Memòria 2018-2020

Introducció

La Càtedra Barcelona de Política Economia Local (en endavant, Càtedra PEL) neix l’any 2017 en el marc de l’assoliment de les tres primeres dècades de vida de Barcelona Activa, fruit d’una col·laboració entre la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. En els seus tres primers anys d’activitat (2018-2020), la Càtedra PEL ha estat un instrument de promoció de la recerca, el debat i la transferència de coneixement sobre models de desenvolupament econòmic local més sostenibles i inclusius, amb especial atenció a la localització dels marcs internacionals com l’Agenda 2030. 

El 14 de juny del 2022, a la tarda, es van presentar les noves línies estratègiques de col·laboració entre Barcelona Activa i la UPF, amb les quals es renova la Càtedra Barcelona-UPF en Política Econòmica Local  (PEL) per al període 2022-2024. Per al proper trienni (2022-2024), la Càtedra PEL es proposa treballar per l’assoliment dels nous objectius estratègics de Barcelona Activa i de l’Ajuntament de Barcelona:  

 • Facilitar l’activitat econòmica a la ciutadania i al teixit productiu.
 • Fomentar una activitat econòmica alineada amb l’Agenda global 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Enfortir l’atenció i els recursos per a la millora de l’ocupabilitat de les persones, i apostar pels sectors estratègics amb alt valor afegit i que possibilitin una ocupació de qualitat.

Les noves línies estratègiques de la Càtedra

Pel 2021-2024, la Càtedra PEL focalitzarà la seva atenció en les transformacions estructurals que experimenta el mercat laboral metropolità i les seves perspectives d’evolució futura, tenint com a referent local les propostes del Llibre blanc del futur del(s) treball(s) de l’Ajuntament de Barcelona[1]. Entre els principals àmbits de interès de la Càtedra, es consideren:

 1. els sectors estratègics de desenvolupament econòmic de la ciutat,
 2. la qualitat de l’ocupació (disminució de l’excés de temporalitat, salaris, millora de les condicions laborals, formació, conciliació i usos de temps)
 3. el foment de la digitalització (introducció de les TICs a les PIMEs, formació de les persones treballadores i directives, optimització de processos, teletreball, introducció de la cultura digital)

La Càtedra PEL pretén ser un instrument eficaç per a Barcelona Activa, l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt de la societat barcelonina, de manera que totes les actuacions que realitzi han de tenir una clara component aplicada, traslladable a les polítiques públiques i a les actuacions del conjunt d’actors econòmics i socials metropolitans. En particular, s’assumeixen els següents objectius estratègics:

 1. Promoure la recerca aplicada en matèria de política econòmica local amb particular atenció a la promoció de l’activitat econòmica a la ciutat i la metròpoli, a l’ocupació generada tant pels sectors tradicionals com pels sectors emergents i a la millora de l’ocupabilitat de les persones vinculada als mateixos.
 2. Esdevenir un referent per a l’àmbit acadèmic i aplicat en matèria de alineament de les polítiques públiques de millora de l’ocupació i de l’ocupabilitat amb l’Agenda 2030 i la Nova Agenda Urbana.
 3. Enfortir l’atenció i el coneixement sobre el disseny i la implementació de les polítiques públiques innovadores en el àmbit de l’ocupació mitjançant la formació i la transferència del coneixement cap als equips tècnics de Barcelona Activa i de l’Ajuntament de Barcelona, en particular en el marc de l’Acord Barcelona per l’Ocupació de Qualitat 2021-2030,així con als d’altres administracions i actors de l’economia metropolitana. 
 4. Apropar a la societat barcelonina metropolitana els reptes i els debats relacionats amb el present i el futur de l’ocupació.

Visió, Missió i Valors

La Càtedra PEL estableix com als seus pilars fonamentals els següents:

Visió - La Càtedra PEL esdevé un referent acadèmic i professional en el debat sobre els models de desenvolupament econòmic i social a escala local alineats als marcs estratègics internacionals, com l’Agenda 2030 i la Nova Agenda Urbana.

Missió - La Càtedra PEL pretén contribuir al foment dels debats relatius als impactes del reptes contemporanis sobre el desenvolupament econòmic local, els instruments per a la seva gestió en clau d’adaptació als canvis, la competitivitat i qualitat de l’ocupació i la seva transferència cap a les polítiques públiques.

En tot això, la Càtedra PEL desitja promoure una visió integral, multidisciplinària, participativa,  plural i sostenible del desenvolupament local econòmic, social i ambiental que es tradueixi en polítiques públiques locals concretes per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

Valors -  L’activitat de la Càtedra PEL tindrà sempre presents els següents valors:

 • Coneixement al servei de les persones: amb utilitat social, sentit crític i accessible.
 • Igualtat d’oportunitats i progrés social.
 • Transparència, ètica professional i personal.