Vés enrere 2016-2020: La gramàtica de la referència en llengua de signes catalana (LSC)

2016-2020: La gramàtica de la referència en llengua de signes catalana (LSC)

2016-2020: La gramàtica de la referència en llengua de signes catalana (LSC)
Aquest projecte pretén cobrir tot un domini de la gramàtica de la llengua de signes catalana (LSC) que encara no es coneix bé o que només s’ha abordat parcialment: la referència.

Aquest projecte pretén cobrir tot un domini de la gramàtica de la llengua de signes catalana (LSC) que encara no es coneix bé o que només s’ha abordat parcialment: la referència. Sota aquesta àmplia denominació incloem els recursos morfològics, sintàctics, semàntics i pragmàtics que l’LSC té a la seva disposició per parlar sobretot d’individus, però també de temps i mons, per exemple. Les quatre àrees d’investigació que cal abordar són: (i) la morfosintaxi del Sintagma Determinant; (ii) el sistema pronominal; (Iii) la quantificació, i (iv) les cadenes anafòriques en el discurs. La part descriptiva del projecte es basarà a grans trets en una eina innovadora dissenyada per aquest propòsit específic, el SignGram Blueprint, i en les dades disponibles en el corpus LSC. L’anàlisi formal se centrarà en els aspectes morfofonològics, sintàctics, semàntics i pragmàtics necessaris que són objecte d’examen en cada subdomini. La col·laboració amb el Laboratori de llengua de signes de la Universitat de Göttingen afegirà una dimensió de treball comparatiu interlingüístic amb la llengua de signes alemanya (DGS) en els temes tractats en aquets projecte. La proposta actual no només augmentarà el nostre coneixement sobre diferents àrees poc o gens estudiades en LSC, sinó que també contribuirà a una millor comprensió dels aspectes dependents i independents de la modalitat en l’expressió de la referència en llengua de signes, tot oferint així un nou input per a l’estudi de la facultat humana del llenguatge.

Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO / FFI2015-68594-P)