Convocatòria 2022/23

Convocatòria ordinària

Ordinary call

1r trimestre

1st term

2n trimestre

2nd term

3r trimestre

3rd term

Període d'exàmens

Exams period

Del 12 al 22 de desembre

December 12 to 22

Del 22 de març a l’1 d’abril 

From March 22 to April 1, 2023

Del 20 al 29 de juny

June 20 to 29

Últim dia per a revisió d'exàmens

Exams review

13 de gener

January 13

14 d'abril

April 14

3 de juliol

July 3

Tancament d'actes

Records closure

16 de gener

January 16

17 d’abril

April 17

4 de juliol

July 4

Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies)

Claims Commission (submission deadline)

Fins al 21 de gener 

Until January 21

Fins al 22 d'abril 

Until April 22

Fins al 9 de juliol

Until July 9

Veure instrucció del degà sobre la revisió de qualificacions

See Dean's instructions on grading review

Recuperació

Resit

1r trimestre

1st term

2n trimestre

2nd term

3r trimestre

3rd term

Període d'exàmens

Exams period

20, 21, 27 i 28 de gener

January 20, 21, 27 & 28

21, 22, 28 i 29 d'abril

April 21, 22, 28 & 29

10, 11 i 12 de juliol

July 10, 11 & 12

Últim dia per a revisió d'exàmens

Exams review

10 de febrer

February 10

12 de maig

May 12

17 de juliol

July 17

Tancament d'actes

Records closure

13 de febrer

February 13

15 de maig

May 15

19 de juliol

July 19

Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies)

Claims Commission (submission deadline)

Fins al 18 de febrer

Until February 18

Fins al 20 de maig

Until May 20

Fins al 24 de juliol

Until July 24

Veure instrucció del degà sobre la revisió de qualificacions

See Dean's instructions on grading review