El Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra ofereix la possibilitat de fer estades de recerca a investigadors, predoctorals o postdoctorals, procedents d’una altra universitat o centres de recerca nacionals o estrangers. Aquests seran considerats a efectes del Departament com a investigadors visitants (“visiting scholars”). 

L’objectiu d’aquestes estades és fomentar la recerca en cooperació o sota la tutoria de personal docent i investigador del Departament. 

Condició d’investigador visitant 

Podran ser investigadors visitants les persones que tinguin la condició d’investigador doctor o investigador predoctoral en una altra universitat o centre de recerca i que, durant el gaudi d’un període sabàtic, llicència d’estudis, programa de mobilitat o altra situació anàloga, demanin realitzar una estada de recerca mínima d’un mes seguit i màxima de dos anys a la Universitat Pompeu Fabra. 

La condició d’investigador visitant serà incompatible amb qualsevol tipus de contracte o nomenament a la Universitat Pompeu Fabra. 

Tipologia d'investigadors visitants

 • Recercador visitant predoctoral: investigadors en formació.
 • Recercador visitant postdoctoral: investigadors amb el títol de doctor.

Grups, centres de recerca i centres d'estudi

Procés de sol·licitud d’admissió

Per sol·licitar l’admissió és necessari omplir, com a mínim dos mesos abans de l’inici de l’estada, el formulari següent:

És necessari l'aval d'un professor permanent amb el títol de doctor a temps complet o d'un investigador amb vinculació al Departament d'Humanitats, així com la conformitat del director del departament.

Un cop autoritzada l’estada, el Departament registrarà l’investigador com a “visiting”. L’investigador haurà de signar un document d’acceptació de les condicions generals de la seva estada. 

Drets i obligacions dels investigadors visitants 

Durant l’estada, l’investigador visitant té dret a: 

 • Carta d'invitació (demanar-la expressament en sol·licitar l'admissió al programa).
 • Carnet UPF. El carnet permet l’entrada al despatx per a investigadors visitants. 
 • Accés a la xarxa wifi del campus UPF.
 • Accés als ordinadors de la UPF.
 • Préstec bibliotecari: tindrà les mateixes condicions que qualsevol professor UPF (30 documents en préstec simultanis, préstec de la xarxa del consorci de biblioteques, préstec interbibliotecari no gratuït).
 • Certificat acreditatiu d’estada.

Els visitants tenen les obligacions següents: 

 • Garantir les seves despeses personals, inclosos viatge, allotjament, manutenció i cobertura mèdica i d’accidents, així com de l’obtenció del visat corresponent, si escau, per a dur a terme la seva estada. 
 • Abonar una taxa per l’emissió del certificat d’estada, d’acord amb allò establert en l’acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de 14 de desembre del 2017. L’import a pagar (iva inclòs), 90,75€ per a personal investigador predoctoral i 181,50€ per a personal investigador postdoctoral.
 • Dur a terme les activitats de recerca per a les quals han sol·licitat o acceptat l’estada de recerca.
 • Respectar les dates de començament i acabament de l’estada. 
 • Citar el Departament d’Humanitats en les publicacions i les ponències o conferències que resultin de la seva recerca. 
 • Permetre que el Departament publiqui a la seva pàgina web la seva condició d’investigador visitant
 • Complir les regles de deontologia, evitant el plagi i d’altres pràctiques fraudulentes, i respectant la confidencialitat de les investigacions que conegui durant l’estada.
 • Observar les normes de funcionament de la Universitat que els siguin d’aplicació. 

Drets i obligacions del Departament d’Humanitats 

El Departament d’Humanitats es reserva el dret de cancel·lar l’estada de recerca si no es respecten aquestes normes o la normativa general de la Universitat Pompeu Fabra. 

El Departament d’Humanitats té les obligacions següents: 

 • Emetre la documentació que acrediti la condició d’investigador visitant.
 • Emetre un certificat acreditatiu d’estada. 

El Departament no s’obliga en cap cas a: 

 • Remunerar l’estada.
 • Fer-se càrrec de les despeses de viatge, allotjament, manutenció, assegurança mèdica o d’altres despeses derivades de l’estada de recerca. 

Altra informació d'interès

 

Consultes: [email protected]