Donat el nostre interès en la internacionalització de l'educació superior i el plurilingüisme, el focus del projecte anterior Translinguam-Uni era la mobilitat d'estudiants tant locals com internacionals. Tanmateix, pocs estudis en l’àmbit de la política lingüística han posat atenció específica a la pluralitat i la diversitat d’estudiants, en termes d’inclusió a les aules universitàries. A més, aquesta cohort no s'esmenta explícitament en cap política lingüística d'educació superior implementada a Espanya. Les dimensions d'inclusió i d'equitat en aquestes polítiques lingüístiques falten fins i tot quan les universitats públiques brinden adaptacions curriculars i suport psicològic. És imprescindible que vetllem per representar la pluralitat dels estudiants si volem assegurar el seu èxit acadèmic en un entorn universitari amb creixent internacionalització i plurilingüisme.

A la majoria de les universitats, les polítiques són desenvolupades de manera vertical pels governs universitaris i no necessàriament són impulsades per investigacions sociolingüístiques, adquisitives i educatives. El 2004, Spolsky va recomanar polítiques lingüístiques ascendents, basades en investigacions descentrades (Bojsen et al., 2023). Amb una mirada interdisciplinària, projectarem la nostra mirada científica sobre la població del nostre interès analitzant les vostres dades i, després, complirem el nostre objectiu de transferència: proposar recomanacions basades en la recerca per a una política plurilingüe d'educació superior inclusiva. 

Aquest projecte s'insereix en la iniciativa transdisciplinar estratègica Benestar Planetari de la Universitat Pompeu Fabra, l'objectiu principal de la qual és augmentar el coneixement i la comprensió del conjunt de qüestions complexes, interrelacionades i sistèmiques que afecten el benestar dels éssers humans, els animals i el medi ambient. També s'alinea amb altres universitats estrangeres com ara la Universitat de Limerick i la seva Estratègia de Recerca Wisdom for Action (2022-2027) amb un pilar de Societat Inclusiva.