Informació general

Sóc professora Titular d'Universitat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, amb 3 sexennis de recerca reconeguts, l'últim per al període 2012-2018, i cinc quinquennis de docència.

Sóc professora del Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades, on dirigeixo TFGs. 

També participo en el Màster en Estudis de Traducció, com a tutora acadèmica i com a professora de l'assignatura Traducció i Llengua, i al programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge.

Sóc membre del grup UPF GEDIT (Grup d'Estudis del Discurs i de la Traducció), que forma part de TRADILEX (Traducció, Discurs i Lexicografia; 2021 SGR 00952).

He participat a la gestió del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge primer com a sotsdirectora (2011-2018) i després com a directora (2018-2024). 

Interessos de recerca

1) Els Estudis de Traducció enfocats en el producte (medi imprès i medi digital). Fenòmens de nivell textual analitzats amb conceptes i mètodes de la lingüística. La pragmàtica de la ficció (oralitat fingida, estil de parla i identitats, modes de representació de la parla en narrativa). Les meves llengües de treball són l'anglès, el català i el castellà, tot i que he col·laborat en projectes que impliquen altres llengües, com ara l'alemany, el croata i el xinès. 

2) La descripció i comparació de llengües (anglès, català, espanyol). 

 

Tesis doctorals 

Amy Hochberg (codirecció amb Mario Bisiada), Cross-linguistic and cross-cultural pragmatic issues in health information websites. Data de defensa: 02/10/2023. 

Tesis en curs: 

Lu Yue, on rhetorical differences in localised e-commerce websites Spain-China, using corpus tools and manual annotation of evaluation resources. 

Ma Xueshuo, on the use of translation tasks to promote intercultural competence in postgraduate translation students

 

Direcció de TFM. Dirigeixo treballs que apliquen conceptes i categories de la lingüística a l'estudi de traduccions i d'altres formes de comunicació interlingüística en diversos gèneres textuals, inclosos els digitals. Podeu veure'n alguns exemples a "Recerca>Altres activitats". 

Didàctica de la traducció

M’interessa la creació de recursos per a l'aprenentatge de la traducció angles-català. Sóc coautora del Manual de Traducció angles-català (Vic: Eumo, 2003), co-responsable de la plataforma d’autoaprenentatge anglès-català i responsable d’un corpus digitalitzat i etiquetat de traduccions d’estudiants. 

 

Versió en anglès

General Information

I am an Associate Professor at the Department of Translation and Language Sciences

I teach in the Double bachelor's degree in Translation and Interpreting and Applied Languages, as a final project supervisor. 

I am involved as a lecturer and academic advisor in the Master's in Translation Studies, and also in the Doctoral Programme of the Department

I am a member of GEDIT (Discourse and Translation Studies), part of TRADILEX (Translation, Discourse and Lexicography; 2021 SGR 00952).

https://orcid.org/0000-0001-8052-1727

Reseach interests

Translation Studies, product-based (printed and digital media). I analyse text-based phenomena with concepts and methods from the relevant linguistics branches. My latest research is in the pragmatics of translated fiction (fictive orality, language style and identity, speech representation forms, evaluation). My working languages are English, Catalan and Spanish. I have collaborated in projects involving other languages (German, Croatian, Chinese).  

Language description and comparison. I'm interested in the differences between languages --grammatical, lexical or rhetorical-- that constrain translation decisions.  

PhD supervision:

Amy Hochberg (co-supervised with Mario Bisiada), cross-linguistic and cross-cultural pragmatic issues in health information websites. 02/10/2023.

In progress: 

Lu Yue, on rhetorical differences in localised e-commerce websites Spain-China, using corpus tools and manual annotation of evaluation resources. 

Ma Xueshuo, on the use of translation tasks to promote intercultural competence in postgraduate translation students. 

Master's Theses supervision. I regularly supervise Master's dissertations on topics where concepts and categories from linguistics can be applied to the study of translation and crosslinguistic communication in a wide range of genres, including digital ones. Check the "Other activities" section under "Research". 

Translator training

I co-authored the Manual de Traducció anglès-català, a handbook of translation from English into Catalan. With my colleague Dídac Pujol I have developed a self-learning platform for undergraduate students of translation (unfortunately in need of technical updating). I developed a corpus of learner translations English-Catalan tagged for POS and translation errors. 

Contacte

Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 34 93 5421249

[email protected]