Aprovada per Resolució del rector del 20 de gener del 2010

Els teus drets i deures:

En cas d'incompliment dels teus deures 
En cas de vulneració dels teus drets

Els teus drets i  deures

Quant als equipaments i a l'espai

Els teus drets

 • Trobar un espai amb condicions idònies per al treball intel·lectual amb:

  • Un horari d'obertura ampli.

  • Zones diferenciades destinades a la realització d'activitats com ara estudi individual, treballs en grup, formació d'usuaris, etc.

 • Trobar uns equipaments específics per fer treballs, per consultar informació en diferents formats, etc.

  • Que siguin accessibles, segurs, i que funcionin d'acord amb les condicions previstes i en l'horari establert.

Els teus deures

 • Contribuir a mantenir un entorn adequat i evitar qualsevol activitat que causi molèsties a altres usuaris.

 • Respectar els equipaments, les instal·lacions i les zones destinades a cada tipus d'activitat.

 • Fer ús dels espais i dels equipaments exclusivament per a les funcions que els són pròpies o assignades.

 • Fer-te responsable de les teves pertinences mentre ets a les instal·lacions i no abandonar-les o deixar-les sense vigilància.

 • Sortir de les instal·lacions quan finalitza l'horari d'obertura o si t’ho demana el personal.

Quant als recursos d'informació

Els teus drets

 • Disposar de recursos d'informació de qualitat, amb continguts adequats als àmbits temàtics de docència i de recerca de la Universitat, amb:

 • Informació analògica o digital, d'accés local o remot, organitzada segons criteris sistemàtics.
 • Eines adequades per a l'accés i la consulta.
 • Equipaments per visualitzar, escoltar o reproduir la informació que necessites.

Els teus deures

 • Utilitzar amb cura els recursos d'informació, que són patrimoni de la Universitat.
 • Servir-te'n amb criteris d'economia i sostenibilitat.
 • Col·laborar a mantenir l'ordenació de la biblioteca, col·locant els documents consultats als carros que hi ha per a aquesta finalitat en totes les sales de lectura.
 • Respectar la propietat intel·lectual, d'acord amb la legislació vigent.

Quant a les tecnologies d'informació

Els teus drets

 • Disposar d'uns recursos informàtics (programari i comunicacions) per poder dur a terme les tasques pròpies de la teva activitat universitària (aprenentatge, docència, recerca i gestió) amb:

 • Els programaris que s'utilitzen per a cada tipus d'activitat.
 • Un sistema de correu electrònic amb una adreça personal.
 • Accés a la xarxa informàtica de la Universitat.
 • Un espai de disc en xarxa on poder emmagatzemar els documents necessaris per a la teva activitat.

Els teus deures

 • Utilitzar les tecnologies de la informació per a les activitats que els són pròpies o assignades i no fer-ne usos indeguts.
 • Utilitzar-les respectuosament i no danyar-les.
 • Servir-te'n amb criteris d'economia i sostenibilitat.
 • Fer-te responsable del teu codi d'usuari.
 • Complir la normativa i la legislació vigents.

Quant als serveis

Els teus drets

 • Disposar d'uns serveis orientats a resoldre les necessitats derivades de la teva activitat universitària amb:

  • Atenció presencial, per telèfon i per Internet.

  • Assessorament en la cerca i l'obtenció d'informació en cadascun dels estudis que s'imparteixen a la Universitat.

  • Orientació i ajuda en la utilització dels equipaments específics.

  • Assistència en la utilització dels recursos informàtics.

  • Garantia de confidencialitat de les dades personals.

Els teus deures

 • Fer ús dels serveis que la Universitat posa a la teva disposició:

  • Respectant la normativa i les condicions que s'estableixin.

  • Per a la finalitat que els és pròpia.

  • Amb criteris d'economia i sostenibilitat.

 • Fer-te responsable dels béns que tens en préstec.

Quant al personal

Els teus drets

 • Ser atès de manera eficient per part de tot el personal, amb un tracte professional i respectuós.
 • Demanar la identificació de la persona que t'atén.

Els teus deures

 • Comportar-te respectuosament amb el personal.
 • Sempre que el personal t'ho demani,
  • Identificar-te.
  • Mostrar el contingut de les bosses i carpetes.
 • Seguir les indicacions del personal en l'ús d'espais, equipaments i recursos.

En cas d'incompliment dels teus deures

Quan es detectin actuacions contràries al compliment dels deures que estableix aquesta carta:

 • El personal podrà advertir-te demanant que canviïs la teva conducta.
 • En el cas que mantinguis la teva actitud i no facis cas de l'advertiment, et demanarà que t'identifiquis per informar-ne al responsable i, segons la gravetat dels fets, al degà i/o a les autoritats competents.
 • Si cal, podrà avisar el personal de seguretat de l'edifici.

Aquestes actuacions es faran sens perjudici de l'aplicació de les normatives aprovades o de les mesures disciplinàries que corresponguin i amb independència de reclamar a l'usuari la indemnització de danys, si és el cas.

En cas de vulneració dels teus drets

Quan creguis que hi ha hagut actuacions contràries a l'exercici dels teus drets o que algun ha estat vulnerat:

 • Pots indicar-ho a la persona que t'atén. Si no fa cas de la teva demanda, li pots demanar que s'identifiqui.
 • Sempre pots demanar de parlar amb el responsable i exposar-li els fets i la teva valoració.
 • En qualsevol cas, pots fer arribar una queixa per escrit a través d'aquesta mateixa pàgina web.
T'encoratgem a fer-nos arribar els teus dubtes i suggeriments, i també et demanem que ens informis sobre qualsevol incidència que pugui sorgir o qualsevol negligència en l'observança dels teus drets, a través d'aquesta mateixa pàgina web.