El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) té per missió la de millorar, entre d'altres, els serveis bibliotecaris, acadèmics i científics a través de la cooperació.

En són membres la Generalitat de Catalunya i deu universitats catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, URL i UVic-UCC).

La Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) té com a objectiu bàsic ser un organisme estable on s'hi trobin representades totes les biblioteques universitàries espanyoles, per tal d'aconseguir:

a) Pujar el nivell dels serveis i de la infraestructura bibliotecària mitjançant la cooperació
b) Dur a terme les accions cooperatives que suposin un benefici per als usuaris de les biblioteques universitàries espanyoles
c) Representació davant dels organismes públics i privats
d) Intercanvi i formació del personal

Una de les eines principals és REBIUN en línea que dóna accés al fons de les biblioteques membres.

La Red Española de I+D (RedIRIS) és la xarxa acadèmica i d'investigació espanyola. Actualment compta amb unes 250 institucions afiliades, principalment Universitats i organismes públics d'investigació.

Va néixer el 1991, com a continuació del programa horitzontal especial IRIS per a la Interconnexió dels Recursos Informàtics de les universitats y centres d'investigació (1988). Des del 2004 RedIRIS s'integra com un departament amb autonomia e identitat pròpies en el si de l'entitat pública empresarial Red.es, adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

La Comissió Sectorial de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions  (comissió Crue-TIC) és una comissió delegada de la Conferència de Rectors de les Universitats públiques espanyoles (CRUE). Els seus objectius s'expressen en diferents grups de treball:

  • Accessibilitat web
  • Campus en xarxa
  • Relaciones amb proveïdors
  • Programari lliure
  • Administració electrònica
  • Indicadors TIC
  • Relaciones internacionals
  • Multimedia en xarxa

Servicios de Información y Orientación Universitarios (SIOU) és un grup de treball que reuneix tècnics dels serveis d'informació i orientació de 36 universitats espanyoles, i que treballa amb els següents objectius:

a) Potenciar els serveis d'informació i orientació i la seva presència a la realitat universitària 
b) Identificar els trets essencials que han de configurar aquests serveis, independentment de la seva estructura organitzativa 
c) Investigar les noves realitats que es presenten 
d) Col·laborar amb les demandes de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) i la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE) 
e) Fomentar el coneixement dels serveis d'informació i orientació a Europa