Segons el Decret Llei 22/2021, de 5 d’octubre, deixa de ser obligatori per als estudiants que van iniciar estudis de grau en el curs 2018-2019 i posteriors acreditar un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència d’anglès, alemany, francès o italià com a requisit per graduar-se, tot i que s’hi esmenta la necessitat que els estudiants de grau assoleixin els coneixements i les competències suficients en, com a mínim, una llengua estrangera.

La UPF considera que la formació en llengües estrangeres dels nostres estudiants de grau és fonamental. Per tant, no només vol fomentar aquesta formació, sinó també reconèixer l’esforç dels estudiants que en els darrers anys s’han format en competències i coneixements lingüístics i han acreditat com a mínim el nivell B2 en una d’aquestes llengües, seguint les directrius relatives al requisit de l’acreditació de l’anterior Llei 1/2018. Així, la UPF lliurarà un Passaport UPF d’acreditació i formació lingüístiques, com a complement al títol de graduat, a tots els estudiants de grau que es graduïn en el curs 2021-2022 o posteriorment i que en compleixin els requisits. Per obtenir-lo, l’estudiant, a través d’un nou sistema automatitzat, podrà sol·licitar l’autoservei d’acreditació de coneixement d’idiomes a través de la Secretaria Acadèmica de grau. Aquest document inclourà les acreditacions i els cursos de formació superats satisfactòriament. Una vegada la Secretaria dels estudis validi els certificats d’idiomes, els estudiants podran obtenir el document acreditatiu de coneixement d’idiomes.

A més, la UPF continuarà vetllant perquè els estudiants de grau puguin assolir els coneixements en una tercera llengua. En aquest sentit, treballarà per incorporar als plans d’estudis les mesures que afavoreixin la formació en llengües estrangeres dels seus graduats i promourà la formació lingüística de tots els estudiants. Així mateix, continuarà implementant les mesures que, a partir de la data de publicació del Decret Llei, acordi el Consell Interuniversitari de Catalunya en relació amb l’acreditació de l’assoliment de competències lingüístiques dels graduats i amb les vies que serviran per demostrar el nivell de coneixements i les competències assolits. Finalment, mitjançant Idiomes UPF, la UPF continuarà oferint exàmens d’acreditació i cursos de llengües estrangeres subvencionats. Podeu consultar-ne aquí l’oferta.