Les xarxes socials tenen els seus propis termes i condicions d'ús, que estableixen com es poden utilitzar. A més, quan s'utilitzen en nom de la UPF, cal tenir en compte la normativa de la UPF en aquest sentit, i en especial el Codi ètic de la UPF i la Normativa sobre la utilització del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica, segons la qual:

  • No es pot difondre informació ni emetre missatges o imatges contraris als principis de la Universitat o que puguin anar contra l'ordenament jurídic o suposar un atac o una manca de respecte a la imatge, l'honor, la dignitat o la intimitat de les persones.
  • Les xarxes socials de la UPF s'han d'utilitzar únicament per a activitats educatives, científiques, de comunicació i informació i de gestió relacionades amb la Universitat.
  • No es pot utilitzar sense autorització una xarxa social de la UPF com a suport a activitats, productes o serveis de terceres entitats.
  • Cal fer un ús eficient i responsable de les xarxes socials de la UPF, de manera que no es pertorbi l'activitat de la resta de membres de la comunitat universitària.