Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge

Programa de doctorat de l'Escola de Doctorat de la UPF, regulat pel RD 99/2011
PREINSCRIPCIÓ Calendari de preinscripció
DURADA DEL PERÍODE FORMATIU
Un curs acadèmic (temps complet [TC]), que es pot allargar durant el segon curs en cas de dedicació a temps parcial [TP]
DURADA DEL PERÍODE DE RECERCA Dos cursos acadèmics (TC); tres cursos acadèmics (TP). La legislació preveu que es pugui sol•licitar una pròrroga d'un curs (TP = dos cursos)
CALENDARI De setembre a juny
HORARI Dedicació a temps complet
IDIOMES Català, espanyol i anglès
PLACES
30
LLOC DE REALITZACIÓ Campus de la Comunicació-Poblenou
ORGANITZACIÓ
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Preinscripció per al curs 2016-2017: tancada.


Programa amb la Menció de Qualitat de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat (ANECA)  

Presentació

La finalitat del programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge és formar investigadors en lingüística i en traducció que puguin fer aportacions significatives a la disciplina i que mostrin creativitat, autonomia de criteri i rigor metodològic. Es tracta d'un programa de qualitat (Menció de Qualitat 2003-2011; Menció cap a l'Excel•lència 2011-2014 del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport espanyol), amb una orientació internacional (té un alt percentatge de professors i d'estudiants formats en altres països), que ofereix una formació sòlida pel que fa als continguts i actualitzada pel que fa a la metodologia de recerca i les eines i recursos tecnològics, per tal que els doctors que en surtin puguin desenvolupar la seva tasca adequadament en entorns de treball nous, diferents i dinàmics.

Màsters de la UPF que precedeixen aquest doctorat

Objectius formatius

L'objectiu del programa és que els estudiants elaborin una tesi doctoral, de caràcter aplicat o teòrico-descriptiu, en el marc de les línies de recerca del programa i dels diversos grups de recerca reconeguts que impulsen aquestes línies de recerca. El programa acull projectes de recerca doctoral sobre aspectes diversos del llenguatge i de la traducció, i pot ser especialment interessant per a aquells estudiants que vulguin desenvolupar projectes de recerca doctoral de naturalesa interdisciplinària o amb un enfocament marcadament multilingüe (el domini operatiu de dues o més llengües -maternes o estrangeres- forma part dels requisits d'admissió). 

Continguts acadèmics

Elaboració i primera presentació del pla de recerca durant el primer any. El període formatiu inclou l'equivalent a 10 crèdits de docència reglada en l'àmbit d'especialització de l'estudiant (TC: primer curs; TP: primer i segon curs), i pot incloure formació addicional en metodologia i pràctica de la recerca, en funció de la maduresa i de la solidesa de la proposta de recerca doctoral presentada per l'estudiant per a l'admissió. El programa inclou també la participació en activitats dels grups de recerca associats al programa, en jornades de doctorands i en altres congressos. Es recomana la participació en activitats de mobilitat. En els seus àmbits més aplicats, el programa admet tesis doctorals industrials (en el marc del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya).

Línies de recerca del doctorat

 • Adquisició del llenguatge
 • Anàlisi del discurs
 • Aprenentatge de llengües
 • Estudis de traducció
 • Lexicologia i lexicografia
 • Lingüística computacional i enginyeria del llenguatge
 • Lingüística formal i descriptiva i variació
 • Recepció i traducció literàries
 • Terminologia i gestió del coneixement
 • Traducció especialitzada

Competències que han de demostrar-se un cop finalitzat el programa

Les competències bàsiques que figuren a l'article 4 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener (BOE 35, 10/02/2011) i les competències específiques següents:

 • Reconèixer i utilitzar sistemàticament els conceptes disciplinaris necessaris per dur a terme un projecte de recerca doctoral substantiu i original en traducció i ciències del llenguatge.
 • Idear i planificar un projecte de recerca doctoral en traducció i ciències del llenguatge substantiu i original, amb una planificació temporal determinada.
 • Dominar mètodes i tècniques de recerca avançades en traducció i ciències del llenguatge.
 • Fomentar les col•laboracions i saber establir vincles de recerca profitosos amb altres doctorands i experts en traducció i ciències del llenguatge.

Sortides professionals

Recerca en traducció i ciències del llenguatge en institucions d'ensenyament superior i centres de recerca públics i privats; formació d'investigadors.