El projecte TRANSLINGUAM-UNI (Ref.: AEI/FEDER, UE-PGC2018-098815-B-I00) investiga si les aules universitàries de grau multilingües i multiculturals amb plena docència en anglès propicien el desenvolupament de la competència transcultural entre els seus estudiants, i en quina mesura. L’estudi d’aquesta competència s’aborda interdisciplinàriament (p.e. sociolingüística educativa, adquisició de llengües, antropologia lingüística i psicologia social) i des de quatre dimensions: (1) lingüística (progrés individual en anglès i translingüisme), (2) actitudinal (vers llengües presents en l’aula), (3) interculturalitat (desenvolupament o no de sensibilitat intercultural) i (4) identitària (desenvolupament o no d’una identitat cosmopolita). 

El projecte és continuació ampliada d’un projecte anterior sobre pràctiques i actituds lingüístiques en aules d’educació secundària (FFI2014-52663-P). De la mateixa manera, les aules universitàries actuals acullen xarxes socials d’estudiants en què, a causa de fluxos migratoris internacionals i una creixent mobilitat acadèmica, joves de diversos orígens co-construeixen actituds i identitats adultes i poden desenvolupar habilitats plurilingües i sensibilitat intercultural.

Per a estudiar les quatre dimensions esmentades, es duu a terme un estudi de cas d'una aula de grau universitari amb plena docència en anglès que exemplifica l'esmentada diversitat lingüística i cultural. L'estudi segueix una metodologia mixta per a recollir i analitzar dades per a l'estudi d'actituds i pràctiques lingüístiques i afiliacions identitàries.

El disseny inclou un grup de control i un component longitudinal.

La comprensió d'aquests processos de desenvolupament del plurilingüisme i de socialització transcultural en un context educatiu internacionalitzat i de les seves conseqüències fonamentarà el nostre objectiu de transferència: el disseny d'un model de certificació de qualitat de la docència universitària en anglès. Aquest certificat, l’EMICERT, s'emmarcarà en la missió d'internacionalització de la universitat i serà d'utilitat a responsables d'institucions d'educació superior i el seu professorat.

L’última finalitat del projecte és la de proporcionar coneixement i eines per a responsables acadèmics i polítics per a solucionar alguns reptes del sistema educatiu actual i promoure millores en la preparació dels joves universitaris per a contextos acadèmics i professionals multilingües i multiculturals.