Curs 2023/24

Convocatòria ordinària

Ordinary call

1r trimestre

1st term

2n trimestre

2nd term

3r trimestre

3rd term

Període d'exàmens

Exams period

De l'11 al 20 de desembre

December 11 to 20

Del 13 al 22 de març

March 13 to 22

Del 12 al 20 de juny

June 12 to 20

Últim dia per a revisió d'exàmens

Exams review

11 de gener 

January 11

4 d'abril

April 4

27 de juny

June 27

Tancament d'actes

Records closure

12 de gener 

January 12

5 d'abril

April 5

28 de juny

June 28 

Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies)

Claims Commission (submission deadline)

17 de gener

January 17

10 d'abril

April 10

3 de juliol

July 3

Veure instrucció del degà sobre la revisió de qualificacions

See Dean's instructions on grading review

Recuperació

Resit

1r trimestre

1st term

2n trimestre

2nd term

3r trimestre

3rd term

Període d'exàmens

Exams period

26, 27 de gener i 2, 3 de febrer

January 26, 27 & February 2, 3

19, 20, 26 i 27 d'abril

April 19, 20, 26 & 27

8, 9 i 10 de juliol

July 8, 9 & 10

Últim dia per a revisió d'exàmens

Exams review

9 de febrer 

February 9

7 de maig 

May 7

16 de juliol

July 16

Tancament d'actes

Records closure

12 de febrer 

February 12

8 de maig

May 8

17 de juliol

July 17

Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies)

Claims Commission (submission deadline)

17 de febrer

February 17

13 de maig

May 13

22 de juliol

July 22

Veure instrucció del degà sobre la revisió de qualificacions

See Dean's instructions on grading review