Què és?

Plataforma de micromissatgeria que permet publicar missatges de text curt (fins a 280 caràcters) i conversar amb els altres usuaris per mitjà de navegadors web o a través de clients d'escriptori i de telefonia mòbil. La conversa és oberta a Internet (si bé es poden protegir les converses d'un compte perquè només les puguin veure els seus seguidors). A partir de les preferències d'un mateix, es va construint una xarxa social. Per fer-ho només cal anar seguint aquells usuaris que ens interessin. És una eina idònia per comunicar nous serveis, per difondre informació (d'agenda, emergències, noves publicacions...) i per retransmetre esdeveniments, però també és una eina per dialogar i col·laborar.

Segons els seus propòsits, els comptes de Twitter poden ser:

 • Informatius (difusió): emeten missatges de manera unidireccional per informar les persones que s'hi hagin subscrit.
 • Relacionals (comunicació): emeten, mantenen converses i creen relacions amb persones de la xarxa.
 • Assistencials (extensió del servei públic): el seu pes recau més en l'atenció a preguntes i dubtes que puguin tenir els seguidors.

A la pràctica, però, els comptes acaben sent una barreja d'aquests tres tipus bàsics.

Compte institucional a Twitter

La UPF disposa d'un compte institucional a Twitter. Aquest compte està a disposició de totes les unitats organitzatives com un canal més de comunicació i difusió de notícies, activitats, serveis, etc. Els destinataris d'aquest compte són la comunitat universitària i el públic en general.

El nom del compte és @UPFBarcelona, i l'administra la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI).

Per sol·licitar la difusió d'informació a través del compte institucional a Twitter cal enviar un missatge a l'adreça de correu electrònic [email protected].

Qui en pot tenir?

La UPF autoritzarà la creació de comptes a Twitter segons els criteris següents:

 • Si es descarta l'ús del compte institucional de Twitter, que totes les unitats organtizatives tenen a la seva disposició
 • Si existeix un grup d'usuaris potencials prou gran que compensi la inversió de recursos en la creació i manteniment del nou compte.
 • Si la llengua de la comunitat ha de ser forçosament diferent del català, o bé cal utilitzar un registre o estil de comunicació concrets per les característiques dels usuaris potencials (per exemple, estudiants de secundària, estudiants internacionals, etc.)

Abans de crear un compte UPF a Twitter cal sol·licitar-ne l'autorització al Gabinet del Rectorat a través de del següent formulari. El Gabinet del Rectorat ha d'autoritzar també el nom del compte i la imatge gràfica.

Com es crea?

Sobre la configuració:

Els comptes de Twitter de la UPF s'han de crear des de comptes de correu electrònic corporatius genèrics (@upf.edu), és a dir, no personals; tingueu present que el sistema de Twitter no permet que un mateix compte de correu electrònic tingui associats diversos comptes a Twitter.

A part del compte de correu, necessitareu també configurar el compte amb la informació següent:

 • Una web de referència, que ha de ser la URL pròpia de la unitat organitzativa, el servei, el programa, etc. Si no disposeu de web pròpia podeu utilitzar la URL de la web institucional www.upf.edu
 • Una localització, que serà sempre Barcelona.
 • Una descripció breu per a l'apartat Bio, que no pot tenir més de 160 caràcters i que ha de contenir @UPFBarcelona.

Sobre el nom del compte o nom d'usuari:

Nom d'usuari:

 • El nom del compte està limitat per Twitter a 15 caràcters. Idealment ha de dur el nom de la unitat organitzativa, el servei, el programa, etc., sempre en minúscules, i s'hi ha d'afegir el sufix UPF (en majúscules). Exemples:

@IntercanvisUPF;  @ExchangeUPF; @AlumniUPF

 • Per evitar redundàncies, en el cas dels comptes creats a partir de marques reconegudes que ja incorporen UPF al seu nom (o bé una al·lusió similar) no cal afegir el sufix UPF al nom del compte. Exemples:

@jolaPompeu, i no @jolaPompeuUPF
@UPFRadio, i no @UPFRadioUPF

Nom del perfil:

És el nom que apareixerà en el nostre perfil i en els nostres tuits, i per crear-lo cal seguir els mateixos criteris que amb el nom d'usuari. A la imatge podem veure que el nom del perfil és UPF Barcelona i el nom d'usuari és @UPFBarcelona:

Sobre la imatge gràfica:

El sistema de Twitter permet personalitzar la imatge gràfica amb tres elements:

 • l'avatar del perfil, que ha d'incorporar el logotip de la Universitat;
 • el fons;
 • els colors, que han de ser #FFFFFF per al fons i #CC0033 per als enllaços.

