La UPF constitueix un grup de treball per avaluar l'ús de la llengua en la docència

La política lingüística de la Universitat és una qüestió estratègica per a la UPF. El marc normatiu institucional, la formació en llengües, l’acreditació lingüística de professors i estudiants o l’ús de les llengües en la docència són alguns dels elements que, en els darrers anys, han motivat la publicació d’estudis específics. Una síntesi dels treballs i indicadors més rellevants es pot trobar en l’Informe de Política Lingüística de la UPF, publicat a l’abril del 2019 pel vicerectorat per a projectes per a la docència.

Específicament, l’ús de les llengües en la docència ha estat una qüestió que s’ha abordat en el si dels diferents òrgans de govern de la Universitat (com els Claustres universitaris o la Comissió de Política Lingüística) i que la Universitat reforça ara amb la constitució d’un grup de treball específic. El grup és presidit per la vicerectora per a projectes per a la docència, la professora Cristina Gelpí, i està compost pel coordinador dels Serveis Lingüístics, dos tècnics de programació i avaluació, dos professors i dos representants del Consell d’Estudiants, a més de dos membres de la FNEC; la seva creació, fruit d’un interès conjunt per part de la UPF i d’aquesta associació d’estudiants, és alhora un compromís electoral del rector.  

El grup de treball elaborarà un informe que haurà de permetre tenir un diagnòstic de l’ús actual de les llengües en la docència, des d’una innovadora perspectiva articulada al voltant de tres eixos: 1) l’elaboració d’un estudi acadèmic que unifiqui el concepte de “llengua de la docència”; 2) la realització d’una enquesta sobre la percepció d’estudiants i professors pel que fa a l’ús de les llengües a les aules; i 3) l’avaluació crítica dels instruments de què disposa la Universitat per mesurar efectivament l’ús de les llengües a les aules.

L’informe final, juntament amb les dades ja existents, permetrà al grup de treball avaluar la situació actual de les llengües a les aules de la UPF i proposar mesures a partir dels resultats obtinguts.
 

Marc normatiu institucional

Polítiques de llengües dels centres

Antecedents de la política lingüística a la UPF

Memòries i informes

Comissions, xarxes i associacions

La UPF participa en les següents comissions institucionals, xarxes i associacions en matèria de política lingüística: