Tasca

El mòdul d’activitat “Tasca” permet al professor comunicar les instruccions, recollir els treballs i proporcionar qualificacions i retroacció. Els estudiants poden trametre qualsevol contingut digital (fitxers), com ara documents de processador de textos, fulls de càlcul, imatges o clips d’àudio i vídeo.

Activitats formatives:
  • Seminaris/tallers, Classes pràctiques, Pràctiques externes, Tutories, Estudi i treball en grup, Estudi i treball autònom, individual,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu, Contracte d'aprenentatge, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació:
  • Avaluació per rúbriques
  • e-Portafoli
  • Exposición oral
  • Examen