Calendari d'exàmens 2022-23

Important: Cal tenir en compte, de cara a la vostra organització personal, que es podrien produir canvis al calendari d'exàmens per causes sobrevingudes alienes a la facultat.  /  For your personal organization, please note that changes to the exam schedule might occur due to unexpected causes. 

Trimestre/convocatòria 

Term / call

Exàmens Finals/ Final Exams Exàmens de Recuperació / Resit Exams

1r trimestre

1st term

Del 12 al 22 de desembre

December 12 to 22

20, 21, 27 i 28 de gener del 2023

January 20, 21, 27 & 28

2n trimestre

2nd term

Del 22 de març a l'1 d'abril

From March 22 to April 1

21, 22, 28 i 29 d'abril

April 21, 22, 28 & 29

3r trimestre

3rd term

Del 20 al 29 de juny

June 20 to 29

10, 11 i 12 de juliol

July 10, 11 & 12

Quan comproveu l'horari i aula dels exàmens ordinaris veureu que algunes assignatures tenen franges de 3 hores, però només heu de tenir en compte les 2 primeres. La tercera s'ha reservat per qüestions logístiques.

When checking the ordinary exams' room and timetable, you'll see that some courses have 3 hour slots but only the first 2 hours must be considered. The third hours has been reserved for logistical reasons.
 

El calendari d'exàmens el podeu trobar a la Consulta Horària, on s'especifica l'hora de l'examen i l'aula. Us recomanem que aneu consultant aquesta informació fins el mateix dia de l'examen per si es produeixen canvis d'ubicació d'última hora. Per saber la distribució d’alumnes a cada aula, segons els cognoms, s’ha de clicar la   de ”informació” per veure el camp “observacions”
The exam calendar can be found in the Timetables, which specifies the time of the exam and the classroom where it will take place. We recommend that you keep checking this information until the same day of the exam in case of last minute location changes. To know the distribution of students in each classroom, according to their surnames, click on the for "information"  to see the "observations" field 
Es considera que hi ha coincidència d'exàmens quan el marge de temps entre els dos exàmens sigui inferior a trenta minuts, sempre que es realitzi en edificis diferents. Quan un estudiant es trobi en aquest cas, haurà d'emplenar el següent formulari com a molt tard l'últim dia de la setmana 8 del trimestre i per les recuperacions com a molt tard 2 dies després del tancament d'actes de la convocatòria ordinària. La Secretaria comprovarà la coincidència i contactarà amb l'alumne abans de l'inici dels exàmens. 
ATENCIÓ: No té la consideració de coincidència d'exàmens aquella que es produeix entre assignatures matriculades al mateix mòdul horari ni la que s'hagi originat com a conseqüència de la simultaneïtat entre diversos estudis, ja es tracti del mateix o de diferents centres.