Objetius

El projecte té la intenció d’investigar si el context d’una aula de grau multilingüe i multicultural amb docència completa en anglès —o docència universitària en anglès, DUI, o més coneguda com a EMI, English-Medium Instruction— propicia el desenvolupament de la competència transcultural entre els seus estudiants, i en quina mesura. Aquesta competència s’explorarà en quatre dimensions: lingüística, actitudinal, interculturalitat i identitària. Per a tot això, hem formulat les preguntes d’investigació següents:

¿Propicia el context de l’aula multilingüe i multicultural amb docència completa en anglès, entre els estudiants universitaris de grau, el desenvolupament  de:

  1. pràctiques plurilingües (inclosos el translingüisme en diverses llengües i el progrés en anglès coma llengua estrangera)? i, en cas afirmatiu, en quina mesura?
  2. actituds lingüístiques cosmopolites? i, si és així, en quina mesura?
  3. sensibilitat intercultural? i, si és així, en quina mesura?
  4. una identitat cosmopolita (no necessàriament oposada en una identitat local)? i, si és així, en quina mesura? 

Com a objectiu de transferència, dissenyarem un model de certificació de qualitat per a la DUI o EMI a la universitat: el Certificat EMICERT. Aquest certificat  està concebut com a part de la missió d’internacionalització de la universitat i el seu objectiu final serà certificar la qualitat de la docència EMI en aules multilingües i multiculturals. D’acord amb aquesta missió, el certificat s’usarà, primer, per a  avaluar objectivament i críticament les habilitats d’ensenyament. En segon lloc, aquesta avaluació crítica s’utilitzarà com a plataforma per a l’autoreflexió que hauria de facilitar el desenvolupament professional del professorat universitari.

 

Metodologia

El projecte es desenvoluparà amb una perspectiva interdisciplinària que combina quatre enfocaments: (1) sociolingüística educativa, que explora la relació entre les pràctiques lingüístiques i el context educatiu; (2) adquisició del llenguatge, que investiga el desenvolupament del llenguatge en un idioma addicional; (3) psicologia social, que investiga l’existència (o no) de sensibilitat intercultural i el paper de les xarxes socials; i (4) antropologia lingüística, que explora la relació entre pràctiques lingüístiques, actituds i afiliacions identitàries. Aquestes disciplines ens proporcionen les bases del nostre marc teòric, així com una varietat d’instruments per explorar el context educatiu a través de la investigació des d’angles  complementaris. És a dir, ens permet l’aplicació d’un enfocament de mètodes mixtes que inclou metodologies quantitatives i qualitatives.

Per això, com en projectes anteriors, duem a terme un estudi de cas d’una aula de grau universitari amb plena docència en anglès que exemplifica la diversitat lingüística i cultural de les aules universitàries del segle XXI. El disseny de la investigació inclou també un grup de control i un component longitudinal. Com a  dades qualitatives, es recullen observacions a l’aula, enregistrament d’interaccions, dades de paisatge lingüístic i entrevistes a estudiants i professorat. Com a dades quantitatives, es recullen qüestionaris, respostes en un generador de xarxes socials i proves de competència en anglès. 

La riquesa del nostre aparell metodològic, no només ve donada per una àmplia varietat de mètodes de compilació de dades, sinó també per una diversitat de mètodes d’anàlisi: (1) anàlisi temàtica d’entrevistes i notes de camp; (2) estadística descriptiva aplicada a qüestionaris i al generador de xarxes socials; i (3) estadística inferencial aplicada a les dades recollides mitjançant proves de producció escrita i oral en anglès. Aquest enfocament que utilitza mètodes complementaris facilitarà (a) la triangulació de les dades, (b) l’exploració multidimensional del nostre objectiu d’estudi, i (c) l’assoliment final ben fonamentat del nostre objectiu de transferència, l’EMICERT.

 

Ètica i consentiment informat 

Aquest projecte ha rebut el certificat de revisió ètica de la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes de la Universitat Pompeu Fabra.

Per participar en aquest projecte, s'ha d'omplir el full de consentiment del projecte. Exemples en PDF de Full de Consentiment: en català, en anglès, en castellà i en xinès.