Les informacions facilitades per les autoritats governamentals permeten pensar que en acabar la tercera pròrroga de l’estat d’alarma, el proper 11 de maig, serà possible reprendre de manera esglaonada part de les activitats presencials que duen a terme el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis de la Universitat als campus.

De cara doncs a aquest retorn esglaonat a les activitats presencials, quan aquesta possibilitat es confirmi, el Consell de Direcció de la Universitat Pompeu Fabra ha acordat –tenint en compte que les autoritats sanitàries recomanen el treball des de casa i que la docència del tercer trimestre serà exclusivament en modalitat no presencial– un conjunt de mesures per al desconfinament. Aquest acord parteix del reconeixement de la diversitat de situacions en què es troben tots els treballadors, així com de la necessitat de trobar fórmules flexibles que els permetin acomodar-se tant com sigui possible a la nova situació. Amb aquestes mesures es pretén essencialment conciliar tres objectius: 1) donar compliment a les disposicions de salut pública i de seguretat laboral previstes en la normativa i en les disposicions vigents; 2) oferir les màximes garanties de seguretat al conjunt de treballadors de la Universitat; i 3) facilitar tant com sigui possible el desenvolupament de les activitats presencials imprescindibles per a la viabilitat present i futura d’alguns projectes de recerca.

En línia amb aquests objectius, el Consell de Direcció de la Universitat Pompeu Fabra ha acordat, amb caràcter general, mantenir la modalitat de treball a distància de les darreres setmanes com a mínim entre els dies 11 i 31 de maig, limitant a l’estrictament imprescindible el nombre de persones amb presència als campus. Atenent, però, a la necessitat d’alguns investigadors d’accedir als seus llocs de treball habitual per donar continuïtat a la seva activitat docent i de recerca, la direcció de la Universitat ha acordat també tres excepcions amb diferents graus de presencialitat.

La primera d’aquestes excepcions afecta el personal docent i investigador que treballa en el desenvolupament d’activitats de recerca en laboratoris que, per la seva pròpia naturalesa, no es poden realitzar fora dels laboratoris. Aquest conjunt de treballadors podrà reprendre la seva activitat presencial de manera contínua a partir de l’11 de maig del 2020, sempre que es donin i es garanteixin les condicions de seguretat i protecció que estableixi la normativa vigent i que fixarà, per a la UPF, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut. Per poder reprendre aquesta activitat presencial hauran d’obtenir l’autorització prèvia del director o directora de l’UCA corresponent, i per tant els responsables dels grups de recerca que vulguin acollir-se a aquesta excepció hauran de traslladar un pla d’organització del treball al laboratori que permeti assegurar el compliment de les condicions sanitàries esmentades per al període comprés entre l’11 i el 31 de maig del 2020. Queden excloses d’aquesta excepció les activitats de recerca que habitualment es duen a terme en laboratoris però que també es poden desenvolupar fora d’aquests.

La segona excepció afecta el personal docent i investigador que duu a terme activitats de docència o de recerca que poden requerir l’accés puntual a un laboratori o a un despatx (per exemple, per consultar o recollir materials o documentació). Aquestes persones, si bé no podran reprendre la seva activitat presencial de manera contínua als campus, sí que podran accedir-hi puntualment en qualsevol dels dies fixats per les diferents direccions de campus durant el període comprès entre l’11 i el 31 de maig del 2020. Cada persona podrà accedir-hi un màxim de dos dies, i en cap cas per una durada superior a tres hores seguides, dintre de les franges horàries que s’estableixin. L’accés i la presència d’aquestes persones també s’hauran de fer complint les condicions de seguretat que estableix la normativa vigent.

La tercera excepció afecta el personal d’administració i serveis la presència del qual resulta estrictament necessària per poder fer efectives les dues excepcions anteriors. La presència d’aquest grup de treballadors es limitarà a les tasques i al temps necessaris per assegurar el bon desenvolupament de les activitats acadèmiques i de recerca referides en els paràgrafs anteriors. Aquestes persones també disposaran en tot moment dels elements de protecció necessaris per complir els requisits de seguretat.

El Consell de Direcció de la Universitat Pompeu Fabra està convençut que aquestes mesures contribueixen al distanciament social necessari per protegir al màxim el conjunt de la societat en el moment actual i, alhora, garanteixen la represa progressiva i la continuïtat de les activitats docents i de recerca que la defineixen i que li permeten continuar contribuint de manera activa al benestar social, tant en el moment actual com en el futur. Atès el caràcter dinàmic de la crisis sanitària i el grau d’incertesa que acompanya les previsions actuals, el Consell de Direcció farà un seguiment continu de l’impacte i de l’eficàcia d’aquestes mesures i, si escau, les adaptarà a les noves circumstàncies. Qualsevol adaptació o canvi seran degudament comunicats al conjunt de la comunitat universitària. Intentem entre tots fer un desconfinament col·lectiu segur tant per al conjunt de la UPF com per al conjunt de la societat.

 

Barcelona, 29 d’abril del 2020