GEDIT + InfoLex = TraDiLex

Traducció, discurs i lexicografia

GEDIT + InfoLex = TraDiLex

Traducció, discurs i lexicografia

TraDiLex, reconegut per la Generalitat de Catalunya (2021 SGR 00952), s’ha constituït a partir de dos grups, GEDIT (2017 SGR 566) i InfoLex (2017 SGR 1366), que comparteixen l’interès per l’anàlisi del lèxic des de diverses perspectives, tant teòriques com aplicades, una metodologia empírica i una mirada multilingüe. Els seus projectes abasten la descripció de la neologia per a la confecció de diccionaris, l’estilística de la parla en textos traduïts, la traducció especialitzada (audiovisual i jurídica), l’accessibilitat als mitjans i l’anàlisi dels discursos socials i polítics, entre d’altres.

 

Trobareu informació més detallada a les pàgines web dels grups:

GEDIT

INFOLEX

 

El grup TraDiLex du a terme recerca en el camp de la lingüística aplicada, incloent-hi la lexicografia, els estudis de traducció i l’anàlisi del discurs. La seva activitat científica desenvolupa diverses línies de recerca on el lèxic és el principal objecte d’estudi, amb un enfocament interdisciplinari ―que comprèn la morfologia, la lexicologia, la semàntica i la pragmàtica― i contrastiu ―que contempla la combinació de diverses llengües. Des del punt de vista metodològic, la recerca del grup es caracteritza per l’estudi amb dades empíriques a partir de corpus en què el lèxic és analitzat en context des de diverses perspectives aplicades, que van des de la descripció de la informació lingüística inclosa en les obres lexicogràfiques, l’estudi de la neologia per a la confecció de diccionaris, l’anàlisi dels mecanismes de traducció de la variació lingüística, l’accessibilitat als mitjans, el multilingüisme en les produccions audiovisuals o el discurs sobre la migració.

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 935421361

[email protected]