Justificació i Antecedent 

Les últimes crisis (conflicte a Ucraïna, COVID-19, crisis energètica) han empitjorat els principals indicadors del mercat laboral a nivell global, a la vegada que ha incrementat les desigualtats socials. Respecte al mercat de treball i qualitat de l’ocupació, els índexs elevats de temporalitat, parcialitat i sobrequalificació a la feina de les persones treballadores són una de les tasques pendents de Catalunya, doncs els nivells encara es troben lluny dels de la UE27.

En primer lloc, en els contractes temporals predominen els extremadament curts amb durades inferiors a un mes. En segon lloc i en relació a la sobrequalificació, 1 de cada 3 persones ocupades es troba sobrequalificada per dur a terme la seva feina, afectant sobretot a les dones i els majors de 45 anys. Finalment, la bretxa salarial de gènere, tot i que es redueix des de 2015, segueix sent elevada.

El 19 de abril 2022, L’Ajuntament de Barcelona i una seixantena d’entitats i organitzacions de la ciutat que treballen per a l’ocupació van signar l’Acord de Barcelona per l’Ocupació de Qualitat 2021-2030. L’objectiu és reduir la temporalitat i les desigualtats del mercat de treball amb contractes de qualitat, generació d’oportunitats i més estabilitat en l’àmbit laboral. El nou Acord de Ciutat per l’Ocupació de Qualitat 2020-2030 va alineat amb el Pacte per Barcelona, Barcelona Green Deal, el Programa d’Acció Municipal, els ODS, i les estratègies europees, espanyola i catalana d’ocupació.

El nou Acord compta amb el “Decàleg de l’Ocupació de Qualitat a Barcelona” que assenta les bases per traçar noves polítiques i executar-les en el marc de la col·laboració pública privada. Els 10 punts del Decàleg són:

  1. Estabilitat laboral
  2. Salaris mínims adequats
  3. Jornades laborals adequades i flexibilitat laboral
  4. Formació i capacitació continuades
  5. Promoció i reconeixement professional
  6. Organització del treball i conciliació de les vides laboral, familiar i personal
  7. Salut, ètica i seguretat en el treball
  8. Representació laboral i protecció dels drets laborals
  9. Focus en la incorporació de persones joves al mercat de treball
  10. Diversitat i no-discriminació


 

L’estudi: objectius, metodologia i resultats  

Seguint les noves línies d’actuació pel període 2022-24,  la Càtedra PEL ha promogut un estudi aplicat amb l’objectiu de promoure un model de seguiment dels compromisos assumits per l’Acord. L’estudi ha sigut encarregat a KSNET (Knowledge Sharing Network S.L), una empresa dedicada a la transferència de coneixement amb seu a Barcelona, i que ha entregat l’Informe Final de l’estudi en el mes de abril 2023. 

El principal objectiu del’estudi ha sigut definir una proposta operativa d’indicadors per mesurar la qualitat del treball a Barcelona i la seva àrea metropolitana. La qualitat del treball és un concepte intangible, latent i multidimensional que resulta difícil observar i mesurar directament. El punt de partida del estudi ha sigut la definició del concepte de qualitat del treball expressada en el Decàleg de l'Ocupació de Qualitat a Barcelona com la intersecció de 10 dimensions complementàries. 


 

Així doncs, l’estudi s'ha estructurat en 3 fases diferents: 

(1) una primera fase en la qual s’ ha realitzat una revisió de la literatura acadèmica i aplicada  sobre els conceptes que componen cadascuna de les 10 dimensions; 

(2) una primera proposta de bateria d'indicadors i de les fonts principals d'informació per al municipi de Barcelona i l'Àrea Metropolitana. Aquesta fase ha també considerat les necessitats i dificultats per disposar dels indicadors de seguiment del l‘Acord a partir de les dades e indicadors ja disponibles i dels indicadors que, en canvi, seria necessari crear;

(3) una proposta metodològica sobre un índex sintètic y compost que permeti sintetitzar les mesures dels indicadors, que pugui ser comparable en el temps, i que reflexioni sobre la possible ponderació dels diferents indicadors. 

Amb l’objectiu de fomentar la participació i millorar el disseny del índex, els primers resultats del l’estudi han estat presentats i compartits públicament davants diferents públics. El 2 de març de 2023,  KSNET ha presentat l’Índex en el marc de la conferencia “Treball digne, qualitat de l’ocupació i innovació. El camí cap a la implementació de l’Agenda 2030” organitzada per la Càtedra PEL. En segon lloc, els participants han tingut la possibilitat de fer arribar les seves propostes, suggeriments i aportacions mitjançant els canals digital de la Càtedra. Finalment, el 17 de maig 2023, es va presentar l’estudi en el marc del Grup de Treball sobre Indicadors de Qualitat a l’Ocupació (Acord Barcelona per a l’Ocupació de Qualitat 2021–2030).

Amb l’Índex a disposició, toca ara avançar cap a la seva implementació. En l’exercici de les seves tasques de transferència, la Càtedra contribueix en apropar mon acadèmic, agents socials i beneficiaris de les polítiques públiques. Per millorar la seva aplicabilitat, és molt probable que l'índex hagi d'incorporar les perspectives i necessitats dels agents que treballen sobre el terreny, de manera que la seva operacionalització se situï en un punt mitjà entre una visió purament acadèmica i una visió purament estratègica sobre els indicadors idonis. Ara bé, donada la finestra d'oportunitat que representa la Càtedra i el grup de treball, la bateria final d'indicadors hauria de ser, en la mesura que sigui possible, fruit del consens entre els diversos agents. 

ESTUDI SOBRE INDICADORS DE LA QUALITAT DEL TREBALL DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA - 

Presentación PPT sobre el Index Sintetic