Centres Específics de Recerca

Els Centres Específics de Recerca (CER) són estructures internes de la Universitat, sense personalitat jurídica pròpia, en les que participen grups de recerca de la UPF i entitats externes que tenen com a finalitat l'assoliment d'uns objectius de recerca que, per les seves característiques, guanyarien projecció i solidesa amb una estructura i imatge pròpies.

Centres d'Estudi

Són figures organitzatives creades a iniciativa de col·lectius de personal docent i investigador de la UPF per tal de projectar i de visibilitzar la seva activitat investigadora i acadèmica en un tema d'interès específic. Els membres poden pertànyer a diversos departaments de la UPF i també a d'altres universitats, institucions de recerca, empreses o organismes.