Presentació

L'ús de les xarxes socials a la UPF té per objectiu promoure continguts i notícies d'actualitat i serveis i recursos que ofereix la Universitat, així com dinamitzar la vida acadèmica i social dels seus membres. Les xarxes socials no substituixen els canals tradicionals d'informació i comunicació, sinó que en són un complement.

És voluntat de la Universitat Pompeu Fabra millorar la seva presència a Internet i potenciar la interactivitat amb la comunitat universitària i amb els interlocutors i públic externs. És amb aquesta finalitat que la Universitat ha creat comptes institucionals a les principals xarxes socials i que publica aquesta Guia d'Usos i d'Estil de les Xarxes Socials a la UPF.

La Guia d'Usos i d'Estil de les Xarxes Socials de la Universitat Pompeu Fabra és un recull de pautes, recomanacions i requisits mínims que vistos des del punt de vista de la comunicació, la promoció i el màrqueting han de garantir una presència homogènia de la UPF a les xarxes socials. La Guia inclou informació sobre quins comptes té la Universitat en una xarxa social concreta, qui més de la Universitat pot tenir-hi comptes, quins requisits de configuració i gràfics es demanen per a cada compte, etc. També es donen pautes sobre la gestió dels comptes i sobre com fer difusió d'informació i d'activitats diverses a través dels comptes institucionals. 

 

La UPF a les xarxes