Per tal d’incorporar una perspectiva plural sobre cada un dels àmbits que integren el Pla Estratègic 2016-2025, durant la fase participativa del procés d’elaboració, es van crear cinc grups de treball, un per cada àmbit estratègic. Aquests grups van comptar amb la participació de persones de tots els col·lectius de la comunitat universitària: membres del PDI i del PAS, estudiants de grau i de postgrau. També hi van participar stakeholders, partners, alumni i membres del Consell Social, i s’hi van convidar alguns especialistes externs a la Universitat, que van complementar el debat amb la seva expertesa. Els grups van ser coordinats per un president, designat pel rector, i es van reunir periòdicament de febrer a juny del 2015.

La tasca dels grups va ser de caràcter assessor i, prenent com a punt de partida la diagnosi inicial elaborada per l’equip del Pla, van debatre i reflexionar sobre la situació present de la UPF, van identificar les oportunitats i les amenaces per al seu desenvolupament futur i van apuntar els reptes més destacats que la Universitat haurà d’afrontar en els pròxims anys. Aquesta tasca va culminar amb l’elaboració, per part de cada grup, d’un informe del seu àmbit amb una part de diagnosi i una part propositiva, que van servir com a base per redactar el text del Pla Estratègic 2016-2025.

Addicionalment, es van definir dos àmbits més, el d’Internacionalització i el de Compromís, que es van treballar de manera transversal a cadascun dels grups, així com als altres canals de participació. En atenció a la seva rellevància estratègica, per estar presents a la totalitat de les activitats i de les àrees de la Universitat, aquests dos àmbits transversals es van introduir per estimular la reflexió de conjunt.

Per fer el seguiment d’aquest procés es va crear el Comitè Coordinador, format pels presidents de cadascun dels grups de treball, el director del Pla, el vicerector de Planificació, la cap del Gabinet del Rectorat i l’equip del Pla.