D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, les donacions i aportacions realitzades a favor de la Universitat Pompeu Fabra, donen dret a una deducció en la Declaració de la Renda i/o  l’Impost de Societats.

A partir de la publicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, s’han introduït algunes modificacions en els percentatges de deducció sobre les quantitats donades que, a partir d’aquest moment, seran els següents:

 

1. Persones físiques

  • Podran deduir de la quota íntegra de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques el 80% dels primers 150€ que siguin objecte de la donació.
  • el 35% per la resta, a partir de 150€.


A major fidelitat, més benefici fiscal

Les persones físiques que hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els 2 últims períodes impositius per import igual o superior en cadascun d'ells respecte a l'exercici anterior, podran aplicar una deducció del 40% per l'excés sobre els 150 euros de base de deducció, en lloc del 35% aplicable amb caràcter general.
Per al seu càlcul, cal tenir en compte que la base de la deducció, és a dir, la quantitat a la qual s'aplica el percentatge, no podrà excedir del 10% de la base liquidable del contribuent.

 

2. Persones jurídiques

  • Tindran dret a deduir de la quota íntegra de l'Impost sobre Societats el 35% del valor de la donació lliurada.


Amb suport a la recerca, benefici addicional

En el cas de les donacions realitzades per persones jurídiques, el percentatge de deducció del 35% de la quantitat donada passarà a ser del 40% quan s'hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els dos últims períodes impositius per import igual o superior en cadascun d'ells respecte a l'exercici anterior.

A tots aquests percentatges es pot afegir un 5% addicional si les donacions es destinen a programes de recerca universitària i doctorat, en aplicació de la Disposició Addicional 18a de la Llei Orgànica 4/2007 d'Universitats.

 

(*) En tots els casos, el límit de deducció sobre la base liquidable és del 10%