• Accés a un col·lectiu de prop de 15.000 persones (estudiants, personal acadèmic i PAS) que treballen a una universitat jove, urbana, amb vocació d'internacionalització, renovació i modernització del sistema universitari de Catalunya.
   
 • Notorietat, per la seva vinculació amb un centre públic modern, d'excel·lència, qualitat i prestigi, dedicat a la formació superior i a la recerca, i punt de referència de l'educació universitària catalana.
   
 • Acolliment i tracte preferencial en les relacions amb la UPF.
   
 • Reconeixement públic i màxima difusió de la col·laboració, amb associació de la imatge dels patrocinadors a la de la UPF, promoció del patrocini en els fòrums adequats, publicacions als mitjans de comunicació, productes de comunicació institucional, xarxes socials, etc.
   
 • Visibilitat dels compromisos adquirits en matèria de Responsabilitat Civil Corporativa (RSC).
   
 • Recolzament del talent. Fem possible que estudiants sense recursos però amb talent puguin estudiar a la universitat. Ningú amb talent ha de quedar fora de la UPF.
   
 • Accés al "capital relacional" de la Universitat Pompeu Fabra (relacions de la institució i dels seus centres, grups de recerca, entitats, consorcis, xarxes nacionals i internacionals, professionals de prestigi...) i al seu col·lectiu d’antics alumnes (UPF Alumni)
   
 • Assessorament especialitzat sobre incorporació de recent titulats, formació contínua i oferta en investigació.
   
 • Informació periòdica sobre els programes formatius, iniciatives de recerca, novetats i notícies d'interès que generi l'activitat de la nostra comunitat universitària.
   
 • Incentius fiscals, derivats de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
   
 • Accés a altres contraprestacions, a determinar conjuntament amb cada col·laborador en funció dels seus interessos.