Descripció

Consisteix en l'acceptació per part de la UPF dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns estudis oficials de màster, en la mateixa o en una altra Universitat, són computats en estudis diferents a efectes d'obtenir un títol oficial de màster.

Termini
De l'1 de juliol fins el 30 de novembre
Procediment
Recollir la sol·licitud a la vostra secretaria.
Presentar al PIE una sol·licitud de reconeixement de crèdits, la documentació i el resguard del pagament.
Cal tenir en compte

Les sol·licituds de reconeixements han d'expressar el detall de les assignatures de les quals es demana reconeixement, assenyalant la correspondència amb les assignatures a reconèixer.

Documentació que cal adjuntar :

  • Certificat acadèmic en què constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.
  • Fotocòpia del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent.
  • Fotocòpia dels programes o plans docents de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre corresponent.
  • Resguard del pagament del preu per a l'estudi de la sol·licitud de reconeixements establert a la normativa vigent.