Una vegada la sol·licitud de nou perfil a Twitter hagi estat aprovada per la UCPI, podreu demanar l'avatar a l'Àmbit de Serveis Gràfics a través d'un CAU.

A més de les directrius d'aquesta guia, si disposeu d'un compte propi a Twitter heu de conèixer i aplicar les directrius del sistema, que trobareu en els enllaços següents:

Si ja disposeu d'un compte a Twitter, feu-nos-ho saber a l'adreça [email protected] perquè l'incorporem al directori.

Com es gestiona?

Sobre la publicació de continguts:

És important disposar d'un pla de comunicació intern de provisió de continguts propis. Els temes habituals són els següents:

 • Anuncis d'esdeveniments, activitats, conferències i actes diversos.
 • Publicació de nous vídeos, fotografies, presentacions, etc.
 • Novetats de la web, noves seccions, publicacions.
 • Retransmissions d'actes en directe.

A diferència de Facebook, els gestors de comptes de Twitter s'han d'ocupar de retuitejar els continguts que considerin rellevants. Abans de fer-ho, però, cal comprovar que els tuits:

 • Provenen de fonts de confiança (poden ser institucions o individus experts en l'eix temàtic del compte de Twitter).
 • Provenen d'usuaris que tinguin un prestigi reconegut.
 • Provenen de fonts oficials.

Així mateix, no és recomanable retuitejar automàticament a través d'una paraula clau, ni que el volum de retuits superi el de tuits de producció pròpia.

Es recomana generar activitat de manera contínua però sense sense fer-ne un ús abusiu. Es considera un bon ús fer d'un a deu tuits diaris, excepte quan es retransmeti un acte en directe, en què pot interessar publicar-ne més perquè els usuaris puguin seguir les idees substantives de l'esdeveniment.
Els tuits es componen d'un text (a tall de titular) i preferentment d'un enllaç escurçat (el mateix Twitter realitza l'operació), i a més, sempre que es pugui, d'una etiqueta (hashtag) introduïda pel símbol #.
 

text + enllaç escurçat + #etiqueta

Pel que fa al text, cal que la informació sigui rigorosa i concisa. Per això és important adjuntar-hi un enllaç sempre que sigui possible, ja que d'aquesta manera s'ofereix als usuaris la possibilitat d'ampliar-ne el contingut.
En el cas de retransmissió d'actes en directe (live blogging) a través de Twitter no és necessari que hi hagi associat cap enllaç, però és important acompanyar sempre el tuit de l'etiqueta que faci referència a l'acte. L'estructura del tuit ha de seguir aquest ordre:

autor + citació + #etiqueta

Els enllaços aporten valor afegit al tuit. Cal llegir bé els textos que s'enllacen i assegurar-se que la font és fiable. Si es tracta de llocs web, cal buscar les persones que l'han creat i veure si se'ls pot donar crèdit. En general, cal evitar enllaçar blogs personals, tret d'aquelles informacions que siguin rellevants pel contingut i no pas per l'opinió de l'autor del blog.

L'etiqueta anuncia el tema del tuit; ha de ser curta, i s'han d'utilitzar les que ja es fan servir a Twitter. La manera de saber si una etiqueta està en ús és escriure-la al cercador de Twitter.

L'ús d'etiquetes permet recuperar la informació d'una manera àgil; així, els usuaris poden cercar i filtrar contingut a partir de les etiquetes. A més, són un indicador dels temes de més actualitat a Twitter, anomenats trending topics o temes del moment.

Els retuits són tuits d'altres usuaris que tornem a publicar per col·laborar en la conversa. Perquè els altres usuaris puguin retuitejar-los, els tuits han de tenir uns 125-130 caràcters com a màxim (segons la llargada del nom del perfil). Com a norma general s'han d'escriure amb el format següent:

RT + @nomdelperfilretuitejat + text + enllaç escurçat + #etiqueta

És important que l'enllaç del primer tuit s'obri i es torni a escurçar amb l'aplicació de gestió de tuits adoptada perquè el tingui en compte a l'hora de comptabilitzar la mètrica del perfil.

Si el text supera els 140 caràcters, cal escurçar-lo de manera que sigui intel·ligible; fins i tot, si hi ha més d'una etiqueta, se'n pot esborrar alguna. En cas que el text sigui poc entenedor o que contingui errades lingüístiques, o bé que hi vulguem afegir contingut, es pot modificar per millorar-lo sempre que al final s'afegeixi la fórmula:

text + enllaç + #etiqueta + /via @nomdelperfilretuitejat

Llenguatge

Consulta les recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats elaborades per la Xarxa Vives d'Universitats