Eines Eines

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques, Estudi i treball autònom, individual, Estudi i treball en grup, Pràctiques externes, Tutories

Metodologies d'aprenentatge:

  • Aprenentatge basat en problemes (ABP), Aprenentatge basat en recerca (ABR), Aprenentatge i servei (ApS), Aprenentatge orientat a projectes, Classe inversa ('flipped classroom'), Ludificació (gamificació)

Sistemes d'avaluació:

  • E-Portafoli, Examen, Exposició oral, Seguiment de l'activitat de l'estudiant