Calendari d'exàmens 2020-21

Trimestre/convocatòria  Ordinària Recuperació
1r trimestre Del 10 al 21 de desembre 22, 23, 29 i 30 de gener
2n trimestre Del 22 al 26 de març i del 6 al 9 d'abril 24, 30 d'abril i 7, 8 de maig
3r trimestre Del 22 al 30 de juny 8, 9 i 10 de juliol
Es considera que hi ha coincidència d'exàmens quan el marge de temps entre els dos exàmens sigui inferior a trenta minuts, sempre que es realitzi en edificis diferents. Quan un estudiant es trobi en aquest cas, haurà d'emplenar el següent formulari com a molt tard l'últim dia de la setmana 8 del trimestre i per les recuperacions com a molt tard 2 dies després del tancament d'actes de la convocatòria ordinària. La Secretaria comprovarà la coincidència i contactarà amb l'alumne abans de l'inici dels exàmens. 
ATENCIÓ: No té la consideració de coincidència d'exàmens aquella que es produeix entre assignatures matriculades al mateix mòdul horari ni la que s'hagi originat com a conseqüència de la simultaneïtat entre diversos estudis, ja es tracti del mateix o de diferents centres.