T'oferim informació sobre drets d’autor per donar resposta als teus dubtes:

  • Vols digitalitzar materials docents i pujar-los a l'Aula Global?
  • Saps qui tindrà drets sobre les teves publicacions científiques?
  • Vols posar una imatge o reproduir un fragment d’un vídeo en el teu treball?
  • Saps què és el plagi? I saps com evitar-lo?
  • Quines fotografies pots incorporar a la web?

Drets d'autor en la producció audiovisual

Drets d'autor i materials docents

Drets d’autor i ús d’imatges al web

Drets d'autor, plagi i treballs acadèmics

Propietat intel·lectual en la publicació científica