Calendari d'exàmens 2021-22

Cal tenir en compte, de cara a la vostra organització personal, que es podrien produir canvis al calendari d'exàmens per causes sobrevingudes alienes a la facultat.  /  For your personal organization, please note that changes to the exam schedule might occur due to unexpected causes. 

Trimestre/convocatòria 

Term / call

Ordinària / Ordinary Recuperació / Resit

1r trimestre

1st term

Del 10 al 21 de desembre 

December 10 to 21

21, 22, 28 i 29 de gener

January 21, 22, 28 & 29

2n trimestre

2nd term

Del 22 de març a l'1 d'abril

March 22 to April 1

(Resolució de modificació del període d'avaluació del 2n trim)

22, 29, 30 d'abril i 6 de maig

April 22, 29, 30 & May 6

3r trimestre

3rd term

Del 21 al 30 de juny del 2022

June 21 to 30

11, 12 i 13 de juliol

July 11, 12 & 13

El calendari d'exàmens el podeu trobar a la Consulta Horària, on s'especifica l'hora de l'examen i l'aula. Us recomanem que aneu consultant aquesta informació fins el mateix dia de l'examen per si es produeixen canvis d'ubicació d'última hora. Per saber la distribució d’alumnes a cada aula, segons els cognoms, s’ha de clicar la   de ”informació” per veure el camp “observacions”
The exam calendar can be found in the Timetables, which specifies the time of the exam and the classroom it will take place. We recommend that you keep checking this information until the same day of the exam in case of last minute location changes. To know the distribution of students in each classroom, according to their surnames, click on the for "information"  to see the "observations" field 
Es considera que hi ha coincidència d'exàmens quan el marge de temps entre els dos exàmens sigui inferior a trenta minuts, sempre que es realitzi en edificis diferents. Quan un estudiant es trobi en aquest cas, haurà d'emplenar el següent formulari com a molt tard l'últim dia de la setmana 8 del trimestre i per les recuperacions com a molt tard 2 dies després del tancament d'actes de la convocatòria ordinària. La Secretaria comprovarà la coincidència i contactarà amb l'alumne abans de l'inici dels exàmens. 
ATENCIÓ: No té la consideració de coincidència d'exàmens aquella que es produeix entre assignatures matriculades al mateix mòdul horari ni la que s'hagi originat com a conseqüència de la simultaneïtat entre diversos estudis, ja es tracti del mateix o de diferents centres.