Visualització del contingut web

La recerca ha sigut finançada en el marc de la Convocatòria competitiva

Ajuts a la recerca sobre política econòmica local en el àmbit metropolità de Barcelona 2018/2019

 

 

A Catalunya, i més concretament en l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les iniciatives ciutadanes han estat recentment estudiades i mapejadas a través de diversos projectes de recerca que utilitzen diferents marcs conceptuals (innovació social, economia social i solidària, habitatge col·laboratiu, etc.).

 

No obstant això, no s'ha estudiat en profunditat la dimensió territorial d'aquestes iniciatives i el seu impacte en el desenvolupament territorial. Per a omplir aquest buit, el projecte i les conclusions que aquí es presenten inclouen una caracterització espacial de les iniciatives ciutadanes que poblen l'Àrea Metropolitana de Barcelona, centrant-se en aquelles que presenten les característiques d' "iniciatives comunes". En segon lloc, el projecte analitza l'impacte territorial d'aquestes iniciatives.

A partir d'aquest paradigma, el projecte es pregunta si les "iniciatives comunesde coproducció", tal com s'articulen i s'arrelen en un determinat espai geogràfic, poden donar lloc a models alternatius de desenvolupament territorial que siguin social i ambientalment justos. En aquest sentit, es plantegen les següents preguntes de recerca: La concentració d'iniciatives de coproducció comuna, articulades i arrelades en un determinat territori, produeix models de desenvolupament territorial social i ambientalment justos?

 

- Resum projecte (cat)

- Resum projecte (es)

- Resum projecte (eng)

 

- Informe complert (eng)

 

- Entrevista al director i vídeo explicatiu del projecte