Els informes que trobaràs a continuació són el resultat de la reflexió i del debat mantinguts en el si dels diferents grups de treball durant el procés participatiu, mitjançant trobades periòdiques que van tenir lloc entre els mesos de gener i de juny del 2015. Cada informe comprèn un dels cinc àmbits específics del Pla Estratègic 2015-2026 i conté una part de diagnosi, de caire més general, i una part propositiva, on es recullen iniciatives més concretes.

Cada un dels grups, sota la coordinació del seu president, ha treballat segons una dinàmica pròpia, que ha donat lloc a uns documents de naturalesa diversa. Mentre que uns són fruit del consens, d’altres recullen la multiplicitat de perspectives en alguns dels seus punts. Aquests documents, no vinculants, van constituir la base a partir de la qual el Consell de Direcció va definir el nou Pla.