Direcció de la Càtedra Direcció de la Càtedra

Coordina les activitats acadèmiques de la Càtedra i la representa externament. Executa el Pla de treball acordat i dinamitza els diferents col·laboradors.

La Direcció de la Càtedra està integrada per:

Comissió Mixta Comissió Mixta

S’encarrega del seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits en la creació de la Càtedra per les parts implicades. Aprova el Pla de treball anual de la Càtedra, així com la Memòria anual i el pressupost i comptes anuals. Realitza el seguiment i avaluació de les activitats desenvolupades. Reunions trimestrals.

La Comissió Mixta de la Càtedra està integrada per: