El grup Infolex es va començar a gestar l'any 1994 amb la creació de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada i amb la participació d'alguns membres al programa de Doctorat i al màster de Lexicografia organitzats en aquest institut.

La denominació del grup anuncia els eixos que el vertebren: Info d'informació i informatització i lex de lèxic i lexicografia. L'estudi del lèxic com a objecte dels diccionaris, tant monolingües com bilingües, així com la informació que duen i que poden dur els diccionaris n'és el camp d'interès. Tots els membres tenen treballs sobre vocabulari i lèxic des de diferents aspectes d'estudi, sobretot descriptius i aplicats. Així doncs, cerquen descripcions detallades i precises d'aspectes semàntics, morfològics i sintàctics que rebin o puguin rebre atenció als diccionaris i l'estudi dels quals, també, pugui aportar millores lexicogràfiques (separació d'accepcions, tractament de la polisèmia, equivalències contrastades, etc.). L'atenció se centra en les llengües catalana, espanyola, francesa i anglesa.

La col·laboració amb editorials lexicogràfiques i amb les institucions que necessiten vocabularis fiables és un altre aspecte de les activitats del grup.