Atenent als escenaris globals i canviants en què la Universitat Pompeu Fabra està immersa, hem identificat uns elements clau de transformació als quals volem donar una consideració especial amb vista al nostre desenvolupament en els pròxims anys. Sota la idea de la transversalitat, aquests tres eixos constitueixen vectors que impregnen tots els àmbits del Pla i que ens permeten concretar i estimular nombroses estratègies per a cadascun d’ells.

laboratori

Esdevenir una 
universitat preeminent
a Europa, amb
projecció global

 

Cal aprofundir la nostra internacionalització amb l’objectiu d’esdevenir una universitat catalana reconeguda arreu del món. Per poder assolir aquest objectiu cal que siguem una universitat plenament multilingüe, capaç d’atreure estudiants d’arreu i amb una sòlida reputació internacional per la qualitat de la recerca, el prestigi dels professors i els investigadors, la satisfacció de les persones i les fructíferes carreres professionals dels antics alumnes.

Cal, doncs, que desenvolupem una cultura d’universitat internacional, amb un alt nivell de qualitat dels serveis, de rellevància de les nostres activitats i de prestigi dels nostres professors que impregnin l’estructura i el funcionament general de la Universitat.

Esdevenir una
universitat socialment
responsable
i sostenible

 

Cal que siguem una universitat d’escala humana sensible al nostre entorn, socialment responsable en les seves relacions amb múltiples agents culturals, socials i econòmics i que aporti respostes a les necessitats del país i als problemes del món. Volem apostar per un model transformador de la responsabilitat social, de caràcter integral, que incorpori tots els àmbits de la nostra universitat i que aspiri a l’excel·lència.

Cal que promoguem i que garantim col·lectivament les múltiples dimensions de la responsabilitat universitària –la sostenibilitat ambiental, la consciencia ètica, la perspectiva de gènere, la solidaritat i la cooperació, el voluntariat, la prevenció dels danys a la salut i la promoció d’hàbits de vida saludables o l’atenció a la diversitat funcional– com a components essencials d’una universitat amb un esperit responsable. Pensar la Universitat com un espai de reflexió crítica, accessible i obert a la societat, és un requisit necessari perquè es puguin sentir acollits molts col·lectius específics, com ara la gent gran, els estudiants de secundària o els nostres veïns més pròxims.

Esdevenir
una universitat
que treballa
en xarxa

 

Cal desenvolupar més les capacitats col·laboratives per tal de treballar de manera personalitzada, flexible i integrada, segons cada cas i cada especificitat, tant internament com externament.

Cal que teixim vincles i relacions més intensos, a tots els nivells, entorn de les qüestions que considerem prioritàries, que hi aportem valor i que aprofitem totes les oportunitats d’aprendre que aquests intercanvis ens ofereixen per millorar les nostres activitats vinculades a la docència, a la recerca i a la innovació.

Cal multiplicar i aprofundir les relacions que la Universitat té amb els seus interlocutors del món professional, social, productiu o cultural i fer-hi aportacions diferencials, singulars, difícilment imitables, que contribueixin a enfortir la nostra reputació.