Investigador principal: Dr. Joan Benach de Rovira,

La precarietat laboral es un constructe multidimensional que comprèn aspectes de la inseguretat de l'ocupació, relacions de negociació individualitzades entre els treballadors i els empresaris, els baixos salaris i les privacions econòmiques, els drets laborals limitats i la protecció social, i la manca de poder per exercir els drets laborals legalment conferits. 

L’Ajuntament de Barcelona va ser pioner en la creació d’elements normatius per a generalitzar la contractació pública social al sí de l’Ajuntament i als seus diferents ens municipals. No obstant, i en part degut a l’aparició de certs esculls i controvèrsies entre els diferents actors vinculats a la contractació pública, tant vers la naturalesa mateixa de la contractació pública social com en relació a la seva aplicació pràctica, aquest impuls ha perdut gran part de la embranzida inicial.

El estudi dirigit per el Dr. Joan Benach de Rovira, responsable del grup de recerca Grup de Recerca en Desigualtats en Salut – Employment Conditions Network GREDS-EMCONET de la Universitat Pompeu Fabra, presenta un diagnòstic de les condicions de treball i ocupació dels treballadors d’empreses adjudicatàries de contractes de serveis de l’ABIM, que desenvolupen la seva activitat laboral en un servei o instal·lació de l’Ajuntament de Barcelona. 

Tot i les importants limitacions de la recerca quantitativa realitzada, les dades obtingudes i analitzades aporten indicis sobre problemàtiques rellevants del col·lectiu de treballadors objecte d’estudi, identificant-se uns elevats nivells de precarietat, notablement per sobre de la mitjana del conjunt de treballadors assalariats de la ciutat. Aquest alt nivell de precarietat s’associa a la vegada a una molt baixa satisfacció laboral i a la generalització de problemes de salut física i mental. Tot i que es va preveure un mecanisme per a la valoració dels efectes que la clàusula laboral d’augment de salari pogués tenir sobre les condicions salarials dels participants en l’estudi, no és possible a partir de les dades obtingudes determinar si aquest efecte s’està produint i en quina mesura.

Resum projecte

Informe complert