocatòria.

 Aquests ajuts es podran atorgar només una vegada, a excepció dels casos en que la comissió de selecció consideri que s’ha produït una nova situació. En qualsevol cas, es prioritzaran les sol·licituds que no hagin gaudit d’ajuts UPF amb anterioritat.

 Queden exclosos d’aquesta convocatòria els sol·licitants si la situació econòmica ha estat causada per decisions individuals, com pot ser l’emancipació de l’estudiant de la residència familiar.
 

Consulta les bases de la convocatòria de l'Ajut a l'Estudi de la Comunitat UPF. Curs 2020-2021, aprovada per l'Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021.

Termini de presentació de sol·licituds: fins les 24.00h del dia 31 de març

Lloc de presentació de la sol·licitud: A través d’una instància general de la Seu electrònica de la UPF