La crisi de la COVID-19 ha empitjorat els principals indicadors del mercat laboral a nivell global, a la vegada que incrementat les desigualtats socials. Amb respecte al mercat de treball i qualitat de l’ocupació, els índexs elevats de temporalitat, parcialitat i sobrequalificació a la feina de les persones treballadores són una de les tasques pendents de Catalunya, doncs els nivells encara es troben lluny dels de la UE27.

En primer lloc, en els contractes temporals predominen els extremadament curts amb durades inferiors a un mes (40%), i que engloben principalment a persones amb nivells educatius baixos i dones. En segon lloc i en relació a la sobrequalificació, 1 de cada 3 persones ocupades es troba sobrequalificada per dur a terme la seva feina, afectant sobretot a les dones (amb un percentatge del 41%, vers el 34,8% dels homes) i els majors de 45 anys, (aproximadament el 60% de la creació d’ocupació per aquesta franja d’edat es considera sobrequalificada). Finalment, la bretxa salarial de gènere, tot i que es redueix des de 2015, segueix sent elevada i se situa en 5.726€ el 2018.

El 19 de abril 2022, L’Ajuntament de Barcelona i una seixantena d’entitats i organitzacions de la ciutat que treballen per a l’ocupació han signat l’Acord de Barcelona per l’Ocupació de Qualitat 2021-2030. L’objectiu és reduir la temporalitat i les desigualtats del mercat de treball amb contractes de qualitat, generació d’oportunitats i més estabilitat en l’àmbit laboral. El nou Acord de Ciutat per l’Ocupació de Qualitat 2020-2030 va alineat amb el Pacte per Barcelona, Barcelona Green Deal, el Programa d’Acció Municipal, els ODS, i les estratègies europees, espanyola i catalana d’ocupació.

El nou Acord compta amb el “Decàleg de l’Ocupació de Qualitat a Barcelona” que assenta les bases per traçar noves polítiques i executar-les en el marc de la col·laboració pública privada. Els 10 punts del Decàleg són:

1.- Estabilitat laboral

2.- Salaris mínims adequats

3.- Jornades laborals adequades i flexibilitat laboral

4.- Formació i capacitació continuades

5.- Promoció i reconeixement professional

6.- Organització del treball i conciliació de les vides laboral, familiar i personal

7.- Salut, ètica i seguretat en el treball

8.- Representació laboral i protecció dels drets laborals

9.- Focus en la incorporació de persones joves al mercat de treball

10.- Diversitat i no-discriminació

Seguint les noves línies d’actuació pel període 2022-24,  la Càtedra PEL promou un estudi amb el objectiu de dissenyar un model de seguiment dels compromisos assumits per el Acord. El estudi ha sigut encarregat a KSNET (Knowledge Sharing Network S.L), una empresa dedicada a la transferència de coneixement amb seu a Barcelona i terminarà en el primer trimestre de 2023. 

El estudi es centrarà en definir, concretar i validar un model de seguiment dels compromisos del Acord . Més en concret, els objectius específics del estudi consisteixen en:

  • Definir una proposta operativa d’indicadors pel seguiment  del Acord
  • Analitzar les necessitats i dificultats per disposar dels indicadors de seguiment del ‘Acord a partir de les dades e indicadors ja disponibles i dels indicadors que, en canvi, seria necessari crear;
  • Proposar un sistema de ponderació dels diferents indicadors i dades;
  • Definir un índex sintètic y compost que permeti sintetitzar les mesures dels indicadors i que pugui ser comparable en el temps.