Avaluació i acreditació de la publicació científica

Acreditacions i sexennis

Identificadors dels investigadors

Indicadors bibliomètrics de les publicacions

Editar una revista

Gestionar el procés editorial d'una revista

Identificadors de documents

Portal de Producció Científica

Generació de memòries i llistats de producció científica

Generació de CV

Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)

Portal de Producció Científica (PPC)

Procés de publicació

Signatura científica: autoria i filiació

Publicar a revistes científiques

Detecció i prevenció de plagi en documents de recerca (Turnitin)

Tesis doctorals

Coberta de tesi doctoral

Format de presentació de tesis doctorals a la UPF

Publicar tesis doctorals a TDX