Per tal de recollir la pluralitat de perspectives dels membres que integren la nostra comunitat universitària i facilitar la implicació en l’elaboració del Pla de tots aquells que així ho desitgessin, es van habilitar diversos mecanismes de participació en línia. A banda del Twitter #futurUPF i d’una bústia de suggeriments, es van crear:

  • El Banc de les Idees Innovadores, una plataforma per compartir propostes de futur per a la nostra universitat, des d’on es podia valorar un recull d’experiències innovadores impulsades per universitats d’arreu del món, així com fer arribar les pròpies propostes i valorar les dels altres membres de la comunitat.
  • Comentaris sobre els Documents, una plataforma mitjançant la qual els usuaris tenien accés als diferents documents de treball i informes específics que es van preparar des de diferents unitats i serveis de la UPF per contextualitzar el debat de planificació.
  • Debats al Claustre, un espai on es va posar a disposició de tota la comunitat universitària l’esborrany del nou Pla Estratègic de la UPF, abans de ser aprovat. A la base del text es trobaven els cinc informes elaborats pels grups de treball, així com els inputs generats pels diferents mecanismes de participació. Els usuaris podien consultar el document i fer-ne comentaris o suggeriments de millora que poguessin contribuir a enriquir el text i a perfilar els objectius i les estratègies proposats. Posteriorment, considerant les aportacions rebudes, el Consell de Direcció va fer una revisió final del document per tal de presentar-lo al Consell de Govern de la Universitat.

Documents de treball i informes específics

El document de treball Cap a un nou Pla Estratègic, elaborat per la direcció del Pla, ofereix una panoràmica de la UPF distribuïda en set àrees estratègiques fonamentals. En el marc del procés participatiu per elaborar el nou pla, aquest document va ser proposat com una reflexió inicial de conjunt per obrir el debat amb l’objectiu d’identificar els grans reptes que afronta la Universitat, les seves fortaleses i debilitats presents, així com les seves oportunitats i amenaces.

  • Informes específics

Aquests documents permeten conèixer quin era, el 2015, l’estat de la UPF i l’evolució que ha experimentat en diversos àmbits de la seva activitat. Posen a disposició de tots els membres de la comunitat universitària un ampli recull de dades, amb anàlisis i reflexions tot presentant dades comparades sobre docència, inserció laboral, recerca, recursos humans i rànquings, entre d’altres.