Aquesta comissió és la responsable de garantir la implantació i efectivitat del sistema de garantia de la qualitat de les titulacions que imparteix el centre i té la funció específica d'assegurar la coordinació i la coherència de les accions de millora en totes les titulacions de l'àmbit d’Economia i Empresa.

Així mateix es responsabilitza de la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar a cada ensenyament (graus, màsters i doctorat) i, per això, vetlla per la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar sobre el model docent.

La Comissió de Qualitat del Centre està presidida pel responsable de l’UCA i en son membres:

  • el director de la Unitat de Coordinació Acadèmica  d’Economia i Empresa, Daniel Serra
  • el  Degà i responsable de Qualitat del centreWalter Garcia-Fontes
  • les coordinadores docents dels grausElisa Alòs i Rosa Ferrer
  • el  coordinador docent del màster universitariAndrea Caggese
  • el  coordinador docent del programa de doctorat, Davide Debortoli
  • el  cap de la Secretaria Administrativa del CentreXavier Martinez
  • dos representants del professorat, Teresa Monllau i Àngel Gil
  • una tècnica de qualitat del centre, Marina Rigol
  • tres representants dels estudiants (grau, màster i doctorat),  Joan Vidal Llauradó, Marc Clos Alegre i Alejandro Rábano Suarez 

 

Les funcions de la Comissió de Qualitat són:

1. Analitzar els indicadors de qualitat de les titulacions i fer-ne el seguiment.
2. Revisar i aprovar els informes de seguiment.
3. Revisar i aprovar els autoinformes d'acreditació.
4. Elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat.
5. Revisar l'estat de les propostes dels plans de millora i fer noves propostes.
6. Revisar i aprovar el SGIQ del centre