Aquesta comissió és la responsable de garantir la implantació i efectivitat del sistema de garantia de la qualitat de les titulacions que imparteix el centre i té la funció específica d'assegurar la coordinació i la coherència de les accions de millora en totes les titulacions de l'àmbit d’Economia i Empresa.

Així mateix es responsabilitza de la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar a cada ensenyament (graus, màsters i doctorat) i, per això, vetlla per la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar sobre el model docent.

La Comissió de Qualitat del Centre està presidida pel responsable de l’UCA i en son membres:

 • el director de la Unitat de Coordinació Acadèmica d’Economia i Empresa, Daniel Serra
 • la Degana i responsable de Qualitat del centre, Teresa Maria Monllau Jacques
 • les coordinadores docents dels graus, Elisa Alòs i Rosa Ferrer
 • el coordinador docent del màster universitari, Andrea Caggese
 • el coordinador docent del programa de doctorat, Davide Debortoli
 • el cap de la Secretaria Administrativa del Centre, Xavier Martinez
 • dos representants del professorat, Teresa Monllau i Àngel Gil
 • una tècnica de qualitat del centre, Marina Rigol
 • tres representants dels estudiants (grau, màster i doctorat), Joan Vidal Llauradó, Marc Clos Alegre i Alejandro Rábano Suarez

 

Les funcions de la Comissió de Qualitat són:

 1. Analitzar els indicadors de qualitat de les titulacions i fer-ne el seguiment.
 2. Revisar i aprovar els informes de seguiment.
 3. Revisar i aprovar els autoinformes d'acreditació.
 4. Elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat.
 5. Revisar l'estat de les propostes dels plans de millora i fer noves propostes.
 6. Revisar i aprovar el SGIQ del centre