Acord de la Comissió de Recerca del Departament d’Humanitats de 23 de gener del 2020.

 

El Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra ofereix la possibilitat de fer estades de recerca a investigadors, predoctorals o postdoctorals, procedents d’una altra universitat o centres de recerca nacionals o estrangers. Aquests seran considerats a efectes del Departament com a investigadors visitants (“visiting scholars”). 

 

L’objectiu d’aquestes estades és fomentar la recerca en cooperació o sota la tutoria de personal docent i investigador del Departament. 

 

Condició d’investigador visitant 

Podran ser investigadors visitants les persones que tinguin la condició d’investigador doctor o investigador predoctoral en una altra universitat o centre de recerca i que, durant el gaudi d’un període sabàtic, llicència d’estudis, programa de mobilitat o altra situació anàloga, demanin realitzar una estada de recerca mínima d’un mes seguit i màxima de dos anys a la Universitat Pompeu Fabra. 
 

La condició d’investigador visitant serà incompatible amb qualsevol tipus de contracte o nomenament a la Universitat Pompeu Fabra. 

 

Tipologia d'investigadors visitants

 • Recercador visitant predoctoral: investigadors en formació
 • Recercador visitant postdoctoral: investigadors amb el títol de doctor

 

Grups, centres de recerca i centres d'estudi

Procés de sol·licitud d’admissió

Per sol·licitar l’admissió és necessari enviar, com a mínim dos mesos abans de l’inici de l’estada, degudament complimentada, a la Secretaria del Departament d’Humanitats la documentació següent:

És necessari l'aval d'un professor permanent o d'un investigador amb vinculació al Departament d'Humanitats, així com la conformitat del director del departament.

Un cop autoritzada l’estada, el Departament registrarà l’investigador com a “visiting”. L’investigador haurà de signar un document d’acceptació de les condicions generals de la seva estada. 

 

Drets i obligacions dels investigadors visitants 

Durant l’estada, l’investigador visitant té dret a: 

 • Carta d'invitació (demanar-la expressament en sol·licitar l'admissió al programa).
 • Carnet UPF. El carnet permet l’entrada al despatx per a investigadors visitants. 
 • Accés a la xarxa wifi del campus UPF.
 • Accés als ordinadors de la UPF.
 • Préstec bibliotecari: tindrà les mateixes condicions que qualsevol professor UPF (30 documents en préstec simultanis, préstec de la xarxa del consorci de biblioteques, préstec interbibliotecari no gratuït).
 • Certificat acreditatiu d’estada.

 

Els visitants tenen les obligacions següents: 

 • Garantir les seves despeses personals, inclosos viatge, allotjament, manutenció i cobertura mèdica i d’accidents, així com de l’obtenció del visat corresponent, si escau, per a dur a terme la seva estada. 
 • Abonar una taxa per l’emissió del certificat d’estada, sempre que no estigui eximit del pagament d’aquest import, d’acord amb allò establert en l’acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de 14 de desembre del 2017. L’import a pagar (iva inclòs), 90,75€ per a personal investigador predoctoral i 181,50€ per a personal investigador postdoctoral.
 • Dur a terme les activitats de recerca per a les quals han sol·licitat o acceptat l’estada de recerca.
 • Respectar les dates de començament i acabament de l’estada. 
 • Citar el Departament d’Humanitats en les publicacions i les ponències o conferències que resultin de la seva recerca. 
 • Permetre que el Departament publiqui a la seva pàgina web la seva condició d’investigador visitant
 • Complir les regles de deontologia, evitant el plagi i d’altres pràctiques fraudulentes, i respectant la confidencialitat de les investigacions que conegui durant l’estada.
 • Observar les normes de funcionament de la Universitat que els siguin d’aplicació. 
 

Drets i obligacions del Departament d’Humanitats 

El Departament d’Humanitats es reserva el dret de cancel·lar l’estada de recerca si no es respecten aquestes normes o la normativa general de la Universitat Pompeu Fabra. 
 

El Departament d’Humanitats té les obligacions següents: 

 • Emetre la documentació que acrediti la condició d’investigador visitant.
 • Emetre un certificat acreditatiu d’estada. 
 

El Departament no s’obliga en cap cas a: 

 • Remunerar l’estada.
 • Fer-se càrrec de les despeses de viatge, allotjament, manutenció, assegurança mèdica o d’altres despeses derivades de l’estada de recerca. 
 

Viure a Barcelona

Autorització d'estada per activitats de recerca o formatives (estades superiors a 90 dies)

Relació d'investigadors visitants del departament d'Humanitats

 

Consultes: [email protected]