El divendres 17 de juliol de 2020, el director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès l’informe preceptiu i justificatiu de l’adopció de les mesures urgents per fer front al risc de brots de la covid-19. Aquest informe preveu aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i aspectes epidemiològics i de salut pública, a proposta de la mateixa Agència, i acredita la situació actual de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia, la suficiència de les mesures i en proposa tot un seguit –algunes de les quals amb caràcter obligatori– d’acord amb les que estan previstes en l’annex 3 del Decret Llei 27/2020, de 14 de juliol, amb una proposta de durada inicial de 15 dies.

Està previst que es publiqui un nova resolució de Salut que afectarà previsiblement els municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona.

En qualsevol cas, ateses aquestes circumstàncies, i amb la finalitat de col·laborar en la contenció de la pandèmia, s’ha considerat que la Universitat ha de reconsiderar i reduir el nivell de serveis presencials que està oferint.

En aquest sentit, a partir del 18 de juliol, i per un període inicial de 15 dies –prorrogable si fos necessari–, s’adopten les mesures següents:

1. Obertura dels edificis de la Universitat

Les activitats als tres campus (Ciutadella, Poblenou i Mar) queden restringides als horaris següents:

  • Horaris d’accés: de 9.00 a 18.00 hores, de dilluns a divendres
  • Horaris d’atenció: de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres

L’edifici Mercè romandrà tancat, i s’obrirà únicament per a accessos puntuals; per poder accedir-hi és necessari que se n’informi abans el cap del Servei d’Infraestructures i Patrimoni, per tal que un vigilant de seguretat pugui atendre l’obertura de la porta principal.

2. Registre General

Totes les seus del Registre General restaran tancades i no s’atendrà presencialment. Es poden fer arribar les sol·licituds mitjançant la instància general electrònica que es troba a la seu electrònica de la UPF, a l’apartat Catàleg de procediments - Tràmits.

També es poden presentar les sol·licituds en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (vegeu Presentació de documentació. Adreçada a la UPF).

Es posa a disposició un correu electrònic per resoldre dubtes i qüestions: [email protected].

3. Obertura de les biblioteques/CRAI

Restaran tancats els espais de treball individual i d’estudi dels tres campus.

Hi haurà servei de préstec mitjançant sol·licituds a través de l’aplicació de gestió de la Biblioteca (UPFinder). Els documents es recolliran al taulell de la Biblioteca i també s’hi podran fer les devolucions:

  • al CRAI de Ciutadella, els dilluns, dimecres i divendres, de 9.00 a 14.00 hores; i
  • al CRAI del Poblenou, els dimarts i dijous, de 10.00 a 13.00 hores.

4. Activitat de recerca, treballs finals de grau i de màster

Es manté l’activitat de recerca als laboratoris de la Universitat, d’acord amb els plans de treball aprovats i sempre que es garanteixin les condicions de seguretat i protecció que estableixin les autoritats competents, prioritzant, quan sigui possible, el treball a distància.

Així mateix, aquells estudiants que havien estat autoritzats a accedir als campus per a la finalització dels seus TFG o TFM podran continuar-hi accedint, també extremant les mesures de protecció.

5. Personal d’administració i serveis

La prestació del servei es realitzarà preferentment mitjançant la modalitat de treball a distància, quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible, de manera similar a com es va fer durant la fase del confinament.

El PAS la presència del qual resulti necessària per poder fer efectiva l’activitat mínima als campus realitzarà jornades d’entre quatre i cinc hores, entre les 9.00 i les 14.00 hores, horari que ha de permetre dinar al domicili.

Així mateix, es consideren serveis crítics i imprescindibles, que donaran servei presencial (tal com consta en el pla de contingència per als treballadors de la UPF del 15 de març del 2020), els serveis següents:

- Serveis de manteniment informàtic.

- Serveis de manteniment de les instal·lacions.

- Servei de vigilància i seguretat dels edificis.

- Serveis crítics de laboratori i serveis científico-tècnics.

6. Treballadors especialment vulnerables o amb familiars vulnerables

Les persones que havent presentat una declaració responsable de vulnerabilitat han estat considerades treballadors amb especial sensibilitat amb relació a la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, i les persones majors de 60 anys, no seran tingudes en compte a l’hora de fixar el personal que ha de prestar activitat presencial, així com els serveis crítics i imprescindibles. No obstant això, se’ls permetrà incorporar-se en cas que voluntàriament sol·licitin prestar una activitat presencial.

Igualment, els treballadors que conviuen amb persones vulnerables al coronavirus i que han presentat la corresponent declaració responsable no seran tingudes en compte a l’hora de fixar el personal que ha de prestar activitat presencial.

7. Reunions i concentracions

Congressos i seminaris

Aquelles activitats acadèmiques (com per exemple defenses de tesi) o d’avaluació (com per exemple exàmens d’idiomes) que estaven previstes als campus s’hi mantindran, però extremant les mesures de seguretat i protecció.

Durant el període que duri la situació present no es programarà cap altra activitat que les que s’han descrit anteriorment.

Reunions de treball

Totes les reunions i trobades, així com les sessions dels òrgans col·legiats, es duran a terme mitjançant videoconferència.

17 de juliol de 2020