Convocatòria: ECO-TT-2024-1, ECO-TT-2024-2, ECO-TT-2024-3, ECO-TT-2024-4, ECO-TT 2024-5.

Objecte de la convocatòria: Es convoca cinc places tenure track del Departament d’Economia i Empresa en el perfil dels àmbits següents: ECO-TT-2024-1: Macroeconomia; ECO-TT- 2024-2: Organització Industrial ; ECO-TT-2024-3: Microeconomia ; ECO-TT-2024-4: Finances ; ECO-TT-2024-5: Empresa.

Resolució de la rectora de convocatòria

Bases de la convocatòria.

Presentacions sol.licituds: https://editorialexpress.com/apply/upf_economics_and_business_recruiting_2024_a149

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar demanda davant els jutjats socials de Barcelona en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució a la web de la Universitat Pompeu Fabra. 

Contra la proposta de provisió de la Comissió de Selecció, els interessats poden presentar recurs d'alçada davant la rectora en el termini d'un mes des de la publicació d'aquesta proposta a la web de la Universitat Pompeu Fabra.