Informació bàsica

  • Els cursos tindran lloc durant les tres primeres setmanes de juliol del 2024.
  • Tots els cursos duren una setmana, de dilluns a divendres, en horari de 9.30 a 14.00 hores. Consulteu la pàgina de cada curs per conèixer les dates exactes.
  • Cada curs ofereix 25 places. El preu del curs és de 110 € o 120 €. Els cursos d'idiomes tenen uns altres preus i horaris.
  • Tots els estudiants que s'inscriguin al programa Campus Júnior UPF tindran accés a les instal·lacions de la UPF d'acord amb les necessitats de cada curs.
  • Els alumnes menors de 14 anys han d'enviar l'autorització, degudament emplenada, signada i escanejada a [email protected].

Llegir més sobre els cursos d'estiu Campus Júnior de la Universitat Pompeu Fabra

Destinataris

Els cursos estan destinats a estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i primer de CFGM. En cas que sobrin places, s'hi podran inscriure estudiants de segon d'ESO i segon de batxillerat.

Matrícula

Us heu de matricular a la pàgina de cada curs.

Calendari de matrícula

Es podran fer matrícules fins a la setmana abans de l'inici del curs d'estiu, o bé fins que s'acabin les places. 

Política de devolucions i cancel·lació de matrícules

  • La matrícula a un curs es podrà cancel·lar fins a deu dies abans de l'inici, sempre que la cancel·lació sigui a causa de força major i estigui perfectament justificada. En aquest supòsit, la cancel·lació donarà lloc a la devolució del 100% de l'import de matrícula. 
  • La UPF cancel·larà un curs si no s'arriba a un nombre mínim de 12 matrícules. Tots els estudiants afectats per aquesta mesura en seran informats personalment i podran matricualr-se en un altre dels cursos del Campus Júnior amb places disponibles o bé sol·licitar el retorn de l'import pagat.

Places gratuïtes 

Resolució del vicerector de Planificació Acadèmica i d'Estudiants de concessió de places gratuïtes del Campus Júnior 2024

La Universitat ofereix places gratuïtes (exclosos els cursos d'idiomes) per l'import total de la matrícula per tal que cap estudiant amb inclinació i aptituds per als estudis universitaris no es quedi sense l'oportunitat de gaudir d'aquesta experiència per raons econòmiques. Aquestes beques les hauran de sol·licitar les escoles i els instituts enviant a [email protected] un escrit, signat pel director o directora del centre, amb una llista prioritzada d'un màxim de dos estudiants, amb indicació del curs concret del Campus Júnior que volen cursar. Les sol·licitutds s'han d'enviar abans del 16 de maig del 2024. La llista definitiva amb les places gratuïtes atorgades es publicarà durant el mes de maig.

És imprescindible que els estudiants que vulguin optar a la matrícula gratuïta enviïn un correu electrònic a l'adreça [email protected] per tal de tenir plaça reservada. Es concediran un màxim de dues places gratuïtes per curs.

Certificat d'assistència i avaluació dels estudiants

  • Per poder rebre el certificat d'assistència i participació en un curs s'ha d'haver assistit obligatòriament a un 80% de les sessions com a mínim i haver dut a terme les activitats plantejades pel professorat de cada curs.
  • La participació en un curs del programa Campus Júnior no comportarà en cap cas per a l'estudiant un valor acadèmic en crèdits.

Per a més informació, consulteu la normativa del programa Campus Júnior.