Objecte de l'ajut i destinataris

Aquestes beques es destinen a facilitar que els alumnes d'últim curs d'estudis de grau o 1r curs de màster oficial col·laborin en diferents departaments universitaris, en règim de compatibilitat amb els estudis que cursen. A més, l'estudiant rebrà un ajut de 2.000 euros.

Distribució de les beques assignades a la UPF per departament.

Consulta la distribució de les 11 beques assignades a la UPF per la propera convocatòria 2020-2021

Calendari de lliurament de Beques 2020-2021

Fins al 30 de setembre 2020

Documentació a presentar

La sol·licitud de beca de col·laboració s'haurà de sol·licitar directament a través del formulari de sol·licitud del Ministeri, d'acord amb el procediment que estableixi la convocatòria.
 

Cal que tinguis en compte que durant el procés de sol·licitud online del MEFP, hauràs de descarregar-te un pdf amb el full resum del projecte, que hauràs de presentar al departament on vols col·laborar per tal que sigui avalat i puntuat. Aquest document l'hauràs de pujar a la seu electrònica del MEFP. Sense aquest pas la sol·licitud no quedarà degudament presentada.

El projecte versarà sobre alguna de les línies d'investigació del departament i haurà de tenir un impacte formatiu complementari en alguna de les competències associades a matèries troncals o obligatòries per a la obtenció de la titulació que estigui cursant l'estudiant. Ha de descriure les funcions que es realitzaran durant la col·laboració, així com el règim de treball i l'horari que haurà de complir el becari/a. 

Un cop presentada la sol·licitud al MEFP amb el full resum del projecte, has de fer arribar al Servei de Gestió Acadèmica ([email protected]), dins del termini:

-Còpia de la sol·licitud
-Còpia del full resum del projecte
-Certificació Acadèmica Personal
(només en el cas que s'hagin cursat part dels estudis en una universitat que no sigui la UPF). En cas que els estudis hagin estat cursat a la UPF no caldrà aportar aquesta documentació.

Requisits acadèmics

Per optar a la beca de col·laboració, cal complir els següents requisits:

  • Per als estudiants de grau: No estar en possessió o disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de grau o Màster Oficial. Per als estudiants de màster no tenir cap títol acadèmic de màster oficial.
  • Estudis de Grau haver superat el 75% de la càrrega lectiva.
  • Haver obtingut com a nota mitjana en els estudis cursats de: 7,25 en Enginyeries i Arquitectures o Ensenyaments Tècnics; 7,70 en Ciències o Ciències Experimentals i Ciències Socials i Jurídiques, 7,80 en Ciències de la Salut, i 8,00 en Arts i Humanitats.
  • Estar matriculat (curs 2020/21) en un ensenyament oficial de grau, del total de les assignatures o crèdits que quedin per finalitzar els estudis i, en el cas de màster, de tots els crèdits de primer curs. 

Característiques

La beca de col·laboració només es pot obtenir en un únic curs acadèmic i per una sola vegada, sent compatible només amb les beques de caràcter general per al curs 2020-2021.

El beneficiari de la beca haurà de col·laborar 3 hores diàries durant 7 mesos i mig, a comptar des de la data d'incorporació al destí corresponent.

Convocatòria

Trobareu tota la informació relativa a aquesta convocatòria al web del MEFP

Publicació de la Resolució

En data 28 d'octubre de 2020, es fa pública la proposta de resolució de les de les beques col·laboració convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Curs 2020-21

En data 20 de novembre de 2020, es fa pública la proposta de resolució definitiva de les de les beques col·laboració convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Curs 2020-21

Secció de Títols i Ajuts a l'Estudi
Servei de Gestió Acadèmica
Àrea de Docència

Universitat Edifici Jaume I ( Campus de la Ciutadella )
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 - Barcelona