Descripció

Els estudiants que hagin abandonat els estudis a la Universitat Pompeu Fabra perquè no hagin formalitzat la matrícula durant dos cursos consecutius, i que vulguin reprendre els estudis abandonats, han de sol·licitar la readmissió.

Termini

De l'1 de juny al 31 de juliol

Procediment

Presentar una instància al Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE). La sol·licitud de readmissió ha d'anar acompanyada de la documentació acreditativa dels motius pels quals se sol·licita la readmissió.

Cal tenir en compte

És requisit imprescindible no haver exhaurit en cap cas el règim de permanència de la UPF. No procedeix la readmissió a plans d'estudis extingits.

Correspon al director del Departament responsable del programa la resolució de les sol·licituds de reincorporació, prèvia valoració de l'expedient acadèmic dels estudis abandonats de la UPF, així com de les motivacions exposades a la sol·licitud tenint en compte l'oferta i la demanda de places existents dels estudis objecte de sol·licitud.

Normativa

Normativa acadèmica de Màster Universitaris (article 3) (Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013)