Responsable institucional

Correspon a la comissionada de política lingüística de la Universitat, adscrita al vicerectorat adjunt al rector:  

 • Definir els criteris lingüístics d'ús general a la Universitat.
 • Determinar l'ús de la llengua catalana en un entorn plurilingüe.
 • Participar en el disseny i la implementació de la política dels usos lingüístics a la UPF.
 • Definir la formació en llengües de PDI, PAS i estudiants.


Llengües de docència: marc normatiu, responsabilitats i seguiment d’incidències

Marc normatiu

Les llengües de docència de les assignatures s’estableixen de manera individualitzada per a cada grup gran, seminari i grup de pràctiques; vinculen professors i estudiants, i no s’han de modificar sense autorització expressa. Atès que cada grup de docència pot tenir llengües de docència diferents de les dels altres grups de la mateixa assignatura, les llengües de docència s’inclouen de manera singularitzada en el pla docent de l’assignatura, en l’apartat de dades descriptives. Se segueix així la Normativa del pla docent d’assignatura. Per facilitar-ne la consulta pública, les llengües de docència de cada grup es poden consultar a l’Aplicació de gestió de plans docents d'assignatura (DOA).

Respectar la llengua o les llengües de docència tal com s’han publicitat és una garantia tant per a estudiants com per a professors. I per assegurar aquesta garantia, l’article 6 de la Regulació i foment de l’ús del català a la Universitat Pompeu Fabra estableix que els membres de la comunitat universitària que considerin afectats els seus drets lingüístics per una actuació o omissió interna poden comunicar-ho per escrit al degà o director del centre o estudi, en els casos que afectin la docència, i al rector o al vicerector competent en matèria de comunitat universitària en la resta de casos. 


Responsabilitats

Assegurar que es manté la llengua o llengües de docència anunciades en els plans docents de les assignatures és responsabilitat de tothom. Les responsabilitats es concreten de la manera següent:

Degans i directors (grau) i directors de departament (màster)

 • Assegurar que totes les assignatures i grups tenen establerta la llengua de docència abans de l’inici de les classes.
 • Comunicar als professors la llengua o les llengües de docència dels grups que imparteixen.
 • Resoldre les incidències sobre llengües de docència establertes en els plans docents.
 • Comunicar al Servei de Gestió Acadèmica al final de cada trimestre les incidències que s’hagin produït en matèria de llengua de docència.

Professors

 • Conèixer la llengua o les llengües de docència establertes per a les assignatures que imparteixen.
 • Impartir les assignatures en la llengua o les llengües de docència establertes.
 • Comunicar al degà o director les incidències sobre llengua de docència dels grups que imparteixen.

Estudiants

 • Conèixer la llengua o llengües de docència de les assignatures que cursen abans de l’inici de les classes.
 • Comunicar per escrit al degà (per a assignatures de grau) o director de departament (per a assignatures de màster) un canvi de llengua de docència respecte de la llengua o llengües informades per al grup de docència.

 

Seguiment d’incidències

L’informe anual de política lingüística inclou el seguiment trimestral de les incidències detectades amb relació a les llengües de docència. Periòdicament des del vicerectorat competent en matèria de política lingüística s’avaluen les incidències detectades i es fan propostes de millora als centres.

 

Marc normatiu institucional

Marc interuniversitari català

Polítiques de llengües dels centres

Memòries i informes

Comissions, xarxes i associacions

La UPF participa en les següents comissions institucionals, xarxes i associacions en matèria de política lingüística: