Llengües de docència: marc normatiu, responsabilitats i seguiment d’incidències

Vicerectorat per a projectes per a la docència

 

Marc normatiu

Les llengües de docència de les assignatures s’estableixen de manera individualitzada per a cada grup gran, seminari i grup de pràctiques; vinculen professors i estudiants, i no s’han de modificar sense autorització expressa. Atès que cada grup de docència pot tenir llengües de docència diferents de les dels altres grups de la mateixa assignatura, les llengües de docència s’inclouen de manera singularitzada en el pla docent de l’assignatura, en l’apartat de dades descriptives. Se segueix així la Normativa del pla docent d’assignatura. Per facilitar-ne la consulta pública, les llengües de docència de cada grup es poden consultar a l’Aplicació de gestió de plans docents d'assignatura (DOA).

Respectar la llengua o les llengües de docència tal com s’han publicitat és una garantia tant per a estudiants com per a professors. I per assegurar aquesta garantia, l’article 6 de la Regulació i foment de l’ús del català a la Universitat Pompeu Fabra estableix que els membres de la comunitat universitària que considerin afectats els seus drets lingüístics per una actuació o omissió interna poden comunicar-ho per escrit al degà o director del centre o estudi, en els casos que afectin la docència, i al rector o al vicerector competent en matèria de comunitat universitària en la resta de casos.


Responsabilitats

Assegurar que es manté la llengua o llengües de docència anunciades en els plans docents de les assignatures és responsabilitat de tothom. Les responsabilitats es concreten de la manera següent:

Degans i directors (grau) i directors de departament (màster)

  • Assegurar que totes les assignatures i grups tenen establerta la llengua de docència abans de l’inici de les classes.
  • Comunicar als professors la llengua o les llengües de docència dels grups que imparteixen.
  • Resoldre les incidències sobre llengües de docència establertes en els plans docents.
  • Comunicar al Servei de Gestió Acadèmica al final de cada trimestre les incidències que s’hagin produït en matèria de llengua de docència.

Professors

  • Conèixer la llengua o les llengües de docència establertes per a les assignatures que imparteixen.
  • Impartir les assignatures en la llengua o les llengües de docència establertes.
  • Comunicar al degà o director les incidències sobre llengua de docència dels grups que imparteixen.

Estudiants

  • Conèixer la llengua o llengües de docència de les assignatures que cursen abans de l’inici de les classes.
  • Comunicar per escrit al degà (per a assignatures de grau) o director de departament (per a assignatures de màster) un canvi de llengua de docència respecte de la llengua o llengües informades per al grup de docència.

 

Seguiment d’incidències

L’informe anual de política lingüística inclou el seguiment trimestral de les incidències detectades amb relació a les llengües de docència. Periòdicament des del vicerectorat competent en matèria de política lingüística s’avaluen les incidències detectades i es fan propostes de millora als centres.

 

La UPF constitueix un grup de treball per avaluar l'ús de la llengua en la docència

La política lingüística de la Universitat és una qüestió estratègica per a la UPF. El marc normatiu institucional, la formació en llengües, l’acreditació lingüística de professors i estudiants o l’ús de les llengües en la docència són alguns dels elements que, en els darrers anys, han motivat la publicació d’estudis específics. Una síntesi dels treballs i indicadors més rellevants es pot trobar en l’Informe de Política Lingüística de la UPF, publicat a l’abril del 2019 pel vicerectorat per a projectes per a la docència.

Específicament, l’ús de les llengües en la docència ha estat una qüestió que s’ha abordat en el si dels diferents òrgans de govern de la Universitat (com els Claustres universitaris o la Comissió de Política Lingüística) i que la Universitat reforça ara amb la constitució d’un grup de treball específic. El grup és presidit per la vicerectora per a projectes per a la docència, la professora Cristina Gelpí, i està compost pel coordinador dels Serveis Lingüístics, dos tècnics de programació i avaluació, dos professors i dos representants del Consell d’Estudiants, a més de dos membres de la FNEC; la seva creació, fruit d’un interès conjunt per part de la UPF i d’aquesta associació d’estudiants, és alhora un compromís electoral del rector.  

El grup de treball elaborarà un informe que haurà de permetre tenir un diagnòstic de l’ús actual de les llengües en la docència, des d’una innovadora perspectiva articulada al voltant de tres eixos: 1) l’elaboració d’un estudi acadèmic que unifiqui el concepte de “llengua de la docència”; 2) la realització d’una enquesta sobre la percepció d’estudiants i professors pel que fa a l’ús de les llengües a les aules; i 3) l’avaluació crítica dels instruments de què disposa la Universitat per mesurar efectivament l’ús de les llengües a les aules.

L’informe final, juntament amb les dades ja existents, permetrà al grup de treball avaluar la situació actual de les llengües a les aules de la UPF i proposar mesures a partir dels resultats obtinguts.
 

Marc normatiu institucional

Polítiques de llengües dels centres

Antecedents de la política lingüística a la UPF

Memòries i informes

Comissions, xarxes i associacions

La UPF participa en les següents comissions institucionals, xarxes i associacions en matèria de política lingüística: