La diplomatura en Gestió i Administració Pública de la UPF s'ha impartit des del curs 1991-1992 fins el curs 2004-2005, curs en el que s'ha desprogramat de l'oferta docent de la Universitat i ja no hi haurà docència.

Els ex-alumnes podeu consultar aquí els programes i el pla d'estudis d'aquesta diplomatura:

 

Programes

  • 04-05 Programes del curs 2004-2005
  • 03-04 Programes del curs 2003-2004
  • 02-03 Programes del curs 2002-2003
  • 01-02 Programes del curs 2001-2002
  • 00-01 Programes del curs 2000-2001
  • 99-00 Programes del curs 1999-2000
  • 98-99 Programes del curs 1998-1999
  • 97-98 Programes del curs 1997-1998
  • 96-97 Programes del curs 1996-1997

 

Pla d'estudis (format pdf)

Centre responsable
Facultat de Ciències Polítiques i Socials.
 

Títol que s'aconsegueix en finalitzar els estudis 
Diplomat/ada en Gestió i Administració Pública. 
 

Durada 
Tres anys acadèmics. 
 

Estructura de les matèries 
Trimestral, amb avaluació final en acabar el trimestre. 
 

Cicles 
Un únic cicle de tres anys. 
 

Càrrega lectiva 
180 crèdits.
 
* Matèries troncals i obligatòries: 138 crèdits. 
* Matèries optatives: 24 crèdits 
* Crèdits configurats lliurement per l'estudiant: 18. 
 

Pràctiques, treball o projecte 
Els estudiants han de realitzar durant el tercer curs un treball, un projecte o unes pràctiques a l'Administració per una equivalència de nou crèdits dels que corresponen a matèries obligatòries. L'avaluació s'efectuarà en el tercer trimestre. 
 

Crèdits de matèries optatives 
Entre el segon i el tercer curs s'ha de cursar un total de 24 crèdits corresponents a assignatures optatives entre el segon i el tercer curs. Això no obstant, durant el segon curs només es podrà realitzar un màxim de 9 crèdits.
 

Especialitats 
Els estudiants han de realitzar durant el tercer curs un treball, un projecte o unes pràctiques a l'Administració per una equivalència de nou crèdits dels que corresponen a matèries obligatòries. L'avaluació s'efectuarà en el tercer trimestre.

  

PRIMER CURS
NOTA 
Codis de la columna Tipus 
T: Matèria troncal 
O: Matèria obligatòria

 Trimestre 

Assignatura

 Tipus 

 Crèdits/ECTS

 Breu descripció del contingut

1

Pensament Social

T

3

Conceptes bàsics de l'anàlisi sociològica. Pensament social

1

Introducció a la Ciència Política I

T

4

Formes d'organització política i teories sobre l'Estat. El comportament polític

1

Introducció a l'Economia

T

4

Conceptes bàsics de l'anàlisi econòmica

1

Introducció a les Tecnologies de la Informació

T

3

Producció de dades i tècniques de mesurament i anàlisi

1

Introducció al Dret Públic

T

4

Conceptes bàsics del dret. La Constitució i el sistema jurídic

2

Economia i Gestió del Sector Públic

T

4

El sector públic de l'economia i les empreses públiques

2

Sistema Polític Espanyol i Català

T

4

El sistema polític espanyol i català

2

Estadística

T

4

Conceptes bàsics d'estadística

2

Sociologia de les Organitzacions

T

3

Sociologia de les organitzacions

2

Dret Constitucional

T

4

Principis d'organització constitucional. Òrgans constitucionals. El Tribunal Constitucional. Drets fonamentals i llibertats públiques. Les seves garanties. Estructura territorial de l'Estat. Comunitats autònomes i ens locals

3

Estructura Social

T

4

Tècniques i mètodes sociològics. Estructura social d'Espanya

3

Estructures Administratives Públiques

T

4

Les administracions públiques. La burocràcia. Les administracions públiques espanyoles

3

Tècniques d'Anàlisi de Dades Socials I

T

4

Tècniques i mètodes estadístics

3

Documentació a l'Administració Pública

T

4

La documentació administrativa i el seu tractament a l'Administració. Producció de dades i tècniques de mesura i anàlisi

*Sistema europeu de transferència de crèdits

 

SEGON CURS
NOTA 
Codis de la columna Tipus 
T: matèria troncal 
O: matèria obligatòria 

Trimestre

Assignatura

 Tipus 

 Crèdits/ECTS

 Breu descripció del contingut

1

Economia Espanyola

T

3

El sistema econòmic espanyol

1

Dret Administratiu I

T

4

L'ordenament jurídico-administratiu i les seves fonts específiques. La posició jurídica de l'Administració. La posició jurídica de l'administrat

1

Tècniques d'Organització

T

4

Tècniques de gestió administrativa. Tècniques d'organització

1

Introducció a la Comptabilitat

T

3

Nocions bàsiques de comptabilitat

1

Llenguatge Administratiu

O

4

Terminologia i redacció de la documentació administrativa

2

Sistemes d'Informació Documentals

T

3

La informació i el seu tractament a l'Administració

2

Dret Administratiu II

T

4

La posició jurídica de l'Administració. La posició jurídica de l'administrat

2

Tècniques d'Anàlisi de Dades Socials II

T

4

Estadística aplicada a les administracions públiques

2

El Sector Públic Espanyol

T

3

Els recursos i el finançament públics. Els ingressos i les despeses. El pressupost. El sistema financer espanyol

