L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) és una sèrie de normes de seguretat, d'obligat compliment per totes les administracions públiques, que tenen l'objectiu d'establir els principis bàsics i requisits mínims que permetin una protecció adequada de la informació mitjançant l'establiment d’una política de seguretat en la utilització dels medis electrònics.

Aquesta política ha de garantir l'accés, la integritat, la disponibilitat, l'autenticitat, la confidencialitat, i la conservació de les dades, informacions i serveis utilitzats en medis electrònics.

La UPF està treballant en el procés d'adaptació a aquest Esquema Nacional de Seguretat.