2

Comunicació i Gestió en els Serveis Públics

T

3

Tècniques de comunicació i d'atenció al públic. Gestió de serveis públics

3

Dret Administratiu III

T

3

La tutela jurisdiccional de l'administrat. La jurisdicció contenciosa administrativa

3

Dret Internacional Públic i Comunitari

T

4

Nocions bàsiques de dret internacional públic i comunitari

3

Sistemes d'Informació de Gestió

T

3

Sistemes informàtics: aplicació a la gestió administrativa i financera

3

Comptabilitat Pública

T

4

La comptabilitat pública
  

*Sistema europeu de transferència de crèdits

 

TERCER CURS
NOTA 
Codis de la columna Tipus 
T: matèria troncal 
O: matèria obligatòria

Trimestre

Assignatura

 Tipus 

 Crèdits/ECTS

Breu descripció del contingut

1

Gestió Pressupostària

T

3

Tècniques de gestió pressupostària

1

Gestió de Recursos Humans

T

4

Administració i gestió de personal

1

Informació i Xarxes Telemàtiques

T

3

Les noves tecnologies aplicades al tractament de la informació. La informació i el seu tractament a l'Administració

1

Anàlisi de Polítiques Públiques

T

4

Objectius i funcions de l'Administració. Polítiques públiques i processos de decisió. Implementació i avaluació

1

Funció Pública

T

3

Els agents públics

2

Planificació i Control de la Gestió Pública

T

3

L'actuació administrativa: principis i criteris determinants. Tècniques de planificació i de control

2

Gestió Financera i Tributària

T

4

Tècniques de gestió tributària. Programació i planificació financeres

3

Gestió d'Iniciatives Comunitàries

T

3

Coordinació de l'administració espanyola amb la internacional i la comunitària

3

Pràctiques, treball o projecte**

O

9

 

*Sistema europeu de transferència de crèdits
 
** Vegeu-ne la descripció al principi del document. 

 

MATÈRIES OPTATIVES ***

Assignatura 

 Crèdits/ECTS

Breu descripció del contingut
Idioma****

6

Avaluació dels coneixements i de la suficiència a nivell mitjà d'anglès o de francès, a elecció de l'estudiant
Ètica i Gestió Pública

3

Deontologia professional de la gestió pública
Fiscalitat d'Empreses i Entitats sense Finalitat de Lucre

3

Fiscalitat d'empreses i entitats sense finalitat de lucre
Treball i Relacions Laborals en les Administracions Públiques

3

Treball i relacions públiques
Anàlisi de la Necessitat, la Demanda i l'Oferta de Serveis Públics

3

Màrqueting de serveis públics
Gestió Urbanística

3

Gestió urbanística
Gestió del Medi Ambient

3

Gestió del medi ambient
Gestió Sanitària

3

Gestió sanitària
Gestió de Serveis Esportius

3

Gestió de serveis esportius
Gestió de Serveis Culturals

3

Gestió de serveis culturals
Gestió Educativa

3

Gestió educativa
Gestió de la Seguretat Pública

3

Gestió de la seguretat pública
Gestió de Compres i de  Materials a l'Administració

3

Gestió de compres i de materials a l'Administració
Comunicació i Relacions Públiques a l'Administració

3

Comunicació i relacions públiques a l'Administració
Relacions Interadministratives

3

Relacions interadministratives
Tècniques d'Elaboració i de Control de Pressupostos Públics

3

Tècniques d'elaboració i de control de pressupostos públics
Hisendes Locals

3

Hisendes locals
Gestió Pressupostària Local

3

Gestió pressupostària local
Gestió de l'Empresa Pública

3

Gestió de l'empresa pública
Organització Econòmica Internacional

3

Organització econòmica internacional
Anàlisi Organitzativa

3

Teoria de l'organització
Sistemes Polítics Comparats

3

Sistemes polítics contemporanis
Sistemes Hipermèdia

3

Sistemes hipermèdia
Sistemes de Gestió de Bases de Dades

3

Sistemes de gestió de bases de dades
Integració de Sistemes d'Informació

3

Integració de sistemes d'informació
Procediment Administratiu

3

Procediment administratiu
Contractació Administrativa

3

Contractació administrativa
Organització Administrativa de l'Estat

3

Organització administrativa de l'Estat
Tècniques d'Anàlisi Multivariant

3

Tècniques d'anàlisi multivariant
Sistema Polític Català

3

Sistema polític català
Temes de Gestió i d'Organització Administrativa

3

Temes de gestió i d'organització administrativa
Democràcia i Gestió Pública

3

Democràcia i gestió pública
Govern Local

3

Govern local
Introducció a les Relacions Internacionals

3

Sistema polític mundial
Polítiques Públiques. Anàlisi de Casos

3

Polítiques públiques: anàlisi dels processos de decisió
Les Polítiques Socials

3

Anàlisi de la política social
Tècniques d'Avaluació Econòmica

3

Tècniques d'avaluació econòmica
Avaluació de les Polítiques Públiques

3

Avaluació de les polítiques públiques
Dret Comunitari

3

Dret comunitari
Dret Local

3

Dret local
Dret Públic de Catalunya

3

Dret públic de Catalunya
Administració Pública i Organitzacions Privades de Benestar

3

Administració pública i organitzacions privades de benestar

(*) Sistema europeu de transferència de crèdits
 
(***) L'oferta d'assignatures optatives es concreta anualment.
 
(****) Els crèdits corresponents a aquesta assignatura s'atorguen per equivalència.